รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ที่รหัสผู้ตรวจชื่อนามสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งวิชาการชำนาญการต้นสังกัด
1P600001ธรรมรัตน์สินธุเดชอาจารย์รป.บ.บริหารัฐกิจและกิจการสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2P600002ปริ่มมาลาขำคมเขตต์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3P600003ธีร์ธนิกษ์ศิริโวหารดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศ.บ.รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4P600004เกรียงศักดิ์ศรีสมบัติดร.อาจารย์1.ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
5P600005ศศิธรแก้วมั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6P600006จิตราภรณ์วงศ์คำจันทร์ดร.อาจารย์กศ.บ.วิทย์-เคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7P600007อารยะรัตน์ชารีแสนอาจารย์บธ.บ.การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8P600008นฤมลวลีประทานพรดร.อาจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9P600009รุจิเรขบุญกาพิมพ์อาจารย์วิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
10P600010ปาริชาติประเสริฐสังข์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คบ.คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
11P600011นิตยาวรรณกิตร์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12P600012วารนันท์นิติศักดิ์ดร.อาจารย์ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
13P600013สัจธรรมพรทวีกุลดร.อาจารย์คบ.ดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
14P600014วินิรณีทัศนะเทพดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15P600015พิมพ์พจีบรรจงปรุดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
16P600016พิมลศักดิ์นิลผายอาจารย์น.บ.นิติศาสตร์/เนติบัณฑิตไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
17P600017กุณฑีราอาษาศรีอาจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18P600018ดนุชาสลีวงศ์ดร.อาจารย์นิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
19P600019ปนัดดาโพธินามดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
20P600020วิชิตกำมันตะคุณดร.อาจารย์ค.บ.(การประถมศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
21P600021ณัฐกิตติ์อินทร์สวรรค์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
22P600022จันทิราพรศิรินนท์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
23P600023ประพันธ์พงษ์ชิณพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
24P600024วีรยุทธชุติมารังสรรค์ดร.อาจารย์วท.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
25P600025ดวงดีแสนรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา
26P600026วิพรพรรณ์เนื่องเม็กดร.อาจารย์เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)มหาวิทยาลัยพะเยา
27P600027ธิติมาคุณยศยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีเซรามิกส์ (วท.บ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
28P600028สัญลักข์ปัญวัฒนลิขิตดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ
29P600029ปรีชาวงศ์ทิพย์รองศาสตราจารย์สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30P600030อัศนีย์น่านอาจารย์สารบรรการการศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่น
31P600031จารุวรรณลิมป์ไพบูลย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์(เทคโนโลยีการจัดการ)มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
32P600032จิระศักดิ์สาระรัตน์ดร.อาจารย์การสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33P600033พิเชษฐ์ทานิลอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
34P600034อดิศักดิ์จูมวงษ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยามหาวิทยาลัยแม่โจ้
35P600035รุ่งกานต์ใจวงค์ยะผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
36P600036วสุสิงหัษฐิตผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37P600037สถาพรแสงสุโพธิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พืชศาสตร์-พืชผัก และ วท.บ.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
38P600038พีรดาประจงการอาจารย์(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยแม่โจ้
39P600039สันต์ชัยรัตนนนท์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิเล็กทรอนิสก์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
40P600040เสน่ห์บัวสนิทอาจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ
41P600041ดวงทิพย์จันทร์อ่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขานุการมหาวิทยาลัยเกริก
42P600042ภาสพงศ์ศรีพิจารณ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
43P600043ประทานพรโสภาจิตต์วัฒนะอาจารย์การคลัง/การค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
44P600044กนกพรอนันต์ชื่นสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์(เคมีอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยรังสิต
45P600045นิตยาแก้วคัลณาดร.รองศาสตราจารย์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
46P600046ศศิธรวชิรปัญญาพงศ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธุรกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
47P600047สมพงษ์มหิงสพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1.(เศรษฐศาสตร์)
2.(เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
48P600048เฉลิมพรเย็นเยือกดร.อาจารย์การบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต
49P600049วรางคณาสมพงษ์ดร.รองศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
50P600050สมศักดิ์วงษ์ประดับไชยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
51P600051ชนกนาถชูพยัคฆ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การสอนคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
52P600052อัมพรเที่ยงตระกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
53P600053มาริสาแก้วสุวรรณอาจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
54P600054อรอนงค์อิงชำนิอาจารย์ดุริยางคศาสตร์ -ไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
55P600055วัลลีพุทโสมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
56P600056อรรณพโพธิสุขดร.อาจารย์การปกครองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57P600057ว่าที่จูมพลหล้าดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคมศึกษา,รัฐศาสตร์,ปรัชญาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
58P600058รัชพลสันติวรากรดร.รองศาสตราจารย์วศ.บ(วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59P600059จินตนาสมสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60P600060จุรีวัลย์ภักดีวุฒิดร.อาจารย์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
61P600061นิศาชลฤาแก้วมาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
62P600062ภรณีศิริโชติรองศาสตราจารย์อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63P600063เสาวลักษณ์จิตติมงคลดร.อาจารย์การจัดการ,เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
64P600064ทวีศักดิ์ธิติเมธาโรจน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
65P600065ธีระยุทธ์เพ็งชัยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66P600066ชัยยุทธศิริสุทธิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธุรกิจศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
67P600067จงรักษ์หงษ์งามดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
68P600068ปานใจสื่อประเสริฐสิทธิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
69P600069ปรียาภรณ์เจริญบุตรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
70P600070พัชรีเจียรนัยกูรดร.รองศาสตราจารย์(เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71P600071พรรณีบัญชรหัตถกิจดร.รองศาสตราจารย์สุขศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
72P600072โชติชนะวิไลลักขณาดร.รองศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73P600073อัมพรพรรณธีรานุตรดร.รองศาสตราจารย์(พยาบาลศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74P600074ศิรภัสสร์อินทรพาณิชย์อาจารย์การบัญชี/คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
75P600075ไมตรีปะการะสังข์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์(เทคนิคการแพทย์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76P600076รัฐกรณ์คิดการดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
77P600077ปุญทรีพ่วงสุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์พยาบาลศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
78P600078ปณิธานพีรพัฒนาดร.รองศาสตราจารย์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79P600079รัชนีเพ็ญพลเยี่ยมดร.อาจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
80P600080อรพิมพ์มงคลเคหาดร.อาจารย์ชีวเคมีและชีวเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
81P600081พฤกษ์โปร่งสำโรงอาจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
82P600082กันต์กนิษฐ์ขวัญพฤกษ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
83P600083วาสนาเนียมแสวงอาจารย์ชีววิทยาประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
84P600084รวีวรรณงามสันติกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
85P600085สุวรรณีจรรยาพูนดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
86P600086สุวิมลนวลพระลักษณ์ดร.รองศาสตราจารย์เคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
87P600087ธรรมรัตน์สิมะโรจนาอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
88P600088ศิรินันท์แก่นทองดร.อาจารย์วิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
89P600089นิภาพรคังคะวิสุทธิ์อาจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
90P600090ศิรินุชเทียนรุ่งโรจน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
91P600091ศิริลักษณ์เรืองรุ่งโรจน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
92P600092พิภัทราสิมะโรจนาอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
93P600093สมเกียรติพรพิสุทธิมาศดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94P600094จิราภรณ์อินทราไสยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
95P600095สุรศักดิ์ละลอกน้ำดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
96P600096ผกามาศมูลวันดีอาจารย์บธ.บ.การบัญชี / ป.บัณฑิต วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
97P600097สุพัตรารักการศิลป์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บธ.บ. ธุรกิจศึกษา-การบัญชี /
บธ.บ.การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
98P600098เสาวลักษณ์สีดาเกษอาจารย์ภาษาอังกฤษวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
99P600099จันทร์บูรณ์สถิตวิริยวงศ์ดร.รองศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
100P600100พงษ์ศักดิ์เกิดลาภีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์(วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล),
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ
101P600101พงษ์พิทยาสัพโสดร.อาจารย์ดนตรีสากลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
102P600102อาทิตย์เนรมิตตกพงศ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
103P600103พระครูศรีปัญญาวิกรมเจนทรดร.อาจารย์พธ.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
104P600104พระครูโสภณปริยัติสุธีไชยะวุฒิกุลดร.รองศาสตราจารย์รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
105P600105พระมหาสุเทพผิวเผือดอาจารย์พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
106P600106พระมหาสมพงษ์อัญโยดร.อาจารย์พธ.บ (บริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
107P600107พระเมธาวินัยรสสุเทพดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย
108P600108พระมหาหรรษานิธิบุณยากรดร.รองศาสตราจารย์ปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
109P600109ทศพลปรีชาศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
110P600110พระมหาสุรศักดิ์ประจันตะเสนดร.อาจารย์พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
111P600111พระมหาบุญนาประทุมชาติดร.อาจารย์ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย
112P600112ศิริชัยวัฒนาโสภณดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
113P600113ปกาศิตเจิมรอดดร.อาจารย์พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
114P600114พระมหามฆวินทร์อามาตมนตรีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศน.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย
115P600115สุภัทรชัยชมพันธุ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
116P600116พระครูอรุณสุตาลังการบัวเมืองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พธ.บ สังคมวิทยามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
117P600117ระบิลพ้นภัยดร.อาจารย์ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (การบัญชี)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
118P600118อโณทัยทิพเนตรอาจารย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
119P600119พระสรวิชญ์ดวงชัยดร.อาจารย์พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
120P600120พระครูสิริธรรมาภิรัตยศขุนดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ., สาขาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย
121P600121พระครูวิริยธรรมานุศาสก์เดชคุณรัมย์ดร.อาจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
122P600122พระมหาบุญเลิศช่วยธานีรองศาสตราจารย์พธ.บ.รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
123P600123พระมหาเผื่อนเฉลิมจานดร.อาจารย์พุทธศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
124P600124จินตนาโสมโสดาอาจารย์บธ.บ. (การบัญชี)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
125P600125เนตรนภิสแก้วช่วยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
126P600126ปัญจลักษณ์หรีรักษ์อาจารย์ศษบ. หัตถกรรม(เครื่องปั้นดินเผา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
127P600127พระมหาภาณุวัฒน์แสนคำอาจารย์พธ.บ. สาขาวิชาปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
128P600128พระครูวิจิตร์ปัญญาภรณ์ภูมาพันธ์ดร.อาจารย์M. A linguisticsมหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย
129P600129พระมหาวิเชียรสายศรีดร.อาจารย์ศน.บ. ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย
130P600130ณัทธีร์ศรีดีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พธ.บ. รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
131P600131พระมหาโกมลแก้วดึงอาจารย์ปริญญาตรี สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
132P600132พรสวัสดิ์ศิรศาตนันท์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
133P600133ปารณีย์ขาวเจริญดร.อาจารย์กศ.บ.การแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
134P600134ทรงศรีตุ่นทองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
135P600135ภิศักดิ์กัลยาณมิตรดร.อาจารย์ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
136P600136กมลวรรณวรรณธนังดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
137P600137เยาวเรศใจเย็นดร.อาจารย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี, ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
138P600138อัจฉราพรรณกันสุยะอาจารย์ศษ.บ. การประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
139P600139รัชฎาพรวงษ์โสพนากุลอาจารย์ศศบ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
140P600140ภาคินโชติเวศย์ศิลป์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศ.บ.(รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
141P600141ปิยะพงษ์แดงขำอาจารย์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
142P600142สิริวรรณสมิทธิอาภรณ์อาจารย์วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
143P600143พิชญสิณีอริยธนะกตวงศ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
144P600144ปัณณรัตน์วงศ์พัฒนานิภาสอาจารย์คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
145P600145กิ่งกาญจน์กิตติสุนทโรภาศอาจารย์วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
146P600146มันทิราผ่องอำไพผู้ช่วยศาสตราจารย์กศ.บ.
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา ตรัง
147P600147ชนิตาไกรเพชรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์ศึกษาสถาบันการพลศึกษา
148P600148จงรักษ์กะรัมย์อาจารย์ศิลปศาสตรบัณฑิต
(พลศึกษา)
สถาบันการพลศึกษา ศรีสะเกษ
149P600149บุษญาแสงแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์การเงินการธนาคารสถาบันการพลศึกษา มหาสารคาม
150P600150ปัณณวิชญ์เด่นสุมิตรอาจารย์วท.บ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สถาบันการพลศึกษา ยะลา
151P600151สิริพรมีผดุงดร.อาจารย์บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
สถาบันการพลศึกษา สุโขทัย
152P600152โสภณผู้มีจรรยาดร.อาจารย์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
153P600153ดำรงพลอินทรจันทร์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
154P600154เบญจวรรณทิมสุวรรณดร.อาจารย์การศึกษาบัณฑิต
(พยาบาลศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
155P600155วัชราภรณ์ประภาสะโนบลผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
156P600156พัทธพสุตม์สาธุนุวัฒน์ดร.อาจารย์ค.บ.
ธุรกิจศึกษา
(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
157P600157ภัทราพันธ์หรุ่นรักวิทย์อาจารย์นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยุกระจายเสียง
และ ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
158P600158สิงห์สิงห์ขจรผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
159P600159สุชาดาแสงดวงดีดร.อาจารย์อักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
160P600160ศุภลักษณ์สถิรชีวินดร.อาจารย์วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
161P600161นันทวันเอื้อวงศ์กูลดร.อาจารย์วทบ.เคมีมหาวิทยาลัยนครพนม
162P600162พรเทพปัญญาแก้วดร.อาจารย์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
163P600163สามารถอัยกรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รป.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
164P600164อารีรัตน์วุฒิเสนผู้ช่วยศาสตราจารย์วท.บ. (สถิติ)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165P600165นิภานาสินพร้อมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
166P600166ศตพลมุ่งค้ำกลางดร.อาจารย์วท.บ.เคมีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
167P600167วรางคณานิพัทธ์สุขกิจดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรศาสตรบัณฑิต
ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
168P600168ณรงค์เดชรัตนานนท์เสถียรดร.อาจารย์ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
169P600169พจนีย์สุขชาวนาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คบ. สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
170P600170ภวัตมิสดีย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค.บ.
อุตสาหกรรมศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
171P600171ชูสิทธิ์ประดับเพ็ชรดร.รองศาสตราจารย์อส.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
172P600172ประกิตหงษ์แสนยาธรรมดร.อาจารย์การศึกษาบัณฑิต
วิชาเอกพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา กรุงเทพ
173P600173วันดีรังสีวิจิตรประภาดร.รองศาสตราจารย์เภสัชศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
174P600174โกญจนาทเจริญสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก
175P600175สุพรรณีพฤกษาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
176P600176วิบูลเป็นสุขดร.อาจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177P600177เจนจิราเรืองชยจตุพรดร.รองศาสตราจารย์เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
178P600178อารยาเชาว์เรืองฤทธิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
179P600179สุมาลีชัยเจริญดร.รองศาสตราจารย์การประถมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
180P600180นันทวุฒิจงรั้งกลางดร.อาจารย์ชีววิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
181P600181เพ็ญศรีเจริญวานิชดร.รองศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
182P600182ดลฤทัยโกวรรธนะกุลดร.อาจารย์ภาษาฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
183P600183เพ็ญศรีโพธิภักดีทพญ.รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184P600184กาญจนานาถะพินธุรองศาสตราจารย์อาชีวอนามัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
185P600185ชูพงษ์ทองคำสมุทรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
186P600186พญวรรณประสาทดร.รองศาสตราจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
187P600187ลิ่มทองพรหมดีผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
188P600188ปิยวัฒน์สายพันธุ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
189P600189พรเทพถนนแก้วดร.รองศาสตราจารย์ (พืชศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
190P600190เกียรติสุดานาคประสิทธิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
191P600191กรวิภาพูลผลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
192P600192อนันต์เครือทรัพย์ถาวรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
193P600193สุภาภรณ์พวงชมภูดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
194P600194ภัทรขวัญพิลางามดร.อาจารย์การเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
195P600195คณิตชูคันหอมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
196P600196ประจักรบัวผันดร.รองศาสตราจารย์สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
197P600197ศรีสมพรปรีเปรมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
198P600198ธันยดาพรรณเชษฐ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสวกรรมโยธามหาวิทยาลัยขอนแก่น
199P600199พญวิปุลากรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
200P600200มาริสาไกรฤกษ์ดร.รองศาสตราจารย์การพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
201P600201ชิณโสณ์วิสิฐนิธิกิจาดร.อาจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
202P600202กิตติชยางคกุลอาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
203P600203ธนากรน้ำหอมจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
204P600204ศิรประภาศรีวิโรจน์อาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
205P600205ปรียางามสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
206P600206สุรพจน์วัชรสภากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตนครราชสีมา
207U570001กิตติชัยวัฒนานิกรดร.ศาตราจารย์(เกียรติคุณ)ฟิสิกส์ข้าราชการบำนาญ
208U570002วุฒิชัยธนาพงศธรนพ.ศาสตราจารย์แพทยศาสตร์อิสระ
209U570003บวรศิลป์เชาวน์ชื่นนพ.ศาตราจารย์แพทยศาสตร์, บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น
210U570004สุวิมลว่องวาณิชดร.ศาสตราจารย์Educational Research and Evaluationจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
211U570005ชัยจาตุรพิทักษ์กุลดร.ศาสตราจารย์วิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
212U570006สมบูรณ์วัลย์สัตยารักษ์วิทย์ดร.รองศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ สถิติมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
213U570007ศรีสมรักอินทุจันทร์ยงรองศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ สถิติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
214U570008จินดางามสุทธิดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ข้าราขการบำนาญ
215U570009ปรานีพรรณวิเชียรผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารงานบุคคล การตลาดข้าราชการบำนาญ
216U570010วณิชวรรณพฤกษ์ดร.พล.ต.หญิง พญ.ศาตราจารย์(เกียรติคุณ)โรคเด็ก/โรคไตเด็ก/สารน้ำและอิเล็คโทรไลต์/แพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
217U570011สุมาลีสังข์ศรีดร.ศาสตราจารย์การศึกษานอกระบบ,ศึกษาศาสตร์,การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
218U570012อมรรัตน์พงศ์ดาราดร.ศาตราจารย์Moleculan Biology, Gevelic Engineeringมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
219U570013สิทธิชัยขุนทองแก้วดร.ศาสตราจารย์ชีววิทยาช่องปาก, ทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
220U570014จามรีธีรตกุลพิศาลพญ.ศาสตราจารย์กุมารเวชศาสตร์-แพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
221U570015จิตเจริญไชยาคำนพ.รองศาสตราจารย์แพทยศาสตร์สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ (อง์การมหาชน)
222U570016อุษณีย์คำประกอบรองศาสตราจารย์เภสัชศาสตร์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
223U570017พิษณุเจียวคุณรองศาสตราจารย์ด้านวิชีพ สถิติ การเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
224U570018กัลณกาสาธิตธาดารองศาสตราจารย์วัสดุศาสตร์ ผลึกวิทยามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
225U570019วัฒนาพัดเกตุดร.รองศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยนเรศวร
226U570020เทียมจันทร์พานิชย์ผลินไชยดร.รองศาสตราจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
227U570021เพ็ญรัตน์หงษ์วิทยากรรองศาสตราจารย์ชีววิทยา การบริหารอุดมศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
228U570022นวลจิราภัทรรังรองรองศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
229U570023ธีรพงศ์แก่นอินทร์ดร.รองศาสตราจารย์หลักสูตรและการสอน การประถมศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
230U570024ประดิษฐ์มีสุขรองศาสตราจารย์เคมี เคมีศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
231U570025วิเชียรชิวพิมายดร.รองศาสตราจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
232U570026ศิริชัยศิริกายะดร.รองศาสตราจารย์ทฤษฎีการสื่อสาร,การวิจัยการสื่อสาร,การบริหหารการสื่อสารมหาวิทยาลัยสยาม
233U570027จุไรรัตน์ดวงเดือนดร.รองศาสตราจารย์เคมี,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
234U570028วิรัตน์ธรรมภรณ์ดร.รองศาสตราจารย์การวัดและประเมินผล และการวิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
235U570029อภินันท์จันตะนีดร.รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
236U570030เสาวนีย์สิกขาบัณฑิตดร.รองศาสตราจารย์การบริหารการศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา, นวัตกรรมการศึกษา,สื่อสารสังคม/ มวลชน,วิจัยการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
237U570031พิสมัยจารุจิตติพันธ์ดร.รองศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์,การจัดการ,สหวิทยาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
238U570032จุลดิษฐ์อุปฮาตดร.รองศาสตราจารย์ศิลปะ/ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
239U570033สมบัติทีฆทรัพย์ดร.รองศาสตราจารย์วิศวกรรมเครื่องกล,พลังงาน,การจัดการวิศวกรรม,เทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
240U570034ชูศักดิ์เอกเพชรดร.รองศาสตราจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
241U570035พนิตเข็มทองดร.รองศาสตราจารย์การวางแผนและประเมินผล หลักสูตรและการสอนอชีวศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
242U570036ดวงตาสราญรมย์ดร.รองศาสตราจารย์การจัดการ,บริหารธุรกิจ,รัฐประศาสนศาสตร์,รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
243U570037เสน่ห์เอกะวิภาตดร.รองศาสตราจารย์ฟิสิกส์-วัสดุศาสตร์,เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อิสระ
244U570038สมเดชมุงเมืองดร.รองศาสตราจารย์การบริหารธุรกิจ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
245U570039ดนัยบุณยเกียรติดร.รองศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
246U570040ปราโมชศีตะโกเศศดร.รองศาสตราจารย์การผลิตสัตว์/โภชนศาสตร์สัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
247U570041ธณัฏฐ์คุณมงคลอัศวรัตน์ดร.รองศาสตราจารย์เคมี,เคมีอินทรีย์,การสอนเคมี,การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
248U570042พินิจหวังสมนึกดร.รองศาสตราจารย์สังขวิทยา โพรโทซัววิทยา พิษวิทยา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น
249U570043ลิลลี่กาวีต๊ะดร.รองศาสตราจารย์การผลิตพืช สรีรวิทยาพืช พฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
250U570044บุญมากศิรินาวกุลดร.รองศาสตราจารย์วิศวกรรรมศาสตร์/ไอทีและทั่วไป,กลยุทธ์ธุรกิจการศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
251U570045เพ็ญพิศุทธิ์ใจสนิทดร.รองศาสตราจารย์การศึกษา/สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
252U570046ไทยทิพย์สุวรรณกุลดร.รองศาสตราจารย์การศึกษา,การวิจัยการศึกษา,การวัดและประเมินผลการศึกษา, การบริหารการศึกษาอิสระ
253U570047ดุษณีธนะบริพัฒน์ดร.รองศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์ชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
254U570048กาญจนาบุญส่งดร.รองศาสตราจารย์การศึกษา,การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
255U570049อุทิศอินทร์ประสิทธิ์ดร.รองศาสตราจารย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน/คณิตศาสตร์ ประยุกต์ด้านแบบจำลองทางชีววิทยา/คณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
256U570050รัชนีสรรเสริญดร.รองศาสตราจารย์พยาบาลศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
257U570051โพยมวงศ์ภูวรักษ์ดร.รองศาสตราจารย์เภสัชศาสตร์,การใช้ยา ,เภสัชกรรมคลินิกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
258U570052จำลองโพธิ์บุญดร.รองศาสตราจารย์นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม,การวางแผนและยุทธศาสตร์,
การประเมินแผนและยุทธศาสตร์,นโยบายและแผนพลังงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
259U570053อุษาพรเสวกวิดร.รองศาสตราจารย์การสอนคณิตศาสตร์,สถิติเพื่อการวิจัย,การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
260U570054วศินอิงคพัฒนากุลดร.รองศาสตราจารย์วนศาสตร์,การท่องเที่ยว,วิทยาศาสตร์,สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยศิลปากร
261U570055ยุวดีรอดจากภัยดร.รองศาสตราจารย์สุขศึกษา,พฤติกรรมสุขภาพ,การส่งเสริมสุขภาพ,สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
262U570056สุภาคย์ดุลสัมพันธ์ดร.รองศาสตราจารย์เคมี,การศึกษาวิทยาศาสตร์,สหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
263U570057วันดีสุทธิรังษีดร.รองศาสตราจารย์การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จริยธรรมทางการพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
264U570058จุไรรัตน์นันทานิชดร.รองศาสตราจารย์เทคโนโลยีเภสัชกรรม,เภสัชอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
265U570059ขวัญกมลดอนขวาดร.รองศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ทุกสาขา/ การจัดการการตลาด/เศรษฐศาสตร์ขนส่งและLogisties/การจัดการทั่วไป/การจัดการผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
266U570060กัญญดาประจุศิลปดร.รองศาสตราจารย์การบริหารการพยาบาล/การพยาบาลมารดาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
267U570061รัฐบุรุษคุ้มทรัพย์ดร.รองศาสตราจารย์บริหารทรัพยากรมนุษย์/รัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยนครราชสีมา
268U570062สุวิทย์ภาณุจารีดร.รองศาสตราจารย์การบริหารการศึกษา,พระพุทธศาสนาและภาษาบาลีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
269U570063วันชัยธรรมสัจการดร.รองศาสตราจารย์วิธีวิทยาการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
270U570064วิชิตเรืองแป้นดร.รองศาสตราจารย์การบริหารความเสี่ยง EIA, Sevice To Excellent โครงการประชาพิจารณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
271U570065สมพรพุทธาพิทักษ์ผลดร.รองศาสตราจารย์ระบบบริหารห้องสมุด,การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ,พฤติกรรมสารสนเทศ,การจัดโครงสร้างสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
272U570066มาลีวัลเลิศสาครศิริดร.รองศาสตราจารย์การพยาบาล,วิทยาศาสตร์สุขภาพ,การศึกษา ระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
273U570067สิรีชัยเสรีดร.รองศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร,อุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
274U570068พันธ์ทองชุมนุมดร.รองศาสตราจารย์สถิติ ,วิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
275U570069บังอรเสรีรัตน์ดร.รองศาสตราจารย์การสอน,การบริหารการศึกษา,การจัดการศึกษา,การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
276U570070เดชพลปรีชากุลดร.รองศาสตราจารย์Solid Dosage Formsมหาวิทยาลัยขอนแก่น
277U570071ฉัตรชัยโชติษฐยางกูรดร.รองศาสตราจารย์อุทกวิทยาน้ำผิวดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
278U570072กัญญามนอินหว่างดร.รองศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ,บริหารการศึกษา,พัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
279U570073อรลักษณาแพรัตกุลดร.รองศาสตราจารย์เภสัชวิทยา,วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
280U570074ปรารถนากาลเนาวกุลดร.รองศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร การโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
281U570075เฉลิมพรองค์วรโสภณดร.รองศาสตราจารย์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
282U570076วรางคณาสังสิทธิสวัสดิ์ดร.รองศาสตราจารย์สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและกายภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น
283U570077มณฑิชาพุทชาคำดร.รองศาสตราจารย์การผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
284U570078อวยพรอภิรักษ์อร่ามวงดร.รองศาสตราจารย์เภสัชศาสตร์,Pharmaceutical Scienceมหาวิทยาลัยศิลปากร
285U570079กุลวดีโรจน์ไพศาลกิจดร.รองศาสตราจารย์พยาบาลศาสตร์,สาธารณสุขศาสตร์,วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, การแพทย์แผนไทย,วิทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม,สุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์ พลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
286U570080พรศิริจงกลดร.รองศาสตราจารย์การยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
287U570081ปาริชาติบัวเจริญดร.รองศาสตราจารย์ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/บริหารธุรกิจ/บริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
288U570082พร้อมจิตรห่อนบุญเหิมดร.รองศาสตราจารย์พยาบาลศาสตร์:การพยาบาลมารดา-ทารกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
289U570083ปาริชาเคนดร.รองศาสตราจารย์รัฐประศาสนศาสตร์/ภาษาไทย/บริหารศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
290U570084สุบรรณเอี่ยมวิจารณ์ดร.รองศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
291U570085กัญญดาอนุวงศ์ดร.รองศาสตราจารย์เภสัชกรรม,สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
292U570086จตุพรกระจายศรีดร.รองศาสตราจารย์obstetric and gynecology of cattleมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
293U570087พรเทพถนนแก้วดร.รองศาสตราจารย์เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ,อณูชีววิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
294U570088พรรณ์ธิดาเหล่าพวงศักดิ์ดร.รองศาสตราจารย์พัฒนาชุมชน,เศรษฐกิจชุมชน,วิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
295U570089เสมอถาน้อยดร.รองศาสตราจารย์Reproductive Biology/Cell Biologyมหาวิทยาลัยนเรศวร
296U570090รภัสสาจันทาศรีดร.รองศาสตราจารย์การปรับปรุงพันธุ์/การผลิตไม้ผล/สรีระวิทยา/เกษตรยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
297U570091พิธากรณ์ธนิตเบญจสิทธิ์ดร.รองศาสตราจารย์บริหารธรกิจ/การจัดการ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
298U570092เชวศักดิ์รักเป็นไทยดร.รองศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา
299U570093ธวัชชิตตระการดร.รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
300U570094สิทธิชัยทัดศรีดร.รองศาสตราจารย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
301U570095กุณฑลศรีเสริมโภคดร.รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเกริก
302U570096มรรยาทรุจิวิชชญ์ดร.รองศาสตราจารย์พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
303U570097รสรินว่องวิไลรัตน์ดร.รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
304U570098กำพลรุจิวิชชญ์ดร.รองศาสตราจารย์จุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม,นโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
305U570099วิภาวรรณอยู่เย็นดร.รองศาสตราจารย์ภาษาไทย/ภาษาศาสตร์ภาษาไทย/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
306U570100วิไลลักษณ์รัตนเพียรธัมมะดร.รองศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ,สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกริก
307U570101เอกชัยแสงอินทร์ดร.รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
308U570102สายพิณเกษมกิจวัฒนาดร.รองศาสตราจารย์การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์,การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
309U570103เอกพรรณสวัสดิ์ซิตังดร.รองศาสตราจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
310U570104สุจินดาเจียมศรีพงษ์ดร.รองศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
311U570105ญาณินโอภาสพัฒนกิจดร.รองศาสตราจารย์การผลิตสัตว์/Ruminart Nutritionมหาวิทยาลัยแม่โจ้
312U570106สุปราณีอัทธเสรีรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
313U570107ทัศนีย์ประธานรองศาสตราจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
314U570108เทื้อนทองแก้วรองศาสตราจารย์การศึกษา,การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
315U570109รัตนาเฮงสวัสดิ์รองศาสตราจารย์พลศึกษา,สุขศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
316U570110วรรณีธรรมโชติรองศาสตราจารย์คณิตศาสตร์และการศึกษาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
317U570111วิจิตพาณีเจริญขวัญรองศาสตราจารย์จิตวิทยา,ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
318U570112สมชายชื่นวัฒนาประณิธิรองศาสตราจารย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
319U570113ปรียานันท์แสนโภชน์รองศาสตราจารย์พันธุศาสตร์ /ชีววิทยา(พืชศาสตร์)มหาวิทยาลัยพะเยา
320U570114พาชิตชนัตศิริพานิชรองศาสตราจารย์สถิติ,การวิจัยเชิงสำรวจ,คณิตศาสตร์สถิติมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
321U570115วันทนีย์แสนภักดีรองศาสตราจารย์การตลาด,การจัดการ,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
322U570116มุกดาสุขสวัสดิ์รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
323U570117อาหวังล่านุ้ยรองศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
324U570118สมใจพุทธาพิทักษ์ผลรองศาสตราจารย์การพยาบาลแม่และเด็ก,การสร้างเครื่องมือวิจัย,การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
325U570119ปรีชาล่ามช้างรองศาสตราจารย์สถิติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
326U570120ยุทธนาตระหง่านน.อ.รองศาสตราจารย์คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
327U570121จันทนีเพชรานนท์รองศาสตราจารย์สถาปัตกรรมศาสตรื,การออกแบบเมือง,การวางผังเมืองสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
328U570122จารุยาขอพลอยกลางรองศาสตราจารย์ชีววิทยา ,พฤกษศาสตร์, จุลชีววิทยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
329U570123อุษาเชษฐานนท์รองศาสตราจารย์ระบาดวิทยา ,ปรสิตวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
330U570124ศรีธนาบุญญเศรษฐ์รองศาสตราจารย์การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
331U570125สิริรัตน์จันทรมะโนรองศาสตราจารย์การพยาบาลโดยใช้ศาสตร์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ/การพยาบาลศัลยกรรมกระดูกมหาวิทยาลัยพายัพ
332U570126นฤมลอัศวเกตุมณีรองศาสตราจารย์ประมง ,การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,การเลี้ยงสัตว์น้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
333U570127ปรีชาวาณิชยเศรษฐกุลรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
334U570128ทิพวรรณลิมังกูรรองศาสตราจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
335U570129มาลีณีธนารุณรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
336U570130กมลพรรณนามวงศ์พรหมรองศาสตราจารย์พืชศาสตร์,พฤกษศาสตร์,เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
337U570131ธีระดาภิญโญรองศาสตราจารย์วิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
338U570132อินทิราซาฮีร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
339U570133สุภรกตเวทินรองศาสตราจารย์สัตวศาสตร์ / สัตวบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
340U570134อนันต์ทิพยรัตน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
341U570135เสทื้อนเทพรงทองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การวัดผล/การประเมินโครงการ/การวิจัยทางการศึกษา/ การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
342U570136สุวิไลเรืองวัฒนสุขดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตวิทยาสังคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
343U570137สมภพอินทสุวรรณดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยา ,การสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยามหาวิทยาลัยทักษิณ
344U570138นภดลทองนพเนื้อดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชศาสตร์อิสระ
345U570139จำเริญรัตน์จิตต์จิรจรรย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษ/ปรัชญา/จริยศาสตร์/การอุดมศึกษา/การบริหาการศึกษา/ภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
346U570140ตวงรักษ์นันทวิสารกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
347U570141อรทิพาส่องศิริดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารการพยาบาลมหาวิทยาลัยสยาม
348U570142จันทร์จิราวงษ์ขมทองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารการพยาบาล/การบริหารอุดมศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัยคริสเตียน
349U570143อนุพงษ์อินฟ้าแสงดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยธนบุรี
350U570144นวลฉวีแสงชัยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
351U570145อัญชลีตัตตะวะศาสตร์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์แบคทีเรียวิทยา/จุลชีววิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
352U570146อาณดีนิติธรรมยงดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อโภชนาการความปลอดภัยด้านอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล
353U570147เสนาะกลิ่นงามดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการ,การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
354U570148กิตติคมคาวีรัตน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
355U570149ชัยยนต์เพาพานดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารการศึกษาและภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
356U570150มงคลหวังสถิตย์วงษ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การเรียนการสอน,การฝึกสอนทางวิศวกรรม,วิจัย,การพัฒนาหลักสูตร,
จิตวิทยาการศึกษา,การจัดและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
357U570151อารมณ์อุตภาพดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
358U570152วิไลวรรณวิภาจักษณกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
359U570153นันทพันธ์ชินล้ำประเสริฐดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเวชอนามัยชุมชน,หลักสูตรและการสอน,การบริหารหลักสูตร,พยาบาลสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
360U570154ศุภลักษณ์สินธนาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ,การวิจัยทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
361U570155ศันสนีย์จะสุวรรณ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
362U570156รัชนีภูวพัฒนะพันธ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การวิจัยดำเนินงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง
363U570157สมเกียรติภู่พัฒน์วิบูลย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/การท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
364U570158สุกัญญาคำนวณสกุณีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
365U570159หญิงศุขสาตรดร.รต.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Slope stability analysis, ดินถล่ม, การสำรวจดิน, วิศวกรรมฐานรากมหาวิทยาลัยรังสิต
366U570160อุไรพรรณเจนวาณิชยานนท์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยาบาล,ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์,สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์,การแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
367U570161วิไลพรเลิศมหาเกียรติดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนุษยศาสตรื,เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
368U570162นนทลีพรธาดาวิทย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครุศาสตร์,คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
369U570163ภาสกรดอกจันทร์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พระพุทธศาสน์,รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
370U570164รัชนีนิธากรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์ด้านพืชมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
371U570165เฉลิมเกียรติดุลสัมพันธ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมี,ฟิสิกส์,ชีวะ,เทคโนโลยีชีวภาพ,วิศวกรรมนิวเคลียร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
372U570166อำนาจเปาะทองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Software Engineering,Computer Science,Information Systemมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
373U570167อุไรเงินงอกดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
374U570168ภาวดีภักดีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรีรวิทยาทางเดินอาหารสัตว์,โภชนศาสตร์สัตว์,ภาวะผุ้นำและการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
375U570169ชีวินทร์ลิ้มศิริดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการงานวิศวกรรม /วิศวกรรมปฐพี/วิศวกรรมแหล่งน้ำ/วิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
376U570170จารุวรรณสิงห์ม่วงดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การสอนคณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
377U570171ปภาวีสุขมณีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การเงินธุรกิจ/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
378U570172วัลยาชูประดิษฐ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหาร/การจัดการ,ศึกษาศาสตร์,ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
379U570173ประสงค์เกษราธิคุณดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์,ฟิสิกส์ศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
380U570174สุรีย์ธรรมิกบวรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยาบาลสูงอายุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
381U570175อาจรณเชษฐสุมนดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาศาสตร์,ภาษารัสเซียมหาวิทยาลัยรามคำแหง
382U570176อุษาวดีตันติวรานุรักษ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีพลังงานและพลังงานความร้อนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
383U570177ปรีชาศรีเรืองฤทธิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การสอนภาษาอังกฤษ/การพัฒนาหลักสูตร/การสิจัย/การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
384U570178วิภาสทองสุทธิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี
385U570179เชียงเภาชิตดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิติ,เศรษฐศาสตร์,วิจัยและประเมินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
386U570180สมยศอวเกียรติดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการ,การตลาด,ธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
387U570181สุวัฒน์ฉิมะสังคนันท์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการ,การตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
388U570182พชรวิทย์จันทร์ศิริสิรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การวางแผน /การบริหารการศึกษา/การจัดการองค์กรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
389U570183อำพลนววงศ์เสถียรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการ,การตลาด,การจัดการโลจิสติกส์,บริหารธุรกิจ,รัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
390U570184ทายวุฒิโพธิ์ทองแสงอรุณดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจุภัณฑ์ ,ส่งเสริมการตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
391U570185วรรทณาสินศิริดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์/วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
392U570186บังอรกุมพลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยากรณ์/การสร้างตัวแบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
393U570187พงษ์ศักดิ์แป้นแก้วดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การสอนวิทยาศาสตร์/หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
394U570188อมลณัฐฉัตรตระกูลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร(พืชศาสตร์และส่งเสริมการเกษตร)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
395U570189ณัฏฐชัยจันทชุมดร.ว่าที่ร้อยโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิติศาสตร์/วิจัยและพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
396U570190สุรจิตร์พระเมืองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์ /พลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
397U570191เยาวภาบัวเวชดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการ,นิเทศศาสตร์,การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
398U570192ชัชภูมิสีชมภูดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
399U570193อมลวรรณวีระธรรมโมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารการศึกษา,หลักสูตรการสอนมหาวิทยาลัยทักษิณ
400U570194ชลลดาพงศ์พัฒนโยธินดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรณรักษศาสตร์,สารสนเทศศาสตร์,การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
401U570195ปรียาหวังสมนึกดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์ ชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น
402U570196วรปภาอารีราษฎร์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
403U570197ธรัชอารีราษฎร์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
404U570198กาญจนาวงษ์สวัสดิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
405U570199เสงี่ยมบุษบาบานดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
406U570200ชาลีตระกูลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
407U570201วันวิสาข์กระแสร์คุปต์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Food Science and Technology,Microsiologyมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
408U570202อรัญญามิ่งเมืองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การควบคุมคุณภาพอาหาร,บรรจุภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
409U570203โสรัตน์มงคลมะไฟดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการ,บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
410U570204จันทกานต์กาญจนเวทางค์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
411U570205จุฬามาศจันทร์ศรีสุคตดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรและการสอน/การสอนระดับ ประถมศึกษา/การสอนคณิตศาสตร์เด็กแอลดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
412U570206ตระกูลชำนาญดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคมศาสตร์-พัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วิทยาเขตล้านนา)
413U570207ลดาวัลย์แก้วสีนวลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศศาสตร์,การสื่อสารมวลชน,การประชาสัมพันธ์,วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
414U570208พิชญอรไหมสุทธิสกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
415U570209ณัฐฐาวินิจนัยภาคดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นโยบายสาธารณ,รัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
416U570210พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์สิริวฑฺฒโนดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
417U570211จริยาปันทวังกูรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
418U570212ศศิธรวชิรปัญญาพงศ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารธุรกิจ,การจัดการองค์กร,การวิจัยธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
419U570213ศรีสุวรรณนฤนาทวงศ์สกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีการอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/
วิศวกรรมอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร/Thermal proassing
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
420U570214ศิริลักษณ์ธีระภูธรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลชีววิทยาทางการแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
421U570215อนิวัชแก้วจำนงดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ รัฐประศาสสนศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
422U570216สุกรีหลังปูเต๊ะดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทฤษฎีการเมือง,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
423U570217ประภาศปานเจี้ยงดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษา-จิตวิทยา-ภาษาและวรรณกรรมไทยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
424U570218สมบูรณ์ชาวชายโขงดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิติ/วิจัย/สารสนเทศ/การวางแผนยุทธศาสตร์/การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
425U570219ปถมาพรสุกปลั่งดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์,จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยรังสิต
426U570220ปนัดดายิ้มสกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตวิทยาและการแนะแนว,การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
427U570221วาโรเพ็งสวัสดิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การวัดผล/การประเมิน/การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
428U570222อัจฉราพรศรีภูษณาพรรณดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษาพยาบาล/การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
429U570223กมลณัฏฐ์พลวันดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
430U570224พิทักษ์อยู่มีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมี/วืทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
431U570225วิทวัสสัตยารักษ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษา,บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
432U570226วิรัชเลิศไพฑูรย์พันธ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมโยธา(วิศวกรรมโครงสร้าง), บริหารการศึกษา(สหกิจศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีปทุม
433U570227สำเนาว์เสาวกูลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์/ประมง/วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี/หน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
434U570228ศุภาวีร์มากดีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
435U570229สุมินทรเบ้าธรรมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชี/ จรรยาบรรณในวิชาชีพ/ จริยธรรมทางธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
436U570230วิไลลักษณ์สระมูลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
437U570231เจษฎาความคุ้นเคยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ,การจัดการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
438U570232พระครูสิริธรรมาภิรัตยศขุนดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสนาและปรัชญา,พุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
439U570233อภิชาตแจ้งบำรุงดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
440U570234เฉลิมพลเยื้องกลางดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Animal Nutrition/Ruminant Nutrition/Animal Science Agricultureมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
441U570235โฆษิตศรีภูธรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริการวิชาสู่สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
442U570236วิบูลย์วัฒนาธรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
443U570237พูลสุขกิจรัตน์ภรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การสอน-หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
444U570238อนุรักษ์นวพรไพศาลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์,การบริหารกาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
445U570239วีระชัยคอนจอหอดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
446U570240วิชิตสุทธิพรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
447U570241ญาณวัฒน์พลอยเทศดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
448U570242นิคมมูลเมืองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธารณสุขศาสตร์/การสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
449U570243วรางคณานิพัทธ์สุขกิจดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์อุดมศึกษา,ประวัติศาสตร์นิพนธ์,ประวัติศาสตร์ธนบุรีและรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
450U570244ศรีสวคนธ์แดงสอาดดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
451U570245ชัชวาลแอร่มหล้าดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
452U570246วิทยาเมฆขำดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
453U570247รวิภาลาภศิริดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
