รายงานการตรวจประเมินระดับหลักสูตร (CHEQA) ๒๕๕๐-๒๕๕๔

ปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 2560 2 45 8 0 2561 10 84 11 0 2562 1 97 23 0 2563 22 115 10 0 2564 25 151 3 0 ปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 2560 3.64 81.82 14.55 0 2561 9.52 80.00 10.48 0 2562 0.83 80.17 19.01 0 2563 14.97 78.23 6.80 0 Continue reading


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออก คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคเหนือ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา ๕ ปี คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน สมศ คณะกรรมการประสานงานการตรวจประเมิน คณะกรรมการประเมินทักษะนิสิต