ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

เรื่องเด่น


การดำเนินงาน มจร ๒๕๕๙


ข้อมูลประกัน

ข้อมูลวารสารวิชาการ เอกสารอ้างอิงการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ลงวารสารวิชาการ (TCI) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ประกาศเรื่องแนวการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพของบคความในวารสารของศูนย์ไทย (TCI)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวบ่งชี้ที่ไม่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี -โท และ เอก เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562


แบบฟอร์ม


จุลสาร


ปฏิทินงานประกันคุณภาพ ๒๕๕๘


บทความทางวิชาการ
mersin escort malatya escort