คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะกรรมกาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพาการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) พ.ศ ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพาการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออก คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคเหนือ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา ๕ ปี คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๙ คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ […]

Read More

ผลตรวจประเมินระดับสถาบันจำแนกรายตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ ๑ ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ตบช ๑.๑ ตบช ๑.๒ ตบช ๑.๓ ตบช ๑.๔ ตบช ๑.๕ ตบช ๑.๖ ตบช ๑.๗ 2559 3.07 5 1.45 5 3 2560 3.37 5 1.71 5 5 2561 3.54 5 2.15 5 5 2562 3.21 5 2.7 3 3 4.04 2563 3.58 5 2.97 5 5 4.32 4.12   องค์ประกอบที่ ๒ ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ตบช […]

Read More

บุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 2558 3 692.5 501 2559 2 681 546 2560 2 658.5 579 2561 586 632 2562 573 685 2563 568.5 724.5   บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ปีการศึกษา ประจำ อัตราจ้าง 2558 437 768 2559 496 1287 2560 536 717 2561 1096 1366 2562 540 585 2563 581 518    

Read More