LOGIN PAGE


รายงานการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (พ.ศ.๒๕๖๑)

ADMIN LOGIN
username
password
 

[ คู่มือการใช้งาน | SAR ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | ]

พบปัญหา แจ้งได้ที่ mail: pm.rasak@hotmail.com Tel: ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๑๑
แนะนำให้ใช้ Chrome หรือ Firefox ในการใช้งานโปรแกรม