รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๒ จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) ๒,๘๒๕ ๗๘ ๒,๙๐๓ ๓๓ ๒๔ ๕๗ ๕๐๗ ๑๗๕ ๖๘๒ ๘๔ ๔๙ ๑๓๓ ๓,๔๔๙ ๓๒๖ ๓,๗๗๕
วิทยาเขตหนองคาย ๖๔๓ ๑๑๙ ๗๖๒ ๖๔๓ ๑๑๙ ๗๖๒
วิทยาเขตเชียงใหม่ ๘๓๗ ๑๕ ๘๕๒ ๔๔ ๕๑ ๓๓ ๑๔ ๔๗ ๙๑๔ ๓๖ ๙๕๐
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๕๘๐ ๕๑ ๖๓๑ ๕๘๐ ๕๑ ๖๓๑
วิทยาเขตขอนแก่น ๑,๑๔๕ ๔๙ ๑,๑๙๔ ๑๐๖ ๑๒ ๑๑๘ ๒๓ ๒๓ ๑,๒๗๔ ๖๑ ๑,๓๓๕
วิทยาเขตนครราชสีมา ๖๓๒ ๒๖ ๖๕๘ ๗๔ ๗๗ ๗๐๖ ๒๙ ๗๓๕
วิทยาเขตอุบลราชธานี ๗๓๑ ๔๖ ๗๗๗ ๔๖ ๔๖ ๗๗๗ ๔๖ ๘๒๓
วิทยาเขตแพร่ ๖๒๑ ๙๙ ๗๒๐ ๓๐ ๓๐ ๖๕๑ ๙๙ ๗๕๐
วิทยาเขตสุรินทร์ ๗๓๑ ๕๑ ๗๘๒ ๓๐ ๓๐ ๗๖๑ ๕๑ ๘๑๒
วิทยาเขตพะเยา ๘๒๙ ๙๗ ๙๒๖ ๒๐ ๒๐ ๘๔๙ ๙๗ ๙๔๖
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม ๓๗๒ ๓๗๒ ๑๑ ๑๑ ๓๘๓ ๓๘๓
W วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑๑๔ ๑๑๔ ๑๑๔ ๑๑๔
  วิทยาสงฆ์นครพนม ๓๖๔ ๖๕ ๔๒๙ ๓๖๔ ๖๕ ๔๒๙
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๓๑๒ ๓๒๑ ๓๑๒ ๓๒๑
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๖๓๔ ๓๒ ๖๖๖ ๙๙ ๙๙ ๗๓๓ ๓๒ ๗๖๕
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๘๒๙ ๑๒๘ ๙๕๗ ๘๒๙ ๑๒๘ ๙๕๗
  สถาบันสมทบ สาวิกาสิกขาลัย ๒๘ ๓๐ ๒๘ ๓๐
รวม ๑๒,๑๙๙ ๘๖๕ ๑๓,๐๖๔ ๓๓ ๒๔ ๕๗ ๙๖๙ ๒๒๕ ๑,๑๙๔ ๑๔๐ ๖๓ ๒๐๓ ๙,๘๙๒ ๘๕๑ ๑๔,๕๑๘
หมายเหตุ ข้อมูลระดับการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา