ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

ผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร

ที่ ส่วนงาน หลักสูตร ระดับ ส่วนงาน กรรมการ
1 บัณฑิตวิทยาลัย ธรรมนิเทศ ปริญญาโท
ปรัชญา ปริญญาโท
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
สันติศึกษา ปริญญาโท
ปรัชญา ปริญญาเอก
พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก
สันติศึกษา ปริญญาเอก
2 คณะพุทธศาสตร์ บาลีและสันสกฤต ปริญญาตรี
ปรัชญา ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
ศาสนา ปริญญาตรี
พระไตรปิฎกศึกษา ปริญญาโท
ศาสนาเปรียบเทียบ ปริญญาโท
3 คณะครุศาสตร์ วิชาชีพครู ปกศ
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ปริญญาตรี
การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
การสอนสังคมศึกษา ปริญญาโท
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปริญญาโท
พุทธบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
4 คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี
พุทธจิตวิทยา ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
ภาษาไทย ปริญญาตรี
ชีวิตและความตาย ปริญญาโท
พุทธจิตวิทยา ปริญญาโท
ภาษาศาสตร์ ปริญญาโท
ภาษาอังกฤษ (International Program) ปริญญาโท
พุทธจิตวิทยา ปริญญาเอก
ภาษาศาสตร์ ปริญญาเอก
5 คณะสังคมศาสตร์ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
นิติศาสตร์ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมวิทยา ปริญญาตรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี
การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาโท
การพัฒนาสังคม ปริญญาโท
นิติศาสตร์ ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
รัฐประศาสนาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท
รัฐศาสตร์ ปริญญาโท
การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาเอก
การพัฒนาสังคม ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก
รัฐประศาสนาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก
รัฐศาสตร์ ปริญญาเอก
6 วิทยาเขตหนองคาย พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
7 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
การพัฒนาสังคม ปริญญาโท
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
8 วิทยาเขตเชียงใหม่ การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
พุทธศิลปกรรม ปริญญาตรี
ภาษาบาลี ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาตรี
ปรัชญา ปริญญาโท
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก
9 วิทยาเขตขอนแก่น การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
ปรัชญา ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
การสอนสังคมศึกษา ปริญญาโท
ปรัชญา ปริญญาโท
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
ปรัชญา ปริญญาเอก
พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก
10 วิทยาเขตนครราชสีมา การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
ปรัชญา ปริญญาโท
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก
11 วิทยาเขตอุบลราชธานี การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
ศาสนา ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
12 วิทยาเขตแพร่ การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
นิติศาสตร์ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
13 วิทยาเขตสุรินทร์ การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
14 วิทยาเขตพะเยา การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก
15 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม บาลีพุทธศาสตร์ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
วิปัสสนาภาวนา ปริญญาโท
16 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
17 วิทยาลัยสงฆ์เลย การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
18 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
19 วิทยาเขตนครสวรรค์ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
นิติศาสตร์ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก
พุทธบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
20 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี
ปรัชญา ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
21 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ปริญญาตรี
การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
ปรัชญา ปริญญาโท
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
22 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
ศาสนา ปริญญาตรี
23 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
24 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
25 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
26 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา ปริญญาตรี
27 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
พุทธศิลปกรรม ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
28 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหายานศึกษา ป.ตรี
พระพุทธศาสนา (นานาชาติ) ปริญญาตรี
Buddhist Studies ปริญญาโท
Buddhist Studies ปริญญาเอก
สันติศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาเอก
29 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
30 วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
ศาสนา ปริญญาตรี
31 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
ศาสนา ปริญญาตรี
32 ห้องเรียนฯ จ.กาญจนบุรี พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
33 หน่วยวิทยบริการ จ.สงขลา พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
ศาสนา ปริญญาตรี
34 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาโท
35 วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
36 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
37 วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
38 หน่วยวิทยบริการ จ.ตาก การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
39 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
40 วิทยาลัยสงฆ์ระยอง การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
41 หน่วยวิทยบริการ จ.ชลบุรี การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี
42 หน่วยวิทยบริการ จ.อุตรดิตถ์ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
43 หน่วยวิทยบริการ จ.กำแพงเพชร การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
44 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
พระพุทธศาสนา ปริญญาโท
45 หน่วยวิทยบริการ จ.จันทบุรี การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
46 หน่วยวิทยบริการ จ.สระแก้ว การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
47 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
48 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี