สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
อธิการบดี ประธานกรรมการ
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.
พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
พระศรีสิทธิมุนี, ผศ.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พระศรีสิทธิมุนี, ผศ.
พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.
รก.แทนคณบดีคณะครุศาสตร์
พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.
นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
พระครูโพธิชยานุสิฐ (วีระพงษ์ สุเมธี)
อาจารย์ประจำวิทยาเขตหนองคาย
พระครูโพธิชยานุสิฐ (วีระพงษ์ สุเมธี)