ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

รายนามกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • กำหนดการ
 • ๓ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. ประธาน, พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร., พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร., ผศ.สมควร นิยมวงศ์, นายศตพล ใจสบาย, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กก./เลขานุการ
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๓ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. ประธาน, พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม, พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก,ดร., พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ,ดร., รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก, ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 • กำหนดการ
 • ๓ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระครูสิริสุตานุยุต,ดร. ประธาน, , พระมหาโกมล กมโล, , ผศ.สุพิมล ศรศักดา, , ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน, , ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, , นางสาวสกุณา คงจันทร์ กก/เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
 • กำหนดการ
 • ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาขวัญชัย กิตฺตปาโล,ผศ. ประธาน, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ดร.แสวง นิลนามะ, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์เลย
 • กำหนดการ
 • ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร. ประธาน, พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร., รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก, ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กก./เลขานุการ
 • วิทยาเขตอุบลราชธานี
 • กำหนดการ
 • ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล,ผศ. ประธาน, พระเมธีสุตาภรณ์,ดร., พระศรีปริยัติธาดา, ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กก./เลขานุการ
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • กำหนดการ
 • ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ประธาน, พระศรีสัจญาณมุนี, พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร., ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน, ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, นายศตพล ใจสบาย, ผศ.ปัญญา นามสง่า, ผศ.สมควร นิยมวงศ์, นางสาวสกุณา คงจันทร์ กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 • กำหนดการ
 • ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. ประธาน, พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร., ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ, ดร.แสวง นิลนามะ กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 • กำหนดการ
 • ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. ประธาน, พระครูสิริสุตานุยุต, พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร., พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ กก./เลขานุการ
 • วิทยาเขตหนองคาย
 • กำหนดการ
 • ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. ประธาน, พระมหาวิศิต ธีรวํโส, พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ, ดร.บุญเลิศ โอฐสู, ผศ.จักรแก้ว นามเมือง กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
 • กำหนดการ
 • ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร ประธาน, , พระครูสุตธรรมภาณี, , พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ,ดร., , รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก, , ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ, , นายเกรียงศักดิ์ ฟองคำ กก./เลขานุการ
 • วิทยาเขตนครราชสีมา
 • กำหนดการ
 • ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. ประธาน, พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร., พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร., ผศ.สุพิมล ศรศักดา, นายประเด่น แบนปิง กก./เลขานุการ

ภาคเหนือ - กลางตอนบน

 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
 • กำหนดการ
 • ๓ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. ประธาน, พระครูสุตธรรมภาณี, พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์, ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข, นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
 • กำหนดการ
 • ๖ - ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. ประธาน,, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.,, พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,, นายประเด่น แบนปิง กก./เลขานุการ
 • วิทยาเขตนครสวรรค์
 • กำหนดการ
 • ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระศรีศาสนบัณฑิต ประธาน, พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร., พระครูโพธิชยานุสิฐ, ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ, ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ, นายเกรียงศักดิ์ ฟองคำ, นายสมคิด นันต๊ะ, นายประเด่น แบนปิง, นางสาวสกุณา คงจันทร์ กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
 • กำหนดการ
 • ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาเผื่อน กิตฺตโสภโณ,ดร. ประธาน, พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร., ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผศ.จักรแก้ว นามเมือง กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
 • กำหนดการ
 • ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. ประธาน, พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร., พระครูศรีรัตนากร, พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, นายสมคิด นันต๊ะ กก./เลขานุการ
 • วิทยาเขตแพร่
 • กำหนดการ
 • ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. ประธาน, , พระครูโพธิชยานุสิฐ, , พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร., , พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, , พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, , นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กก./เลขานุการ
 • วิทยาเขตพะเยา
 • กำหนดการ
 • ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระศรีศาสนบัณฑิต ประธาน, พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร., พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ, ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ, ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด กก./เลขานุการ
 •  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
 • กำหนดการ
 • ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล,ผศ. ประธาน, พระมหาสุชาติ อนาลโย, พระมหาโกมล กมโล, ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
 • กำหนดการ
 • ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร. ประธาน, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร., ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา กก./เลขานุการ
 • วิทยาเขตเชียงใหม่
 • กำหนดการ
 • ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ประธาน, พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร., พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร., พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร., พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร, พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. , ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.ดร., ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง กก./เลขานุการ

ส่วนกลาง - ภาคใต้

 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
 • กำหนดการ
 • ๓ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. ประธาน, พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร., นายเกรียงศักดิ์ ฟองคำ, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม
 • กำหนดการ
 • ๓ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ประธาน, , พระมหาสนอง ปจฺโจปการี, ผศ.ดร., , ผศ.จักรแก้ว นามเมือง, , ดร.ฐานิดา มั่นคง กก./เลขานุการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • กำหนดการ
 • ๓ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. ประธาน, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร., พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร., ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, ดร.แสวง นิลนามะ กก./เลขานุการ
 • คณะสังคมศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๑๘ - ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ประธาน, พระศรีศาสนบัณฑิต, พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร., พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร., พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ดร., ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน, ผศ.บรรจง โสดาดี, ดร.ฐานิดา มั่นคง, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ, ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กก./เลขานุการ, นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง กก./ผู้ช่วยเลขานุการ
 • วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
 • กำหนดการ
 • ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. ประธาน, ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี กก./เลขานุการ
 • วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 • กำหนดการ
 • ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. ประธาน, พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร., ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ, ผศ.บรรจง โสดาดี กก./เลขานุการ
 • คณะครุศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร. ประธาน, พระอุดมปัญญาภรณ์, พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร., พระครูปริยัติปัญญาธร, ผศ.สุพิมล ศรศักดา, ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, นายศตพล ใจสบาย, นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง กก./เลขานุการ
 • วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • กำหนดการ
 • ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. ประธาน, พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร., พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก,ดร., พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง, ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข, ดร.บุญเลิศ โอฐสู, ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
 • กำหนดการ
 • ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาเผื่อน กิตฺตโสภโณ,ดร. ประธาน, , พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร., , ดร.บุญเลิศ โอฐสู, , ดร.ฐานิดา มั่นคง กก./เลขานุการ
 • คณะพุทธศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. ประธาน, พระศรีปริยัติธาดา, ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร., พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช., ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง, ผศ.บรรจง โสดาดี กก./เลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
 • กำหนดการ
 • ๖ - ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
 • คณะกรรมการ
 • พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ประธาน, พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข กก./เลขานุการ


mersin escort malatya escort