รายงานการตรวจประเมินระดับหลักสูตร (CHEQA) ๒๕๕๐-๒๕๕๔

ปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 2560 2 45 8 0 2561 10 84 11 0 2562 1 97 23 0 2563 22 115 10 0 2564 25 151 3 0 ปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 2560 3.64 81.82 14.55 0 2561 9.52 80.00 10.48 0 2562 0.83 80.17 19.01 0 2563 14.97 78.23 6.80 0 […]

Read More

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะกรรมกาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพาการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) พ.ศ ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพาการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออก คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคเหนือ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา ๕ ปี คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๙ คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ […]

Read More