สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

สำรวจรายชื่อหลักสูตรเพื่อเพิ่มในระบบ CHE QA Online

สำรวจรายชื่อหลักสูตรของส่วนงานจัดการศึกษาระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย
เพื่อเพิ่มในระบบ CHE QA ONLINE ประกอบด้วย
๑) หลักสูตรปรับปรุง หรือ หลักสูตรใหม่
๒) ปก มคอ ๒
๓) ภาพถ่ายหน้าเว็บที่ระบุชื่อหลักสูตร CHECO เพื่อยืนยันการกรอกใน CHECO
๔) สำรวจหลักสูตรที่งดรับนิสิต
๕) สำรวจหลักสูตรที่ปิดไป

ทั้งนี้ขอให้ส่งภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม

Date

Feb 01 2021
Expired!

Time

8:00 น. - 18:00 น.