สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพร่วมกับผู้บริหาร

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

          ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

                   ๑.๑.๑  เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนงานสนับสนุน สำนักงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

          ๓.๑  เรื่อง      แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี งานประกันคุณภาพ ๒๕๖๕-๒๕๖๙

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          ๔.๑  เรื่อง  สรุปปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          ๔.๒  เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          ๔.๓  เรื่อง  แผนปฏิบัติการประจำปี ประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

          ๔.๔  เรื่อง  ปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานประกันคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕

          ๔.๕  เรื่อง  สถานะหลักสูตร ทั้งหลักสูตรรวมและหลักสูตรปรับปรุงแยก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          ๔.๖  เรื่อง  ปรับปรุงระบบ MCU E-SAR

          ๔.๗  เรื่อง  ระบบประเมิน EdPEx และ AUN-QA

          ๔.๘  เรื่อง การทำแผนสำนักงานประกันคุณภาพ

Date

Nov 10 2021
Expired!

Time

13:00 น. - 15:00 น.