คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

Book Cover: คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ในการพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามที่ระบุไว้ใน พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ได้ประกาศรับรอง สมศ. ให้เป็นหน่วยงานประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ซึ่ง สมศ. มีแนวทางการประเมินและการตัดสินผลการรับรองคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและคุณสมบัติ ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ประกาศกำหนด