รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๒

คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จ้างประจำ จ้างชั่วคราว ผลรวม
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ
สำนักงานอธิการบดี     ๑๘๐     ๙๔ ๘๖ ๑๘๐
บัณฑิตวิทยาลัย     ๑๒     ๑๙
คณะพุทธศาสตร์     ๔๒ ๑๓     ๔๐   ๑๓ ๕๕
คณะครุศาสตร์     ๕๘ ๑๘     ๔๕ ๑๓ ๑๘ ๗๖
คณะมนุษยศาสตร์     ๒๒     ๑๓ ๒๘
คณะสังคมศาสตร์     ๒๓     ๑๗ ๓๒
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์     ๑๕     ๑๓ ๑๖
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     ๘๐     ๒๗ ๕๓ ๘๐
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๒๘     ๑๐ ๑๘ ๒๘
วิทยาเขตหนองคาย     ๒๑ ๑๓     ๑๕ ๑๒ ๓๔
วิทยาเขตเชียงใหม่     ๑๕ ๑๙     ๑๔ ๑๗ ๓๔
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช     ๓๔ ๕๐     ๒๘ ๒๓ ๒๗ ๘๔
วิทยาเขตขอนแก่น     ๓๕ ๓๖     ๓๐ ๒๓ ๑๓ ๗๑
วิทยาเขตนครราชสีมา     ๒๓ ๑๔     ๒๐ ๓๗
วิทยาเขตอุบลราชธานี     ๒๔ ๒๐     ๒๐ ๑๕ ๔๔
วิทยาเขตแพร่     ๑๙ ๑๘     ๑๘ ๑๒ ๓๗
วิทยาเขตสุรินทร์     ๑๘ ๒๙     ๑๗ ๑๒ ๑๗ ๔๗
วิทยาเขตพะเยา     ๒๐ ๑๙     ๑๖ ๑๖ ๓๙
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม     ๑๒     ๑๑ ๑๙
วิทยาลัยสงฆ์เลย        
วิทยาสงฆ์นครพนม        
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน        
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์     ๑๗ ๑๕     ๑๑ ๑๓ ๓๒
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช     ๑๗ ๒๑     ๑๙ ๓๘
ผลรวม     ๔๒๕ ๖๒๗     ๓๔๗ ๓๐๖ ๖๕ ๓๓๔ ๑,๐๕๒