สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ

สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๑๑๐๐/๒๕๖๕ เรื่อง “แต่งตั้งรองอธิการบดี” มติสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระมหาสมบูรณ์ วุทุฒิกโร, รศ.ดร. (ป.ธ.๗, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

Read More

หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree)

หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) ที่เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔     ๑. หลักสูตรประกาศนียบัตร   ที่ รายชื่อหลักสูตร ศาสตร์ที่บูรณาการ ๑ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ การบริหาร และ พระพุทธศาสนา ๒ ประกาศนียบัตรพุทธเกษตร พุทธศาสนา และ เกษตรศาสตร์ ๓ ประกาศนียบัตรพุทธศิลปศึกษา พุทธศาสนา และ ศิลปกรรมศาสตร์ ๔ ประกาศนียบัตรการให้คำปรึกษาเชิงพุทธจิต พุทธศาสนา และ จิตวิทยา ๕ ประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ พุทธศาสนา และ จิตวิทยา ๖ ประกาศนียบัตรการเสริมสร้างคุณค่าและสมรรถภาพวิถีพุทธสำหรับผู้สูงอายุ พุทธศาสนา และ แพทยศาสตร์   ๒. หลักสูตรระดับปริญญาตรี   ที่ […]

Read More

จำนวนหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

จำนวนหลักสูตรรวมและหลักสูตรที่มีแขนง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔         จำนวนหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔               

Read More

วารสาร ที่อยู่ในฐาน TCI และการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ -รายชื่อวารสารที่ขึ้น ฐาน TCI  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ *หมายเหตุ บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่สำนักงานประกันคุณภาพนำเสนอ คณะกรรมการสามารถที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการตรวจประเมินฯได้ 

Read More