ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

รายการหนังสือ


เอกสารงานประกันหนังสือแนะนำ

  • แผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

                 แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้แนวคิดจากกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว..  

  • คู่มือคิดภาระงาน มจร

     คู่มือสำหรับคำนวนภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำโดย พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ อา..  
mersin escort malatya escort