ระเบียบ/ประกาศ

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับระดับชาติ กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ พระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา […]

Read More

กระบวนการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร CHE QA Online

ความเป็นมาและความ เนื่องด้วยสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (สมอ.) สำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัยในระบบ CHE QA ONLINE  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ในการรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนั้น รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรแและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลต่อการผ่านการประเมิน เพราะหากตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การจัดการหลักสูตรไม่ผ่าน จะส่งผลให้หลักสูตรๆนั้นไม่ผ่านการประเมินทันที และในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทราบปัญหา คือ ดังนั้น สำนักงานประกันคุณภาพเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำกระบวนการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในฐานข้อมูล CHE QA ONLINE วัตถุประสงค์ – เพื่อให้มีฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย – เพื่อให้รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรมีในระบบ CHE QA ONLINE – เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินทุกหลักสูตรในองค์ประกอบว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ – มีฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย – รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีในระบบ CHE QA ONLINE – หลักสูตรของมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินทุกหลักสูตรในองค์ประกอบว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตร ขอบเขตคู่มือ คู่มือการครอบคลุมส่วนงานจัดการศึกษาทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ […]

Read More