ติดต่อ

สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร/โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๖,๘๐๑๑
email: mcuqa58@gmail.com