ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

รายการหนังสือ


เอกสารงานประกันหนังสือแนะนำ

  • คู่มือประกันคุณภาพ เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ใหม่ 2562 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการป..  
  • จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

    จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ ในฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิ

    - โครงการตรวจเยี่ยมให..  
mersin escort malatya escort