FAQs

@ CHE QA ONLINE

CHE QA Online จะเปิดให้เริ่มกรอกได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายนเป็นต้นไป

สำหรับส่วนงานจัดการศึกษา รหัส CHE QA Online มีทั้งหมด 4 แบบ

 • รหัสสำหรับ Admin ระดับส่วนงาน
 • รหัสสำหรับกรรมการตรวจประเมินระดับส่วนงาน
 • รหัสสำหรับ Admin หลักสูตรทั้งที่เป็นหลักสูตรหลัก
  • รหัสหลักสูตรแขนงให้ admin หลักสูตรหลักเป็นผู้ออกรหัสให้
 • รหัสสำหรับกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรหลัก  (หลักสูตรแขนงไม่ต้องมีกรรมการตรวจ)

Admin ระดับส่วนงาน ได้แก่ คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย  มีหน้าที่ประกอบด้วย

 • ตั้งปีการศึกษาของระบบ และเลือกประเภทสถานศึกษา เป็น ค2 มหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ตั้ง user และ password สำหรับกรรมการตรวจประเมินระดับส่วนงาน
 • ตั้ง user และ password สำหรับ admin ระดับหลักสูตร
 • ตั้ง user และ password สำหรับ admin สำหรับกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
 • ตั้ง user และ password สำหรับหลักสูตรแขนง (ในกรณีที่หลักสูตรบางหลักสูตรมีแขนง)
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของการประเมินหลักสูตรว่า
  • มีการรายงานผลการประเมินตนเอง
  • ส่งรายงานผลการประเมินของกรรมการระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตร
 • กรอกรายงานผลการดำเนินงานระดับส่วนงานทั้งในส่วน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
 • กรอก Common Data Set ให้ครบถ้วน หากข้อมูลใดไม่มีให้กรอกเลข 0
 • กรอกผลการตรวจประเมินระดับส่วนงาน (ในกรณีที่กรรมการตรวจประเมินไม่ได้กรอกเอง)
 • จัดทำรายงานผลการประเมิน มีข้อมูลทั่วไป เป็นต้น
 • ส่งรายงานผลการตรวจประเมินระดับส่วนงาน

Admin ระดับหลักสูตร มีหน้าที่ ประกอบด้วย

 • กรณีหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงใหม่ให้แจ้งสำนักงานประกันคุณภาพเพื่อเพิ่มรายชื่อใน CHE QA Online
 • รับรหัสหลักสูตรจาก admin ระดับส่วนงาน
 • กรอกรายละเอียดของหลักสูตร ได้แก่ ปีที่เปิดการเรียนการสอน ISED เป็นต้น
  • กรณีที่เป็นหลักสูตรงดรับนิสิตหรือปิดหลักสูตรต้องมีมติสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย
 • สำรวจรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณีที่รายชื่อไม่มี หรือ รายชื่อมีมากกว่า ๑ ให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งแก่สำนักงานประกันคุณภาพ
 • กรอกรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
 • กรอกรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตรของกรรมการ (กรณีที่กรรมการไม่มีการกรอก)
 • ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ มีการกรอกข้อมูลทุกตัวบ่งชี้ ทั้งส่วน SAR และ CAR
 • ส่งรายงานผลการตรวจประเมิน

กรณีที่หลักสูตรมีแขนง  ต้องกำกับติดตามให้หลักสูตรแขนงกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยหมดก่อน จึงจะสามารถกรอกรายงานการประเมินตนเองได้