ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

รายนามกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 • กำหนดการ
 • ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชย, พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร, ผศ.ประเด่น แบนปิง
 • วิทยาเขตหนองคาย
 • กำหนดการ
 • ๑๐-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชย, พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร., พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ., รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
 • วิทยาเขตนครราชสีมา
 • กำหนดการ
 • ๑๐-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ, พระมหาสุเทพ สุปณฑิโต, ผศ., พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร., ผศ.สุพิมล ศรศักดา, ผศ.ประเด่น แบนปิง
 • วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
 • กำหนดการ
 • ๑๐-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง, พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ. ดร. ผศ., เกรียงศักดิ์ ฟองคำ
 • วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 • กำหนดการ
 • ๑๐-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.อรุณ สุขเกษม, พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร., รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์, พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. ดร., ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์, นางสาวสกุณา คงจันทร์
 • วิทยาเขตอุบลราชธานี
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร , พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร., พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร., ผศ.บรรจง โสดาดี, ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • กำหนดการ
 • ๒๔-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล ,พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร., ผศ.สุพิมล ศรศักดา, ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
 • วิทยาลัยสงฆ์เลย
 • กำหนดการ
 • ๒๔-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.จุลดิษฐ อุปฮาต ,พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. , ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ
 • วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
 • กำหนดการ
 • ๒๔-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ, พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ. ดร. , รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
 • วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 • กำหนดการ
 • ๒๔-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์, พระศรีศาสนบัณฑิต.ผศ.,นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
 • วิทยาลัย..
 • กำหนดการ
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
 • กำหนดการ
 • ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ผศ. ดร., รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
 • วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
 • กำหนดการ
 • ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชย,พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ.,นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

ภาคเหนือ - กลางตอนบน

 • วิทยาเขตเชียงใหม่
 • กำหนดการ
 • ๑๐-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ , พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร., พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร., รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, นายสมคิด นันต๊ะ
 • วิทยาเขตแพร่
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร. เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท , พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,รศ.ดร. ,พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร., ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ, ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
 • วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์, พระมหาสุเทพ สุปณฑิโต,ผศ.,นายสมคิด นันต๊ะ
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล,พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ.,นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
 • วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง ,พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ. ดร. , รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข
 • วิทยาเขตพะเยา
 • กำหนดการ
 • ๒๔-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง , พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร., ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์, รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน, รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
 • วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
 • กำหนดการ
 • ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ, พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ,ผศ.บรรจง โสดาดี
 • วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
 • กำหนดการ
 • ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. ,นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง
 • วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
 • กำหนดการ
 • ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล,พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ.,นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

ส่วนกลาง - ภาคใต้

 • วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
 • กำหนดการ
 • ๑๐-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์, พระมหาโกมล กมโล, ผศ., นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง
 • วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
 • กำหนดการ
 • ๑๐-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช , พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ., นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
 • วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร., พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ,พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ., รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน, ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ
 • วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • กำหนดการ
 • ๒๔-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร., รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง
 • วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
 • กำหนดการ
 • ๒๔-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี, พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.,ผศ.ประเด่น แบนปิง
 • วิทยาเขตนครสวรรค์
 • กำหนดการ
 • ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.,พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร.,รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, นางสาวสกุณา คงจันทร์
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
 • กำหนดการ
 • ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์, พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.,นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี
 • กำหนดการ
 • ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา, พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร., นายสมคิด นันต๊ะ
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๑๓ -๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ, พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. ดร.,พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ผศ. ดร., รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, ผศ.บรรจง โสดาดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • กำหนดการ
 • ๑๓ -๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร., พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร.,ดร.ศตพล ใจสบาย,รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง,ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง
 • คณะพุทธศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์, พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ,พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร., พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร., ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง
 • คณะครุศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ,พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร,นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง
 • คณะสังคมศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์,พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. ,รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน,นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ,นางสาวสกุณา คงจันทร์
 • วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
 • กำหนดการ
 • ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา,พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ.,นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
 • วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
 • กำหนดการ
 • ๗ - ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์,พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ.,นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
 • วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
 • กำหนดการ
 • ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร,พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ.,นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
 • วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (ตรวจ EdPEx)
 • กำหนดการ
 • ๒๗-๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 • คณะกรรมการ
 • ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ, รศ.ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา, นายวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต


mersin escort malatya escort