การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มี รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นวิทยากร การให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มี พระมหาสมบูรณ์ วุฒฺฑิกโร, รศดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 189 รูป/คน ซึ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการบริหารหรือดำเนินกิจการต่างๆที่ต้องมีการดำเนินงานให้ เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