รายงานการตรวจประเมินระดับหลักสูตร (CHEQA) ๒๕๕๐-๒๕๕๔

ปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ไม่ผ่าน 2560 2 45 8 0 0 2561 10 84 11 0 0 2562 1 97 23 0 0 2563 22 115 10 0 0 2564 25 151 3 0 0 2565 106 174 9 0 4   ปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ไม่ผ่าน 2560 3.64 81.82 14.55 0 0 […]

Read More

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออก คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคเหนือ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา ๕ ปี คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน สมศ คณะกรรมการประสานงานการตรวจประเมิน คณะกรรมการประเมินทักษะนิสิต

Read More