รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๒

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา)/กลุ่มสาขาวิชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) บุคลากรสายวิชาการ     ๑๕๘          
นักศึกษาทั้งหมด     ๓,๗๗๕          
วิทยาเขตหนองคาย บุคลากรสายวิชาการ     ๒๑          
นักศึกษาทั้งหมด     ๗๖๒          
วิทยาเขตเชียงใหม่ บุคลากรสายวิชาการ     ๓๔          
นักศึกษาทั้งหมด     ๙๕๐          
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บุคลากรสายวิชาการ     ๑๕          
นักศึกษาทั้งหมด     ๖๓๑          
วิทยาเขตขอนแก่น บุคลากรสายวิชาการ     ๓๕          
นักศึกษาทั้งหมด     ๑,๓๕๕          
วิทยาเขตนครราชสีมา บุคลากรสายวิชาการ     ๒๓          
นักศึกษาทั้งหมด     ๗๓๕          
วิทยาเขตอุบลราชธานี บุคลากรสายวิชาการ     ๒๔          
นักศึกษาทั้งหมด     ๘๒๓          
วิทยาเขตแพร่ บุคลากรสายวิชาการ     ๑๙          
นักศึกษาทั้งหมด     ๗๕๐          
วิทยาเขตสุรินทร์ บุคลากรสายวิชาการ     ๑๘          
นักศึกษาทั้งหมด     ๘๑๒          
วิทยาเขตพะเยา บุคลากรสายวิชาการ     ๒๐          
นักศึกษาทั้งหมด     ๙๔๖          
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม บุคลากรสายวิชาการ     ๑๒          
นักศึกษาทั้งหมด     ๓๘๓          
วิทยาลัยสงฆ์เลย บุคลากรสายวิชาการ              
นักศึกษาทั้งหมด     ๑๑๔          
วิทยาสงฆ์นครพนม บุคลากรสายวิชาการ              
นักศึกษาทั้งหมด     ๔๒๙          
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน บุคลากรสายวิชาการ              
นักศึกษาทั้งหมด     ๓๒๑          
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ บุคลากรสายวิชาการ     ๑๗          
นักศึกษาทั้งหมด     ๗๖๕          
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บุคลากรสายวิชาการ     ๑๗          
นักศึกษาทั้งหมด     ๙๕๗          

หมายเหตุ : รายงานเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา

Missing Data
๑.ส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย ไม่มีรายละเอียดสาขาวิชา และคณะ/ส่วนงาน ทำให้ไม่สามารถรวมยอดคณะได้
ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มคอลัมน์ TEACH_PROGRAM_ID (อาจารย์ประจำสาขาวิชา) เข้ามา ก็จะสามารถโยงเข้ากับคณะได้