วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ จัดสัมมนา EdPEx

★ ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความเป็นเลิศ EdPex ★
🔰 วันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๖๕
#วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน EdPex
เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ณ เกาะกอหญ้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
โดย ▶ อาจารย์แม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี พรรณวิเชียร ◀