ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

รายการหนังสือ


เอกสารงานประกันหนังสือแนะนำ

  • คู่มือคิดภาระงาน มจร

     คู่มือสำหรับคำนวนภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำโดย พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ อา..  

  • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี ๒๕๕๙

    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๙ เล่มนี้ จัดเป็นคู่มือการประกันคุณภาพmersin escort malatya escort