LOGIN PAGE


รายงาน/ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลหลักสูตร/กรรมการตรวจประเมิน
username
password
 

ปีการศึกษา 2557 | ปีการศึกษา 2558 |
คู่มือสำหรับ admin คณะ | คู่มือสำหรับ admin หลักสูตร


พบปัญหา แจ้งได้ที่ mail: pm.rasak@hotmail.com Tel: ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๖
แนะนำให้ใช้ Firefox ในการใช้งานโปรแกรม