สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

งานประกันคุณภาพ

April 2021

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน

วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) - เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมส่วนจัดการศึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ...
28 - 30 Apr
8:00 น. - 18:00 น.
May 2021
No event found!