ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลผลิต/โครงการ
ประเภทงบ
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ          
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๑๗.๔๖ ๑๗.๒๖ ๓๔.๐๑ ๓๐.๙๕ ๐.๓๒
ผลงานการให้บริการวิชาการ          
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม          
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี          
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้          


หมายเหตุ รายงานผลผลิตเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง
ค่าร้อยละของแต่ละงบในผลผลิตนั้น =
จำนวนเงินของงบในผลผลิตนั้น x ๑๐๐
จำนวนเงินงบทั้งหมดของผลผลิตนั้น