Skip to main content


สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อให้แต่ละหลักสูตรได้นำไปใช้ในการประเมินหลักสูตรของตนและเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ที่รหัสรายการตัวบ่งชี้คำอธิบาย
ปค. ๐๑   สำหรับผู้ใช้บัณฑิตแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมหาวิทยาลัยมาหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔๑. แจกผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่รับปริญญาบัตร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   ๒. จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ๓. ใช้สำหรับ หลักสูตรปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษษแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๑. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จาก ปค. ๐๑   ๒. รายงานผลการวิเคาระห์ลงในแบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษษแห่งชาติ
ปค. ๐๒   บัณฑิตบรรพชิตแบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิตสำหรับพุทธศาสตรบัณฑิต ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๑. แจกบัณฑิตบรรพชิตผู้รับปริญญาบัตร เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   ๒.จำนวนบัณฑิตบรรพชิิตที่ตอบแบบสำรวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตบรรพชิตที่สำเร็จการศึกษา ๓. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี
 รายงานผลการสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๑. วิเคราะห์ผลกสารสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต จากแบบ ปค. ๐๒   ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ลงในแบบรายงานผลการสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต
ปค. ๐๓   บัณฑิตคฤหัสถ์แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์สำหรับพุทธศาสตรบัณฑิตผู้รับปริญญาบัตร เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๑. แจกบัณฑิตคฤหัสถ์ผู้รับปริญญาบัตร เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   ๒. จำนวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ตอบแบบสำรวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษา ๓. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี
 รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒๑. วิเคราะห์ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์จากแบบ ปค.๐๓   ๒.รายงานผลการวิเคราะห์ลงในแบบรายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์
ปค. ๐๔   นิสิตปริญญาตรีแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓   และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสถานศึกษา ในแบบประเมินตามความเป็นจริง   ๒. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ๓. แจกนิสิตปริญญาตรีทุกชั้นปี ๔. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร ๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ใช้ข้อมูลทั้งหมดจากแบบประเมินนี้ ๖. ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ใช้ข้อมูลเฉพาะ ข้อ ๒.๔ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแบบประเมินนี้
ปค. ๐๔   นิสิตปริญญาโท-เอกแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการบริหารการจัดการหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓   และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสถานศึกษา ในแบบประเมินตามความเป็นจริง   ๒. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาโท-เอก ๓. แจกนิสิตปริญญาโท-เอก ทุกชั้นปี ๔. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร ๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ใช้ข้อมูลทั้งหมดจากแบบประเมินนี้ ๖. ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ใช้ข้อมูลเฉพาะ ข้อ ๒.๔ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแบบประเมินนี้
ปค. ๐๖ อาจารย์แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓   และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสถานศึกษา ในแบบประเมินตามความเป็นจริง   ๒. ใช้เฉพาะอาจารย์ประจำหลักสูตรของแต่หลักหลักสูตร ๓. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร ๔. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ใช้ข้อมูลทั้งหมดจากแบบประเมินนี้ ๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ใช้ข้อมูลเฉพาะ ตอนที่ ๕  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแบบประเมินนี้
๑๐ปค. ๐๗ หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์หลักสูตร โครงส้รางหลักสูตร รายวิชาและสถานที่ศึกษาในแบบประเมินตามความเป็นจริง   ๒. แจกเฉพาะนิสิตปริญญาตรีปีสุดท้าย ๓. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร
๑๑ปค. ๐๘ หลักสูตรระดับบัญฑิตศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์หลักสูตร โครงส้รางหลักสูตร รายวิชาและสถานที่ศึกษาในแบบประเมินตามความเป็นจริง   ๒. แจกเฉพาะนิสิตปริญญาโท/เอก ภาคการศึกษาสุดท้ายในชั้น (coursework) ๓. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร
