รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒

ตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับการศึกษาสูงสุด
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาเอก
ผลรวม
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์
๔๕
๓๑
๗๘
อาจารย์
๔๖
๒๑๒
๕๐
๓๑๐
ผลรวม
๔๘
๒๖๐
๕๐
๓๒
๓๙๒

หมายเหตุ ข้อมูลระดับการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา

Missing DATA
๑.ข้อมูลอาจารย์ จำนวน ๓๔๕ รายการ ไม่ระบุระดับการศึกษาจำนวน ๓๕ รายการ
๒.ข้อมูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๘๑ รายการ ไม่ระบุระดับการศึกษา จำนวน ๓ รายการ