โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน

                  วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน โดยมี พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียรและอาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมให้ความรู้เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 รูป/คน  

Read More

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

       “โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565”   ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ประกาศ เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2565 และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 โดยประกาศดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลคุณภาพหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาต่อไป   เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งเมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ซึ่งมี […]

Read More

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๖๖ปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๖๖ปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

Read More

“การเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 ”

“การเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 ” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย 📣 วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ⌚เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม Zoom ⭐ห้อง Zoom ID : 4384214568

Read More