รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๒ จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ระดับการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะพุทธศาสตร์
W หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บาลีพุทธศาสตร์ ปริญญาเอก
    หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา ปริญญาเอก
    หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา แบบ 1 ปริญญาเอก
๔๐
    หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา แบบ 2 ปริญญาเอก
๑๔๗
    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ธรรมนิเทศ ปริญญาโท
    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บาลี ปริญญาโท
    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา ปริญญาโท
๕๘
    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ ปริญญาโท
๑๕
    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สันสกฤต ปริญญาโท
    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิปัสสนาภาวนา ปริญญาโท
๑๑
    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์) ปริญญาโท
๓๖๓
    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (พระภิกษุ) ปริญญาโท
๑๔๙
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
๓,๓๐๒
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา ปริญญาตรี
๒๔๕
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศาสนา ปริญญาตรี
๔๙๔
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สันสกฤต ปริญญาตรี
๔๖
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อภิธรรม ปริญญาตรี
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บาลีพุทธศาสตร์ ปริญญาตรี
๑๖
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา มหายานศึกษา ปริญญาตรี
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศิลปกรรม ปริญญาตรี
๓๘
  หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
๓๙
  หลักสูตรต่างประเทศ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา มหายานศึกษา ปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์
  หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา ปริญญาโท
๑๑๙
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา ปริญญาตรี
๑๘๙
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา ปริญญาตรี
๖๓๗
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จริยศึกษา ปริญญาตรี
๑๙
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปริญญาตรี
๔๔
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี
๑๕๕
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
๑๖๓
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
๙๑
คณะมนุษยศาสตร์
  หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ชีวิตและความตาย ปริญญาโท
๖๙
    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศาสตรและศิลปะแห่งชีวิต ปริญญาโท
๓๐
    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ ปริญญาโท
๑๕
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย ปริญญาตรี
๖๕
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
๙๓๔
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา ปริญญาตรี
๑๐๙
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยา ปริญญาตรี
๘๒
คณะสังคมศาสตร์
  หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาโท
๖๙
    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
๒๗๙
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
๔,๔๑๗
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี
๑๑๓
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปริญญาตรี
๑๐๗
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาตรี
๗๒
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
๑,๖๘๕


หมายเหต
รายละเอียดของหลักสูตร จากฐานข้อมูลหลักสูตร ส่วนจำนวนนักศึกษาจากฐานข้อมูลนักศึกษา