คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ———————————————————————- วันเสาร์ที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน ภายในโครงการ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สังคมศาสตร์กับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และการบรรยาย เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ จากนั้น มีพิธีปิดโครงการโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ […]

Read More

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในปีนี้มีหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งสิ้นจำนวน ๒๘๙ หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยและการพัฒนาการศึกษาระดับประเทศ    

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน ๓๐ รูป/คน  

Read More