โครงการให้ความรู้ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570”

โครงการให้ความรู้ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” เมื่อ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการให้ความรู้ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” โดยมี พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ มี ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมให้ความรู้ครั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม จำนวน 63 รูป/คน ซึ่งเป็นบุคลากรของส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx ทั้ง 10 ส่วนงาน

Read More

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน

                  วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน โดยมี พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียรและอาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมให้ความรู้เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 รูป/คน  

Read More

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

        วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566        โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน  มีพระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้นำสู่การประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน zoom online จำนวน 67 รูป/คน  

Read More

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

       “โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565”   ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ประกาศ เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2565 และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 โดยประกาศดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลคุณภาพหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาต่อไป   เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งเมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ซึ่งมี […]

Read More