ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แหล่งเงิน
ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน ๘๙.๐๙
รายได้จากการเรียนการสอน ๑๐.๙๑
รายได้จากการวิจัย  
รายได้จากการบริการทางวิชาการ  
รายได้จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
รายได้จากการดำเนินงานอื่น(นอกพันธกิจ )  
รายได้ทางการเงิน  
เงินกู้  
เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น  


หมายเหตุ รายงานแหล่งเงินเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง
ค่าร้อยละของแต่ละแหล่งเงิน =
จำนวนเงินแต่ละแหล่งเงิน x ๑๐๐
จำนวนเงินแหล่งเงินทั้งหมด