File Download
แบบฟอร์มการขอเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร DOWNLOAD
ศัพท์รายชื่อสาขาวิชาจําแนกตาม ISCED ฉบับภาษาอังกฤษ DOWNLOAD
ศัพท์รายชื่อสาขาวิชาจําแนกตาม ISCED ฉบับภาษาไทย DOWNLOAD
สรุปประเด็นคำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย DOWNLOAD
วิธีแชร์ไฟล์จาก Google Drive DOWNLOAD
แบบฟอร์ม SAR หลักสูตร (ระดับ บัณฑิตศึกษา) ปรับปรุง 2562 DOWNLOAD
แบบฟอร์ม SAR หลักสูตร (ระดับ ป.ตรี) ปรับปรุง 2562 DOWNLOAD
แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินภายในปี ๒๕๖๓(ระดับหลักสูตร) บัณฑิตศึกษา (ไฟล์ Word) DOWNLOAD
แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินภายในปี ๒๕๖๓(ระดับหลักสูตร) ป.ตรี (ไฟล์ Word) DOWNLOAD
ขั้นตอนการส่งรายงานผลการตรวจประเมิน MCU E-SAR (สำหรับคณะกรรมการตรวจฯ) DOWNLOAD
ขั้นตอนการออกรหัสให้ คปน.ระดับหลักสูตร DOWNLOAD
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ DOWNLOAD
คู่มือการประเมินหลักสูตร DOWNLOAD
แนวทางการเขียนรายงาน SAR ระดับหลักสูตร DOWNLOAD
File Download
ตัวอย่างรายงานการประเมินกิจกรรมพัฒนานิสิต DOWNLOAD
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติมตัวบ่ชี้ใหม่ 2562) DOWNLOAD
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน DOWNLOAD
ตารางกิจกรรมดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ ระดับ วิทยาลัย DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ DOWNLOAD
สรุปประเด็นคำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย DOWNLOAD
วิธีแชร์ไฟล์จาก Google Drive DOWNLOAD
กำหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย DOWNLOAD
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ DOWNLOAD
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปรับปรุง 2562 DOWNLOAD
คำนวนค่า FTES DOWNLOAD
คำนวนตัวบ่งชี้ระดับส่วนงานและหลักสูตร DOWNLOAD
ตัวอย่างแผนทำนุบำรุงประจำปี DOWNLOAD
ตัวอย่างแผนบริการวิชาการประจำปี DOWNLOAD
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) DOWNLOAD
ตัวอย่างรายงานประเมินแผนทะนุบำรุง DOWNLOAD
แผนจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๐ DOWNLOAD
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการบริการ (ตัวบ่งชี้ 1.5 ระดับคณะ) DOWNLOAD
แบบสำรวจสถานะหลักสูตร DOWNLOAD
File Download
แบบฟอร์ม SAR หลักสูตร (ระดับ บัณฑิตศึกษา) ปรับปรุง 2562 DOWNLOAD
แบบฟอร์ม SAR หลักสูตร (ระดับ ป.ตรี) ปรับปรุง 2562 DOWNLOAD
แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินภายในปี ๒๕๖๓(ระดับหลักสูตร) บัณฑิตศึกษา (ไฟล์ Word) DOWNLOAD
แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินภายในปี ๒๕๖๓(ระดับหลักสูตร) ป.ตรี (ไฟล์ Word) DOWNLOAD
ขั้นตอนการออกรหัสให้ คปน.ระดับหลักสูตร DOWNLOAD
คู่มือการประเมินหลักสูตร DOWNLOAD
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปรับปรุง 2562 DOWNLOAD
คำนวนค่า FTES DOWNLOAD
คำนวนตัวบ่งชี้ระดับส่วนงานและหลักสูตร DOWNLOAD
รายการแบบประเมิน ระดับหลักสูตร DOWNLOAD
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1) DOWNLOAD
รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1) DOWNLOAD
แบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต (ตัวบ่งชี้ 2.2) DOWNLOAD
รายงานผลการสำรวจการสนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต (ตัวบ่งชี้ 2.2) DOWNLOAD
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์ (ตัวบ่งชี้ 2.2) DOWNLOAD
รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์ (ตัวบ่งชี้ 2.2) DOWNLOAD
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 3.3 และ 6.1) DOWNLOAD
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 3.3 และ 6.1) DOWNLOAD
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 4.3 และ 6.1) DOWNLOAD
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ 5.4) DOWNLOAD
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย ระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) DOWNLOAD
แบบสำรวจสถานะหลักสูตร DOWNLOAD
File Download
ตัวอย่างแผนทำนุบำรุงประจำปี DOWNLOAD
ตัวอย่างแผนบริการวิชาการประจำปี DOWNLOAD
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) DOWNLOAD
ตัวอย่างรายงานประเมินแผนทะนุบำรุง DOWNLOAD
แผนจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๐ DOWNLOAD
รายงานผลแผนบริการวิชาการ DOWNLOAD
File Download
แบบฟอร์มการขอเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร DOWNLOAD
คู่มือการเพิ่มตัวบ่งชี้เพิ่มเติมในระบบ CHE QA ONLINE สำหรับแอดมินส่วนงาน DOWNLOAD
คู่มือการกรอก CHE QA ONLINE สำหรับ ADMIN ระดับส่วนงาน DOWNLOAD
ศัพท์รายชื่อสาขาวิชาจําแนกตาม ISCED ฉบับภาษาอังกฤษ DOWNLOAD
วิธีแชร์ไฟล์จาก Google Drive DOWNLOAD
ขั้นตอนการออกรหัสให้ คปน.ระดับหลักสูตร DOWNLOAD
คำนวนค่า FTES DOWNLOAD