แนวทางการเขียนรายงาน SAR ระดับหลักสูตร

การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง รายงานการประเมินตนเองที่ส่วนงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี้  

Read More

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ.กาญจนบุรี

วัน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ ผู้อำนวยการห้องเรียนเป็นประธานเปิดงานการสัมมนา มีพระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งคณะทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา มจร. จากส่วนกลาง ในการอบรมดังกล่าวทำให้หลักสูตรมีความพร้อมที่จะปรับพัฒนาข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

Read More

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนประกันคุณภาพ 5 ปี (2565 – 2569)

วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนประกันคุณภาพ 5 ปี (2565 – 2569) โดยประชุมด้วยโปรแกรม zoom ออนไลน์ มี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. เป็นประธาน ในที่ประชุมได้มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลสำเร็จตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

Read More