หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree)

หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) ที่เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔     ๑. หลักสูตรประกาศนียบัตร   ที่ รายชื่อหลักสูตร ศาสตร์ที่บูรณาการ ๑ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ การบริหาร และ พระพุทธศาสนา ๒ ประกาศนียบัตรพุทธเกษตร พุทธศาสนา และ เกษตรศาสตร์ ๓ ประกาศนียบัตรพุทธศิลปศึกษา พุทธศาสนา และ ศิลปกรรมศาสตร์ ๔ ประกาศนียบัตรการให้คำปรึกษาเชิงพุทธจิต พุทธศาสนา และ จิตวิทยา ๕ ประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ พุทธศาสนา และ จิตวิทยา ๖ ประกาศนียบัตรการเสริมสร้างคุณค่าและสมรรถภาพวิถีพุทธสำหรับผู้สูงอายุ พุทธศาสนา และ แพทยศาสตร์   ๒. หลักสูตรระดับปริญญาตรี   ที่ […]

Read More

สรุปประเด็นคำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย

สรุปประเด็นคำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  (วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

Read More

สรุปประเด็นการเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สรุปประเด็นการเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   ๑. แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร         ๑.๑ หลักสูตรแยกเปิดสอนตามส่วนงาน ๒๘๙ หลักสูตร           – ส่วนงานจัดการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ           – กรอกข้อมูลใน ระบบ MCU E-SAR และ CHE QA Online           – ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Online หรือ Onsite ใน ระบบ MCU E-SAR           – ตรวจประเมิน ในวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕         ๑.๒ […]

Read More