ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนประกันคุณภาพ 5 ปี (2565 – 2569)

วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนประกันคุณภาพ 5 ปี (2565 – 2569) โดยประชุมด้วยโปรแกรม zoom ออนไลน์ มี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. เป็นประธาน ในที่ประชุมได้มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลสำเร็จตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

Read More