ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

เรื่องเด่น

  • คู่มือการจัดการความรู้
    คู่มือการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการดําเนินงานการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น

ข้อมูลประกัน


แบบฟอร์ม


จุลสาร


บทความทางวิชาการ


ปฏิทินงานประกันคุณภาพ ๒๕๕๘