การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2566            สำนักงานประกันได้จัดประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี             พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา             พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ             นางสาวฐาณิชญา มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ             เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 6 การกรอกข้อมูลในระบบ MCU e-SAR และ Che Continue reading


คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดีมาก

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดีมาก                       วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง กรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการและเลขานุการ นำเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 มีพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหาร เข้าร่วมฟังผลการประเมิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน Continue reading


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย           ๑. ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์                      ประธานกรรมการ           ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ                      กรรมการ           ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย          Continue reading


ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖        โดยมีพระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญโดยสังเขปดังนี้        เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๔        เรื่อง ปรับปรุงตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร        ในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ทั้งส่วนลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมทั้ง Online และ Onsite จำนวน ๗๐ รูป/คน ณ ห้องประชุม Continue reading


การประชุมสัมมนาการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยของวิทยาลัยพระธรรมทูต

       วันที่ 15-16 กันยายน 2566 สำนักงานประกันได้ให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยแด่บุคลากรของวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย มี พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตถวายรายงาน          มี พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ นางสาวฐาณิชญา มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร ซึ่งจัดการประชุมสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพระธรรมทูตครั้งนี้ ก็เพื่อรับการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พระนครศรีอยุธยา