454U570248กิจจาโตไพบูลย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์การพัฒนา/การวิเคราะห์และประเมินโครงการมหาวิทยาลัยพายัพ
455U570249เสาวณีใจรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชี /บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
456U570250พวงน้อยโลหะขจรพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลชีววิทยา เภสัชเวท บริหาร เภสัชวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
457U570251วิภาวีเกียรติศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขศึกษา สาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
458U570252วันชัยสุ่มเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม
459U570253จิระพันธ์เดมะผู้ช่วยศาสตราจารย์ศึกษาศาสตร์,เทคโนโลยีการศึกษา,การฝึกอบรม,การนิเทศการศึกษา,อิสลามศึกษาในระดับสถานศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
460U570254พรรณรายแสงวิเชียรผู้ช่วยศาสตราจารย์การเงินและการบริหารจัดการการเงินมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
461U570255กัลยาภรณ์ปานมะเริงผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชี,บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม
462U570256สมภพเภาทองผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
463U570257สุภาวดีช่วงโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
464U570258อุบลสมทรงผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์(วิชาโรคพืช)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
465U570259จรุงแสงลักษณบุญส่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยศิลปากร
466U570260สาระมุขดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พยาบาล,การศึกษา,จิตวิทยามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
467U570261สิริรัตน์เพชรเหมือนผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
468U570262ประยูรดำรงรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
469U570263นายอรุณสุขเกษมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/การสอนฟิสิกส์/ การสอนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
470U570264จิตใสคล่องพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการ(พฤติกรรมองค์กร,ภาวะผู้นำ,บริหารความเสี่ยง)/SME/ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
471U570265สุเทพสันติวระนนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย ประเมินผล มหาวิทยาลัยทักษิณ
472U570266ทวีพรนครผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
473U570267กมลรัตน์คนองเดชผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
474U570268บุษยมาศสินธุประมาผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
475U570269สมหมายมหาบรรพตผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
476U570270นรีนารถศรีวรนารถผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
477U570271มลฤดีลิ่วเฉลิมวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การสอนสังคมศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
478U570272วีนัสนาควัชระผู้ช่วยศาสตราจารย์การตลาดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
479U570273สุนทรส่งตรัสผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
480U570274นิตยาจิตรักษ์ธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์การตลาด,การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
481U570275อ้อยทิพย์พลศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์การสอนศิลปศึกษา,การออกแบบ,การวิจัยด้านศิลปะพื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
482U570276สุพยอมนาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ,การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
483U570277อริยาสุอังคะวาทินผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนศิลป์,ศิลปะการออกแบบ,ศิลปะสมัยใหม่,สถาปัตยกรรม, นวัตกรรมการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
484U570278ชญานิษฐ์ศศิวิมลผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรและการสอน/การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
485U570279อรอนงค์แจ่มผลผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
486U570280พนารัตน์ลิ้มผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศศาสตร์,การศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
487U570281วันดีเกาคำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
488U570282มุกดาลิบลับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาไทย,หลักสูตรและวิธีสอน,จิตวิทยา,ภาษกับวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
489U570283วิทยาเบ็ญจาธิกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติศาสตร์/อาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
490U570284พลูสุขกรรณาริกผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
491U570285พัชราวงศ์แสงเทียนผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการเชิงกลยุทธ/การวิจัยทางธุรกิจ/ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
492U570286วิภาวังศิริกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
493U570287ปวารณาอิจฉริยบุตรผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
494U570288สุใจส่วนไพโรจน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษา จิตวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
495U570289ทิพาวรรณทองเจือผู้ช่วยศาสตราจารย์การจีดการศัตรูพืช ,
โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ ,กีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
496U570290อับดุลบินระหีมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมอุตสาหการ และการควบคุมระบบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
497U570291สุพรสุนทรนนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลปกรรม,การออกแบบ,ด้านการผลิตสื่อ เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
498U570292สุเมธีกิตติพงศ์ไพศาลผู้ช่วยศาสตราจารย์การผลิตสัตว์,สัตว์ปีก,แพะนมมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
499U570293วิศาลมหาสิทธิวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
500U570294เชษฐาจักรไชยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทย/ครุศาสตร์/ภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
501U570295นิกสุนทรธัยผู้ช่วยศาสตราจารย์กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา,กฏหมายระหว่างประเทศ,กฏหมายกับการจัดการวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
502U570296ธีรวัฒน์หังสพฤกษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
503U570297สุมาลีรามนัฎผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
504U570298ผกามาสปุรินทราภิบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์การควบคุมคุณภาพอาหาร , เทคโนโลยีผักและผลไม้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
505U570299คล่องวงศ์สุขมนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
506U570300เจ๊ะเหล๊าะแขกพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฏหมายอิสลาม,สังคมมุสลิมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
507U570301สมปองรักษาธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน การวิจัยเชิงปริมาณ ,การวิจัยเชิงคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
508U570302สบายตันไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
509U570303ประเสริฐศศิธรโรจนชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ,ศึกษาศาสตร์และครุสาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
510U570304สรวงพรกุศลส่งผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
511U570305พงษ์สวัสดิ์อำนาจกิติกรผู้ช่วยศาสตราจารย์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
512U570306ณรงค์ชัยชูพูลผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
513U570307ทิพยวรรณนิลทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
514U570308อนุสรณ์จิตมนัสผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
515U570309สุรินทร์สมณะผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
516U570310บุญไทเจริญผลผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
517U570311กรรณิการ์ทองดอนเปรียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
518U570312ฐิติรัตน์แว่นเรืองรองผู้ช่วยศาสตราจารย์คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
519U570313นิภารันต์จันทร์แสงรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรและการสอน, การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
520U570314บุญวัฒน์บุญทะวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสนา/ปรัชญา/คุณภาพจริยธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
521U570315อารีรัตน์วุฒิเสนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
522U570316กรุณาแดงสุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
523U570317พจนีย์สุขชาวนาผู้ช่วยศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
524U570318นิศราจันทร์เจริญสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
525U570319อัญชลีรักอริยะธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยพายัพ
526U570320ซอลีฮะห์หะยีสะมะแอผู้ช่วยศาสตราจารย์ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
527U570321ปิยะศิริเรืองศรีมั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
528U570322ศศิธรแก้วมั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
529U570323นพดลจันระวังผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
530U570324ศักดิ์ชายเพชรช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัยการศึกษา,ดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
531U570325บัญชาวิทยอนันต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติศาสตร์วิทยาลัยนครราชสีมา
532U570326สุวรรณีจันทร์ตาผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
533U570327ธยาภิรมย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
534U570328เพ็ญลภัสยิ้มเสมอจิตผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมการวัดและควบคุม,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
535U570329พัชรีมงคลวัยผู้ช่วยศาสตราจารย์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
536U570330พรรณีแพงทิพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรและการสอน,คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
537U570331ประมวลแซ่โคว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
538U570332ธวัชชัยประหยัดวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีเซรามิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
539U570333สุรพจน์วัชโรภากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์งานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ, งานแม่พิมพ์ปั้มโลหะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
540U570334อุมาวรรณวาทกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ/MIS/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ITมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
541U570335ยุพินสมคำพี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
542U570336จันทิราพรศิรินนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ/การจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
543U570337ปาณิสราจรัสวิญญูผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการการดำเนินงาน/การบริหารการจัดการ/ การจัดการเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
544U570338อิงอรตั้นพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
545U570339รุ่งฤดีอภิวัฒนศรผู้ช่วยศาสตราจารย์การเรียนการสอน/การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
546U570340นงลักษณ์งามเจริญผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอร์โมไดนามิกส์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
547U570341พันธ์ศักดิ์พลสารัมย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนตรีศึกษา, อุดมศึกษา, บริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
548U570342ปิยะนันท์สายัณห์ปทุมผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
549U570343ธนพรรณธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
550U570344วีรพงษ์สุทาวันผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
551U570345อุมาพรอุประผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบบประกันคุณภาพอาหาร/ Food Science and Technologyมหาวิทยาลัยแม่โจ้
552U570346วงศ์วีระวรรณพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐพีวิทยาและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
553U570347ปถมาเอี่ยมสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนตรี/วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
554U570348ทวีบุญภิรมย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
555U570349จวงจันทร์ชูก้านดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ , ครุศาสตร์ ,วิศวกรรมศาสตร์,สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
556U570350สมานจิตภิรมย์รื่นดร.อาจารย์สถิติ-วิจัย ,บริหารการศึกษา, การบริหารทัรพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
557U570351เบ็ญจาเตากล่ำดร.อาจารย์กรพยาบาลศาสตร์,การศึกษา(ระดับอุดมศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
558U570352เรณาพงษ์เรืองพันธุ์ดร.อาจารย์วิทยาศาสตรร์สุขภาพ,การศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
559U570353จุรีวรรณมณีแสงดร.อาจารย์พยาบาลศึกษา,พยาบาลศาสตร์,การบริหารการพยาบาล, การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
560U570354อรุณีสำเภาทองดร.อาจารย์ศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
