สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

ขั้นตอนการการ CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน

ขั้นตอนการการ CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน

โดย พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส  ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพ

สามารถดาวน์โหลดวีดีโอได้ที่คิวร์อาร์โค็ตดด้านล้างนี้

Read more

การกรอก CHE QA ONLINE โดย ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพ

การกรอก ๔ หมวด สำหรับหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรที่มีแขนงและหลักสูตรแขนง)

video

การกรอกหลักสูตรรวม (หลักสูตรแยก/หลักสูตรเดี่ยว)

video

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒

Read more