ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

เรื่องเด่น

  • คู่มือการจัดการความรู้
    คู่มือการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการดําเนินงานการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น
  • รายงานประจําปี ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย ที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันของ สกอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ข้อมูลประกัน


แบบฟอร์ม


จุลสาร


บทความทางวิชาการ