ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

รายนามกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์เลย
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาเขตอุบลราชธานี
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาเขตหนองคาย
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาเขตนครราชสีมา
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

ภาคเหนือ - กลางตอนบน

 • วิทยาเขตนครสวรรค์
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาเขตพะเยา
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาเขตแพร่
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาเขตเชียงใหม่
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

ส่วนกลาง - ภาคใต้

 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
 • กำหนดการ
 • ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 • กำหนดการ
 • ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • คณะพุทธศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๑ -๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • คณะครุศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๑ -๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • คณะสังคมศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๑ -๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • คณะมนุษยศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการ

 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • กำหนดการ
 • ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการmersin escort malatya escort