ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำนักงานประกันคุณภาพ ยึดปรัชญาและวิสัยทัศน์งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา :

             “การประกันคุณภาพการศึกษาคือเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน์ :

             “ยกระดับการบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม

พันธกิจ :

พันธกิจสำนักงานประกันมี ๓ ด้านตามภาระหน้าที่ คือ

                   ๑) ฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลในการบริหารและการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   ๒) มาตรฐานและประกันคุณภาพ ปฏิบัติงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   ๓) ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งานประเมินคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานฝึกอบรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย