กระบวนการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร CHE QA Online

ความเป็นมาและความ เนื่องด้วยสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (สมอ.) สำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัยในระบบ CHE QA ONLINE  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ในการรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนั้น รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรแและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลต่อการผ่านการประเมิน เพราะหากตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การจัดการหลักสูตรไม่ผ่าน จะส่งผลให้หลักสูตรๆนั้นไม่ผ่านการประเมินทันที และในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทราบปัญหา คือ ดังนั้น สำนักงานประกันคุณภาพเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำกระบวนการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในฐานข้อมูล CHE QA ONLINE วัตถุประสงค์ – เพื่อให้มีฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย – เพื่อให้รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรมีในระบบ CHE QA ONLINE – เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินทุกหลักสูตรในองค์ประกอบว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ – มีฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย – รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีในระบบ CHE QA ONLINE – หลักสูตรของมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินทุกหลักสูตรในองค์ประกอบว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตร ขอบเขตคู่มือ คู่มือการครอบคลุมส่วนงานจัดการศึกษาทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ […]

Read More