โครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการอบรม EdPEx ระดับคณะและวิทยาลัย

สรุปโครงการอบรม EdPEx ระดับคณะและวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้เรื่อง “EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย (กระบวนการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤศจิกายน   ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   หลักการและเหตุผล           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx) มาใช้พัฒนาส่วนงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส่วนงานจัดการศึกษาใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ…

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน

webadminApr 18, 202215 min read

หลักการและเหตุผล           การนำระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ส่วนงานสามารถพัฒนางาน เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ส่วนงานเล็งเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และใช้กลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่ดี จึงเห็นความสำคัญในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์           ๑ เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงานเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง           ๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพและเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ๓  เพื่อส่งเสริมเครือข่ายในการติดตามตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส่วนงาน          กลุ่มเป้าหมาย           ผู้บริหาร…

ให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

ให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

webadminApr 5, 202216 min read

๑.  ชื่อโครงการ :  โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ๒. ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ :  สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ๔.  โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐานของ สกอ. : องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๕. หลักการและเหตุผล        …