สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา

Download Now:

หลักสูตรตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจะต้องมีดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนิงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดดัชนีบ่งชี้พื้นฐานไว้ ๑๒ ตัว ในดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนิงานข้อที่ ๖ ระบุไว้ว่า มีการทวนสอบผลสัมฤทะธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาเป็นเกณฑ์ข้อหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีความสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล

Published: 1 November 2016Tags: หนังสือทั่วไป
Read more

คู่มือคิดภาระงาน มจร

Download Now:

คู่มือสำหรับคำนวนภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำโดย พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ อาจารย์ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

Published: 1 June 2016Tags: หนังสือทั่วไป
Read more

รายงานประจําปี ๒๕๕๖

คณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาได้ รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดําเนินงาน ด้านต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา จัดทําเป็นรายงานประจําปี ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับนี้ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ ส่วนงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับ ทราบและเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป Read more
Read more

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

Download Now:

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวถึงสาระสำคัญของการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สาระสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ พร้อมทั้งบรรจุแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อสะดวกแก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย

Published: 1 June 2013Tags: หนังสือทั่วไป
Read more

คู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ มจร

คู่มือปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้งแบบฟอร์มและตัวอย่าง เพื่อสะดวกแก่ส่วนงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย Read more
Read more