ประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 21 เมษายน 2566 นี้ สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม มี รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุลเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา   ซึ่งการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดทั้งหมด 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นการพิจารณา ได้แก่ ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ องค์ประกอบที่ 1.1 บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ องค์ประกอบที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท […]

Read More

การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มี รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นวิทยากร การให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มี พระมหาสมบูรณ์ วุฒฺฑิกโร, รศดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 189 รูป/คน ซึ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการบริหารหรือดำเนินกิจการต่างๆที่ต้องมีการดำเนินงานให้ เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  

Read More