โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

⭕ วันที่ 28-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดการโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ มี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวถวายรายงาน มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร และอาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   ⭕ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสังเขปคือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๕๗ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ วิธีจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   ⭕ ในการนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี ได้เมตตามามอบวุฒิบัตรแด่ผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีใจความสำคัญว่า “ขอให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ทำหน้าที่ตรวจประเมินฯหลักสูตรและส่วนงานตามสภาพจริงเพื่อการบริหารและการพัฒนา”   ⭕ การอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมจำนวน Continue reading


ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานโครงร่างองค์กร (OP) และแผนพัฒนาองค์กร ให้กับส่วนงานจัดการศึกษา 7 ส่วนงาน ที่เข้าร่วมมี คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการฯ            มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง EdPEx และทบทวนติดตามผลผลการดำเนินงานโครงร่างองค์กร ของทั้ง 7 ส่วนงาน และติดตามแผนพัฒนาองค์กร            ซึ่ง Continue reading