ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

รายนามกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.จุลดิษฐ์ อุปฮาต, พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร., ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข
 • วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์, พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ผศ.บรรจง โสดาดี
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล, พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร., ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, ดร.ฐานิดา มั่นคง
 • วิทยาลัยสงฆ์เลย
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.จุลดิษฐ์ อุปฮาต, พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร., ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
 • วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร., ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์, พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. , พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร., รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน, ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง
 • วิทยาเขตอุบลราชธานี
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล, พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร. , พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี,ผศ., ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์, ผศ.จักรแก้ว นามเมือง
 • วิทยาเขตหนองคาย
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์, พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร., พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร., ผศ.สุพิมล ศรศักดา, นายประเด่น แบนปิง
 • วิทยาเขตนครราชสีมา
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ, พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร., พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร., ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา
 • วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.สาโร เพ็งสวัสดิ์, พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ., นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
 • วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.อรุณ สุขเกษม, พระมหาโกมล กมโล , ผศ.จักรแก้ว นามเมือง

ภาคเหนือ - กลางตอนบน

 • วิทยาเขตนครสวรรค์
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ, พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร., ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศงดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง, พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. , ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
 • วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล, พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร., อาจารย์สมคิด นันต๊ะ
 • วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.สยาม ดำปรีดา, พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ., นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
 • วิทยาเขตพะเยา
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์, พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร., พระครูสิริสุตานุยุต,ดร. , รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
 • วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง, พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. , นายประเด่น แบนปิง
 • วิทยาเขตแพร่
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ, พระมหาสุเทพ สุปณฑิโต, พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก,ดร., รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, น.ส.สกุณา คงจันทร์
 • วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ, พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร., ดร.แสวง นิลนามะ
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล, พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร., ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
 • วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร., นายสมคิด นันต๊ะ
 • วิทยาเขตเชียงใหม่
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.อัจราพร ศรีภูษณาพรรณ, พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร., พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี,ผศ., ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ

ส่วนกลาง - ภาคใต้

 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา, พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร, รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
 • วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • พระครูสิริธรรมาภิรัต ยศขุน, ผศ.ดร., พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร., ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์, ผศ.สุพิมล ศรศักดา, นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา
 • วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี, พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
 • วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.พนิต เข็มทอง, พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ, รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
 • วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์, พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. , นายสมคิด นันต๊ะ
 • วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.กมลรัตน์ คนองเดช, พระมหาสุเทพ สุปณฑิโต, ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข
 • คณะพุทธศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๑ -๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • พระครูสิริธรรมาภิรัต ยศขุน, ผศ.ดร., พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร., พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, นายศตพล ใจสบาย, ผศ.บรรจง โสดาดี
 • คณะครุศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๑ -๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. , พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร., ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน, นางสาวสกุณา คงจันทร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๑ -๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. , พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร., ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.สาระ มุขดี, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. , พระมหาสนอง ปจฺโจปการี, ผศ.ดร., รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • กำหนดการ
 • ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี, พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร., รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, ดร.ฐานิดา มั่นคง


mersin escort malatya escort