561U570355สุภัทราเอื้อวงศ์ดร.พล.ร.ต.หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ศึกษาศาสตร์ ,บริหารการศึกษา,พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม
562U570356เสาวนีย์กานต์เดชารักษ์ดร.อาจารย์พยาบาลศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน
563U570357สุวิชากรชินะผาดร.อาจารย์มหาวิทยาลัยเอเชียน
564U570358วิบูลย์ลักษณ์ปรียาวงศากุลดร.อาจารย์การสาธารณสุขชุมชนสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
565U570359วรรณะรัตนพงษ์ดร.อาจารย์ภูมิศาสตร์/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การประกันคุณภาพ/การบริหารงานอุดมศึกษา/การบริหารจัดการความเสี่ยง/การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
566U570360ประสิทธิ์พงษ์เรืองพันธุ์ดร.อาจารย์ศึกษาศาสตร์,บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพา
567U570361สงวนพงศ์ชวนชมดร.อาจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
568U570362วิเชียรพันธุ์เครือบุตรดร.อาจารย์ศึกษาศาสตร์,มนุษยศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
569U570363สุวัฒน์จันทรีย์ดร.อาจารย์การอุดมศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี
570U570364ธนาภรณ์เมืองมุงคุณดร.อาจารย์อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี,การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
571U570365สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองดร.อาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
572U570366ศิริพงศ์รักใหม่ดร.อาจารย์สถิติ,การวิจัย,บริหารธุรกิจ,การศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี
573U570367ไพบูลย์ยุติศรีดร.รองศาสตราจารย์Veterinary Parusitologyมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
574U570368วิลาศสัตยสัณห์สกุลดร.รองศาสตราจารย์ศัลยศาสตร์ช่องปากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
575U570369อับอุลนาเซร์ฮายีสาเมาะดร.รองศาสตราจารย์เคมีสิ่งแวดล้อม
สารมลพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
576U570370โชติชนะวิไลลักขณาดร.รองศาสตราจารย์จุลชีววิทยาและอณูชีวโมเลกุลของจุลชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น
577U570371ปราณีพัฒนพิพิธไพศาลดร.รองศาสตราจารย์Microbiology/Environmeutal
Technology /Biotechnology
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
578U570372จันทร์บูรณ์สถิตวิริยวงศ์ดร.รองศาสตราจารย์Computer Network,Computer Securityสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
579U570373วิเชียรชุติมาสกุลดร.รองศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
580U570374นัยนาอรรจนาทรดร.รองศาสตราจารย์การสอนบรรณารักษศาสตร์/การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
581U570375ดวงกมลไตรวิจิตรคุณดร.รองศาสตราจารย์การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร/การวัดผลและประเมินผลการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
582U570376กาญจนาโชคเหรียญสุขชัยดร.รองศาสตราจารย์การสื่อสารมวลชน,เทคโนโลยีการศึกษา,การศึกษาระดับประถมศึกษา,
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรฒ,การสื่อสารระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
583U570377อรทัยมิ่งธิพลดร.รองศาสตราจารย์การจัดการทรัพยากรน้ำ/การจัดการลุ่มน้ำ/การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพพื้นที่สูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้
584U570378ปิยะรัตน์บุญแสวงดร.รองศาสตราจารย์Fermrntation Tehnology
,Enviromental Biotechnology
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
585U570379สุพลอนันตาดร.รองศาสตราจารย์Electroceramics/Crystallography/Materials Proceeing/ Nanotechnology/Materials Chemistryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
586U570380จักรพงศ์นาทวิชัยดร.รองศาสตราจารย์Datahase Systens/
Algorithm design
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
587U570381จักรพงษ์พวงงามชื่นดร.รองศาสตราจารย์ส่งเสริมการเกษตร/สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา/พัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
588U570382กฤษอังคนาพรดร.รองศาสตราจารย์Nutrition physiologyจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
589U570383วิมลวรรณพิมพ์พันธ์ดร.รองศาสตราจารย์วัสดุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
590U570384เพ็ญประภาภัทรานุกรมดร.รองศาสตราจารย์สังคมสงเคราะห์,เพศภาวะ,การศึกษา,พัฒนาสังคม,การพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยเกริก
591U570385อนุชาติศรีศิริวัฒน์รองศาสตราจารย์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
592U570386ผ่องพรรณรัตนธนาวันต์รองศาสตราจารย์คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ขั้นสูง,จิตวิทยา,จิตวิทยาอุตสาหกรรมวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
593U570387ชัยเลิศปริสุทธกุลรองศาสตราจารย์บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
594U570388พรทิพานิโรจน์รองศาสตราจารย์การพัฒนาชุมชน,สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
595U570389ขนิษฐาเจริญลาภรองศาสตราจารย์การบำบัดน้ำเสีย,คาร์บอนฟุตพริ้นท์,เทคโนโลยีสะอาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
596U570390เอนกชิตเกษรรองศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยพายัพ
597U570391สุรพลวีระศิรินพ.รองศาสตราจารย์จิตเวชศาสตร์/จิตวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
598U570392สุกัญญากล่อมจอหอรองศาสตราจารย์พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
599U570393ศิริชัยพงษ์วิชัยรองศาสตราจารย์สถิติ,การวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600U570394ศุภรัตน์รัตนมุขย์รองศาสตราจารย์การพัฒนา,จิตวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
601U570395สุพิชญ์พงศ์ภูหวลรองศาสตราจารย์พืชสวน/สรีรวิทยาพืช/เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
602U570396ไพลินนุกุลกิจดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยปทุมธานี
603U570397ณัฐวิทย์พจนตันติดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์ศึกษา,
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
604U570398จิราภรณ์ขันทองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยปทุมธานี
605U570399กิตติศักดิ์ดียาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า/การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
606U570400ชลธิศเอี่ยมวรวุฒิกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Mechanical engineering,energy conservation &managetmentมหาวิทยาลัยศรีปทุม
607U570401นุชรัตน์มังคละคีรีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยาบาลมหาวิทยาลัยนครพนม
608U570402จารุวรรณธนวิรุฬห์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Analytical chernistry/Homeopathy/mass speetrometnyมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
609U570403ชลีไพบูลย์กิจกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีทางทะเล,วิทยาศาสตร์ทางทะเล,วิทยาศาสตร์ทางน้ำมหาวิทยาลัยบูรพา
610U570404ดวงพรภู่ผะกาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมี,วิทยาศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
611U570405ศิริลักษณ์เรืองรุ่งโรจน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาศาสตร์ศึกษา,วิทยาศาสตร์กายภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
612U570406วิภาวรรณบัวทองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Big Data ,Data miningมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
613U570407ณัฐพลภูมิสะอาดดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมเกษตร/
วิศวกรรมชีวภาพ/วิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
614U570408ขวัญดาวแจ่มแจ้งดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
615U570409อนุชัยรามวรังกูรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาชีวศึกษา,บริหารธุรกิจ,บริหารการศึกษา/อาชีวศึกษา,ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
616U570410สุวิมลนวลพระลักษณ์ดร.รองศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
617U570411เกรียงศักดิ์เขียวมั่งดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครื่องเคลือบดินเผา,การออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพา
618U570412จารุวัจน์สองเมืองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีการศึกษา ,
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
619U570413ปัณณ์รภัสถกลภักดีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมี,พอลิเมอร์,วัสดุศาสตรื,นาโนเทคโนโลยี,เคมีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
620U570414พระมหามวินทร์ปริสตฺตโมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธศาสนาและปรัชญา,ปรัชญา,พุทธศาสน์ศึกษา,
สังคมศาสนาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
621U570415พนมขวัญริยะมงคลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Digital Image Processing/
Artiticial Intellignice
มหาวิทยาลัยนเรศวร
622U570416พระมหาฉัตรชัยสุฉตฺตชโยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันสกฤต,ภาษาไทย,พระพุทธศาสนา,ศาสนาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
623U570417ซาการียาหะม่ะดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฏหมายอิสลาม/อิสลามศึกษาม.ฟาฎอนี
624U570418ต่อพงศ์กรีธาชาติดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมการบำบัดน้ำเสีย/
การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม/กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง
มหาวิทยาลัยพะเยา
625U570419กตัญญูแก้วหานามดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐประศาสนศาสตร์/นโยบายศาธารณะ/
การวางแผนและการบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
626U570420ลดาวัลย์วัฒนบุตรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
627U570421สุภาพรตันติสันติสมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
628U570422พิกุลพรพิบูลย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
629U570423กรศรเลิศล้ำวาณิชดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในอุดมศึกษา
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
630U570424สิตาทิศาดลดิลกดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมี/วิทยาศาสตร์ศึกษา/การสอนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
631U570425ยุพาวรรณศรีสวัสดิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลผู้ใหญ่,การพยาบาลผู้สูงอายุ,
หลักสูตรและการสอน,การประเมินคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
632U570426สันทนาวิจิตรเนาวรัตน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตวิทยา,การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
633U570427อนงค์อนันตริยเวชดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรณรักษศาสตร์,การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
634U570428สุพิศฤทธิ์แก้วดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์และสถิติ ,
การประยุกต์คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
635U570429ทัศพรเกตุถนอมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
636U570430กัลยายศคำลือดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารการศึกษา
/การปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
637U570431พรามอินพรมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการการกีฬา,ปรัชญาการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
638U570432เกวลินคุณาศักดากุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรคพืช/เทคโนโลยีชีวภาพด้วยพืชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
639U570433ลัพณากิจรุ่งโรจน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
640U570434ศิริพันธุ์ศิรพันธุ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลมารดา ทารก,
หลักสูตรและการสอน,วิจัยทางการพยาบาล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
641U570435ยุวดีวิทยพันธ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลชุมชน,การพยาบาลอาชีวอนามัย การพัฒนาสุขภาพชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
642U570436สมคิดดวงจักร์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
643U570437พีระจูน้อยสุวรรณดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
644U570438สมใจกงเติมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษา/หลักสูตร/การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
645U570439พรรณีคอนจอหอดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
646U570440ไมตรีปะการะสังข์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวรัสวิทยา ,แบคทีเรียวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
647U570441ประยูรยงค์อำนวยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่างก่อสร้าง-โยธามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
648U570442พลานุชคงคาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
649U570443สมใจบุญหมื่นไวยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
650U570444ณัฏฐ์พัชรศิริขจรจารุ)ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุกรมวิธานของแมลง/แมลงอุตสาหกรรม(เพาะเลี้ยงผึ้งจิ๋ว)มหาวิทยาลัยแม่โจ้
651U570445ศุภโยธินสงขลาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
652U570446ไชยวัฒน์รักสกุลพิวัฒน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์polymer scienceมหาวิทยาลัยขอนแก่น
653U570447พูนศักดิ์ศิริโสมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตสำหรับการวิจัย/การวางแผนการทดลองมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
654U570448ชนกันต์จิตมนัสดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การประมง/เพาะเลี่ยงสัตว์/โรคสัตว์น้ำ
