สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx) มาใช้พัฒนาส่วนงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่วนงานจัดการศึกษาใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ๒ ส่วนงาน คือ (๑) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐) ได้รับการประเมินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (๒) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑) ทั้งนี้ ส่วนงานจัดการศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ๒ ส่วนงานคือ (๑) วิทยาเขตขอนแก่น และ (๒) วิทยาลัยลำพูน
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังขาดผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน EdPEx ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและขยายผลนำระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเป็นแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสนับสนุนส่งเสริมส่วนจัดการศึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมส่วนจัดการศึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เป้าหมายผลผลิต
เชิงปริมาณ : ผู้มีประสบการณ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕ รูป/คน
เชิงคุณภาพ : ผู้มีประสบการณ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีความรู้และเข้าใจและสามารถสนับสนุนส่งเสริมส่วนจัดการศึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้

 

กำหนดการจัดงาน