ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

รายการหนังสือ


เอกสารงานประกันหนังสือแนะนำ

  • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี ๒๕๕๙

    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๙ เล่มนี้ จัดเป็นคู่มือการประกันคุณภาพ

  • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี ๒๕๕๗ (ปรับปรุง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘)

            คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๗  (ปรับปรุงเพิ่มเติม วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘)
mersin escort malatya escort