/สิ่งแวดล้อมทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
655U570449ลีลาเตี้ยงสูงเนินดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการ,การสื่อสารการตลาดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
656U570450สันต์ชัยรัตนนนท์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
657U570451ณดาจันทร์สมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การเงิน,ธรรมาภิบาล,การวิเคราะห์และประเมินโครงการ, การบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
658U570452นิศาชลฤๅแก้วมาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การเพาะเลี่ยงแพลงตอน,
การจัดการทรัพยากรประมง,คุณภาพน้ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
659U570453จิตตาภาไชยปัญญาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย,สันสกฤตมหาวิทยาลัยบูรพา
660U570454นิรมลปัญญ์บุศยกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลินทรีย์ทางอาหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
661U570455อนามัยนาอุดมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Statistical model/Simulation /Applied Statisticsมหาวิทยาลัยนเรศวร
662U570456อารยาสืบขำเพชรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
663U570457จรัสศรีรุ่งรัตนาอุบลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
664U570458วิภาวีขำวิจิตรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
665U570459นภดลทิพยรัตน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนธรรมศึกษา ดนตรี ญี่ปุ่นศึกษา มนุษยวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
666U570460เพ็ชญไพศิษฏ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีมหาวิทยาลัยนเรศวร
667U570461คงศักดิ์ศรีแก้วดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Food Science and Technologyมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
668U570462เพชรไพรรินอุปปิงดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชี/บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
669U570463ปราณีอยู่ศิริดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา
670U570464ณัฐนันท์ฐิติยาปราโมทย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ/การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
671U570465จิดาภาถิรศิริกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการภาครัฐ,การจัดการภาคเอกชน,
นโยบายสาธารณ,การจัดการเชิงกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยสยาม
672U570466รัตนาทรัพย์บำเรอดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัยสิ่งแวดล้อม/
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช/
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา
673U570467จินดาพรจำรัสเลิศลักษณ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Energy conservation & Management / Thernal Technology/Food engineeringมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
674U570468สุธินีอัตถากรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐประศาสนสาสตร์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การบริหารงานคลังและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
675U570469อรุณีหงษ์ศิริวัฒน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศึกษา/นวัตกรรมการอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
676U570470แสงระวีสุทธิปริญญานนท์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีวิเคราะห์/วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา
677U570471เนื่องวงศ์ทวยเจริญดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Mobile and web application,Computer architectureมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
678U570472อนุรักษ์ประสาทเขตร์การดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสดุศาสตร์/ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยพะเยา
679U570473สุพัตราวิไลลักษณ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนตรี,ดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
680U570474สาครสมเสริฐผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคมวิทยาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
681U570475สุดสรวงยุทธนาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวร
682U570476ทรงวิทย์เจริญกิจธนลาภดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ/บัญชี/การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
683U570477นิตยาโง้ววัฒนาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
684U570478ปรีชาเติมสุขสวัสดิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โลหะวิทยา/การเคลือบผิวด้วยวิธี Electro depositionมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
685U570479จงรักษ์หงษ์งามดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Labor Econcmics, Human Copital, Statcgic Plan, Human Resource Development มหาวิทยาลัยขอนแก่น
686U570480ธงชัยอยู่ญาติวงศ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
687U570481เฉลิมพลงามสุทธิดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนตรีศึกษา,ดนตรี,ดนตรีไทย,ดนตรีตะวันออกอิสระ
688U570482รสลัยกัลยาณพจน์พรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กายภาพบำบัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
689U570483สมยศวัฒนากมลชัยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม,คุณภาพการบริการ,ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
690U570484ธีระศักดิ์พราพงศ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Veterinary Histology, Neuroscienceมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
691U570485สมชัยหิรัญวโรดมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์,โทรคมนาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
692U570486ฤดีนิยมรัตน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตสาหกรรมบริหาร และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
693U570487กำลังชุมพลบัญชรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อายุรศาสตร์สัตว์ปีก (Avian medicine) Microbiology Immunologyมหาวิทยาลัยมหิดล
694U570488กิจจาสว่างเจริญดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
695U570489อรรยาสิงห์สงบดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา,กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
696U570490บุญพะเยาว์เลาหะจินดาผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีคลินิกมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
697U570491แก้วตาขาวเหลืองผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์,วัดผลและประเมินผล,ฟิสิกส์,วิศวกรรมศาสตร์ที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
698U570492จินตนาเกษรบัวขาวผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
699U570493สมพรใจรักพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีฏวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
700U570494มลิจันทร์ทองคำผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
701U570495สุรินทร์พงษ์สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมศาสตร์ ,เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
702U570496สุขุมาลหวังวณิชพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารการผลิต,การจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
703U570497ไปรมาเฮียงราชผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
704U570498ณฐมนเสมือนคิดผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
705U570499เบญจวรรณเลาลลิตผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
706U570500ธเนศวร์อุดมจูมพลหล้าผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
707U570501ขวัญกมลขุนพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
708U570502สุนิศาธรรมาวิวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
709U570503อร่ามชนะโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
710U570504วัลลีพุทโสมผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
711U570505หฤทัยอาษากิจผู้ช่วยศาสตราจารย์การพัฒนาระบบ/การวิเคราะห์ระบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
712U570506สุรเจตน์อ่อนฤทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์computer Network/Network
Security/Hardward Design
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
713U570507ผศยศเมธากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
714U570508สุนีรัตน์ศรีโสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิติประยุกต์/งานวิจัยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
715U570509เกษมเจนวิไลศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมเครื่องกล,เทคโนโลยีเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
716U570510สายหยุดอุไรสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
717U570511สุกัญญาภู่สุวรรณรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การเงินมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
718U570512อัมพรสหัสยุคนธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการ/บริหารจัดการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
719U570513สุใจพรเจิมกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
720U570514ถนัดรัตนานุพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
721U570515ถนอมเลขาพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
722U570516ศุภมาตรอิสสระพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
723U570517สุชาดาการะกรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารทัรพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
724U570518อลงกตภูมิสายดรผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีการศึกษา/
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
725U570519กรกนกธูปประสมผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
726U570520อัจฉรียาโชติกลางผู้ช่วยศาสตราจารย์การตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
727U570521รุจิเรขปราชญากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
728U570522มนทิราไชยตะญากูรผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
729U570523ทิวาพรขันผนึกผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
730U570524นาวาวงษ์พรมผู้ช่วยศาสตราจารย์สารสนเทศศาสตร์ /การจัดการองค์การบริการสารสนเทศ/การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้/การจัดการห้องสมุด/การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
731U570525นิตยารัตน์คงนาลึกผู้ช่วยศาสตราจารย์การวิจัย การวัดและประเมิน การประเมินโครงการ ,การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
732U570526ประภาพรศุภตรัยวรพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
733U570527วันชัยเอื้อจิตรเมศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
734U570528นัฏพรจิรเจษฎาผู้ช่วยศาสตราจารย์การตลาด/การจัดการเชิงกุลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
735U570529วินิรณีทัศนะเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตวิทยาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
736U570530ขนิษฐาสุขสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษีอากรมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
737U570531สว่างฉันทวิทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารงานอุตสาหกรรม,การควบคุมคุณภาพ,การศึกษาการทำงาน,
วิศวกรรมงานเชื่อม,การตรวจสอบงานเชื่อม, การเขียนแบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
738U570532อัญชลีสุพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมอุตสาหการ,การวิจัยการดำเนินงาน, โลจิสติกส์,การจัดการอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
739U570533ศิริวัฒน์พูนวศินผู้ช่วยศาสตราจารย์communications Networksมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
740U570534ธราธิปภู่ระหงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง/ระบบควบคุม /PLC/ฟิวแบติกส์และไฮดรกลิกส์/วิศวกรรมหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยนครพนม
741U570535สุมาลีศรีพุทธรินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษา/การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
742U570536ฉวีสิงหาดผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
743U570537ปรีชาสะแลแมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
744U570538วิญญูนิรนาทล้ำพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
745U570539ศุภชัยอัครนรากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมแม่พิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
746U570540รุ่งกานต์ใจวงค์ยะผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิติทางสังคมศาสตร์/
การวางแผนการทดลอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
747U570541สุรินทร์อ่อนน้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
748U570542ณัฐศักดิ์พรพุฒิศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมการผลิต,การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ,
วิศวกรรมวัสดุ,การบริหารจัดการคลังสินค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
749U570543อุดมงามเมืองสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ
750U570544ยุธยาหมื่นสายผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
751U570545ธิติมาคุณยศยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีเซรามิกส์/การบริหารจัดการโรงงานเซรามิกส์/
เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
752U570546กฤษณพงค์ฟองสินธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
753U570547จักรกฤษณ์สถาปนศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์กฏหมายมหาชน/รัฐธรรมนูญ
/ปกครอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
754U570548อภิวรรณโห้ยสิ้น)ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศศาสตร์,มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
755U570549วิจิตราเพ็ชรกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
756U570550กัญจนีญาณะชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
757U570551รุ้งสวรรค์วรรณสุทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
758U570552พร้อมภัคบึงบัวผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
759U570553สันติเติมผลผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
760U570554วรสิทธิ์เจริญพุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
761U570555จิรภัทรกิตติวรากูลผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ
762U570556พงศ์กรจันทราชผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
763U570557วีระพงษ์บึงไกรผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
764U570558สนธยาสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
765U570559กฤษฎีสุขฉายีผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
766U570560ภรรดาทามุระผู้ช่วยศาสตราจารย์การสอนภาษาต่างประเทศ,ภาษาเยอรมัน,การแปลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
767U570561ภิรมย์อ่อนเส็งผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
768U570562สุรางคนามัณยานนท์ดร.อาจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี
769U570563ปฐมพรอยุธยาดร.อาจารย์บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
770U570564รวีวรรณเผ่ากันหาดร.อาจารย์การพยาบาลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราชธานี
771U570565กรองทิพย์นาควิเชตรดร.อาจารย์บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
772U570566พันธุ์ทิพย์นวานุชดร.อาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
773U570567สุวมาลย์ม่วงประเสริฐดร.อาจารย์การศึกษา,บริหารการศึกษา,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
774U570568จันทนาหล่อตระกูลดร.อาจารย์พยาบาลผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
775U570569พรทิพย์กวินสุพรดร.อาจารย์พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน
776U570570ตุนท์ชมชื่นดร.อาจารย์สังคมศาสตร์/สาธารณสุขวิทยาลัยเชียงราย
777U570571เบ็ญจวรรณพุทธิอังกูรดร.อาจารย์พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน
778U570572สมชายเลิศภิรมย์สุขดร.อาจารย์การบัญชี/การจัดการมหาวิทยาลัยธนบุรี
779U570573ชินวงศ์ศรีงามดร.อาจารย์การศึกษา หลักสูตรและการสอน การวิจัยการศึกษา
การศึกษาทางไกลและศึกษาแบบยึดหยุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
780U570574เจริญชัยพรไพรเพชรดร.อาจารย์บริหารธุรกิจ/การจัดการความปลอดภัย
อุตสาหกรรม
วิทยาลัยสันตพล
781U570575วารนันท์นิติศักดิ์ดร.อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา/
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
782U570576สมศักดิ์เอี่ยมคงสีดร.อาจารย์การบริหารการศึกษา,การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
783U570577ยรรยงเฉลิมแสนดร.อาจารย์นิเวศวิทยาศัตรูพืช/การควมคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีรักษาพืชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
784U570578บันลือขอรวมเดชดร.อาจารย์ศิลปะ,ทัศนศิลป์,จิตรกรรม,ประติมากรรม,
ศิลปะภาพพิมพ์,ประวัติศาสตรืศิลปะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
785U570579อัจฉราหล่อตระกูลดร.อาจารย์เศรษฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
786U570580สุวิทย์นามมหาจักรดร.อาจารย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
787U570581รักษ์พรหมปาลิตดร.อาจารย์การเงินธุรกิจ/Personal finance/ Financial public policyมหาวิทยาลัยพายัพ
788U570582จตุพรอรุณกมลศรีดร.อาจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
789U570583สุเทพทองมาดร.อาจารย์เกษตรศาสตร์ /พืชไร่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
790U570584ดวงตาอินทรนาคดร.อาจารย์การศึกษาและหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยตาปี
791U570585พรนิภาจันทร์น้อยดร.อาจารย์การบัญชี/การเงิน/บิรการธุรกิจ/ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
792U570586กฤติมาเหมวิภาตดร.อาจารย์ศึกษาศาสตร์,บริหารธุรกิจ,มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
793U570587มลิวัลย์ประดิษฐ์ธีระดร.อาจารย์บรรณรักษศาสตร์,สารนิเทศศาสตร์,การบริหารอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
794U570588สวัสดิ์ชัยศรีพนมธนากรดร.อาจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
795U570589วัลลภาคชภักดีดร.อาจารย์Quality Improvement in Health careมหาวิทยาลัยทักษิณ
796U570590ศิริชัยนามบุรีดร.อาจารย์คอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
797U570591วรชาติเฉิดชมจันทร์ดร.อาจารย์กายภาพบำบัด,วิทยศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยรังสิต
798U570592สุดาพรสถิตยุทธการดร.อาจารย์การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
799U570593ยุทธกรฤทธิ์ไธสงดร.อาจารย์การจัดการ/การบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
800U570594อภิชาตสวนศิลป์พงษ์ดร.อาจารย์การจัดการทั่วไป/รัฐประศาสนศาสตร์/ทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
801U570595ชญาดาธนวิสุทธิ์ดร.อาจารย์ภาษาศาสตร์,ภาษาศาสตร์สังคม,ภาษาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
802U570596ศิริวรรณตันตระวาณิชย์ดร.อาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
803U570597ชัยภัฏวรรธนะสารดร.อาจารย์บริหารจัดการ,เทคโนโลยี,วิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
804U570598ศรีนวลอินผึ้งดร.อาจารย์การเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยภาคกลาง
805U570599วิชิตกำมันตะคุณดร.อาจารย์การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
806U570600วรวุฒิอินทนนท์ดร.อาจารย์จิตวิทยา/การแนะแนว/การบริหารภาครัฐมหาวิทยาลัยนครพนม
807U570601สรสิริวรวรรณดร.อาจารย์ครุศาสตร์,ศิลปศาสตร์,พัฒนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
808U570602วรวิชโกวิทยากรดร.อาจารย์กิจการนักศึกษา/เศรษฐศาสตร์เกษตร/ ธุรกิจเกษตร/เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
809U570603ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิลันดร.อาจารย์การสร้างเครื่องมือประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
810U570604สุชาดารัตนพิบูลย์ดร.อาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ
811U570605ถาวรจันทโชติดร.อาจารย์การแปรรูปอาหารและเคมีอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ
812U570606พลวัชร์จันทรมงคลดร.อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
813U570607รัชดาภักดียิ่งดร.อาจารย์นิเทศศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
814U570608อาภาพรสิงหราชดร.อาจารย์ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
815U570609ธีรเวชทิตย์สีแสงดร.อาจารย์การจัดการสิ่งแวดล้อม-บริหาธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
816U570610วิยดาเหล่มตระกูลดร.อาจารย์การวัดและประเมินผลการศึกษา/การวิจัยทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
817U570611โสภนาสุดสมบูรณ์ดร.อาจารย์การบัญชี ,การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
818U570612อิสรีย์ขาวทวีรัชต์อาจารย์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
819U570613พีระพงศ์ตริยเจริญดร.อาจารย์Thermodynamics,Materials characterization, quality control production managementมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
820U570614วุฒิชัยไชยรินคำดร.อาจารย์ระบาดวิทยา/จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
/การพยาบาลจิตเวช
มหาวิทยาลัยพะเยา
821U570615รัฐทิตยาหิรัณยหาดดร.อาจารย์การจัดการการท่องเที่ยว,การโรงแรม,การจัดการอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
822U570616อมรมะลาศรีดร.อาจารย์วิจัยและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
823U570617สุรชัยจูมพระบุตรดร.อาจารย์เคมีทางยา/การออกแบบยา
ด้วยเครื่องประมวลผล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
824U570618ปิยะดาวรรธนะสารดร.อาจารย์ศึกษาศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ,พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
825U570619มยุรีทรัพย์เที่ยงดร.อาจารย์ รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
826U570620จุฑามาศหงษ์ทองดร.อาจารย์เภสัชศาสตร์/เภสัชศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
827U570621ปิยวรรณสิริประเสริฐศิลป์ดร.อาจารย์การจัดการสารสนเทศ/องค์กรอัจฉริยะ/ การจักการฐานข้อมูล/
ระบบควบคุมคุณภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
828U570622มัชฌิมานราดิศรดร.อาจารย์โรคหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
829U570623ธารพรรษสัตยารักษ์ดร.อาจารย์บริหารธุรกิจ,การจัดการนวัตกรรมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
830U570624ญาติมานุชแดงดร.อาจารย์บัญชี/หลักสูตรและการสอน/รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
831U570625กมลนันทน์ทวียรรยงกุลดร.อาจารย์molecular biology of fungiมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
832U570626เอนกเทียนบูชาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม,การศึกษา,วิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหกรรมพลังงาน,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
833U570627เกรียงศักดิ์ศรีสมบัติดร.อาจารย์การบริหารทรัพยากรมนุษย์/ การบริหารการศึกษา/การวิจัยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
834U570628นาวินพรมใจสาดร.อาจารย์วิจัย/สถิติ/การจัดทำยุทธศาสตร์/ การบริหารกาศึกษา/การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
835U570629เอกธิปสุขวารีดร.อาจารย์บริหารการศึกษา,การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
836U570630สุภาวดีสุทธิรักษ์ดร.อาจารย์managementมหาวิทยาลัยตาปี
837U570631สุวนิตย์รุ่งราตรีดร.อาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
838U570632ก่อศักดิ์อาชวากรดร.อาจารย์ระบบอัตโนมัติในงานอุสาหกรรม,applicol mechanicมหาวิทยาลัยศรีปทุม
839U570633กนกกานต์วีระกุลดร.อาจารย์Food Technology, Food Management,Home Economicมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
840U570634อรพรรณอนุรักษ์วรกุลดร.อาจารย์Instrumental Analysis,Phytochemistry and Natural productsมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
841U570635สุรชัยสานติสุขรัตน์ดร.อาจารย์วิศวกรรมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
842U570636ชนะศึกนิชานนท์ดร.อาจารย์กาบริหารการศึกษา,การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
843U570637เพ็ญพรทองคำสุกดร.อาจารย์วัดผลการศึกษา,วิจัยและสถิติบริหารการศึกษา,
หลักสูตรและการสอน,วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
844U570638นภวรรณศรีเกตุดร.อาจารย์ศึกษาศาสตร์,การวัดผล,ประเมินสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
845U570639ฐติกุลไชยวรรณ์ดร.อาจารย์การตลาด/การตลาดระหว่างประเทศ/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/การเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยพายัพ
846U570640สุนทรีรัตภาสกรดร.อาจารย์Lubrication and heart transมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
847U570641สิริวรรณรัตนาคารดร.อาจารย์English,Reading,International Studiesมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
848U570642ณัฐกาญจน์สุวรรณธาราดร.อาจารย์การตลาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
849U570643กรภัคจ๋ายประยูรดร.อาจารย์การสอนภาษาอังกฤษอย่างมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ,พัฒนศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
850U570644จิตานันธ์ปิติเลิศศิริกุลดร.อาจารย์บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจสถาบันรัชต์ภาคย์
851U570645ภาณุพงษ์ใจวุฒิดร.อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
852U570646ชิชญาสุ์ช่างเรียนดร.อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
853U570647ละเอียดแจ่มจันทร์ดร.อาจารย์การศึกษา,พยาบาลศาสตร์,หลักสูตรและการสอนวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
854U570648ดำรงค์ยมจินดาอาจารย์นิติศาสตร์วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
855U570649พึงพิศการงามอาจารย์พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
856U570650ศิริภู่พงษ์วัฒนาอาจารย์การตลาด,การจัดการ,บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
857U570651จีรวัฒน์เรืองรองอาจารย์นิติกรรมสัญญา/กฏหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยนวิทยาลัยนครราชสีมา
858U570652พิเชษฐ์ตั้งสงค์ไพบูลย์อาจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
859U570653เสาวลักษณ์แย้มตรีอาจารย์การพยาบาลชุมชนวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
860U570654พิริยาศุภศรีอาจารย์การพยาบาล/การสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
861U570655สุรีย์มาเกิดอาจารย์บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
862U570656ไฉไลฤดียุวนะศิริอาจารย์สังคมวิทยามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(วิทยาเขตเชียงใหม่)
863U570657สายพิณวิไลรัตน์อาจารย์บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
864U570658มาลีคงวรรณนิติอาจารย์การสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพายัพ
865U570659บัญชาญทิมธรรมอาจารย์บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยตาปี
866U570660ธารินทร์กุลปรียะวัฒน์อาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยภาคกลาง
867U570661นิตยาบุญสิทธิ์อาจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
868U570662อาวุธปะเมโทอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
869U570663พิเชฐจิรประเสริฐวงศ์อาจารย์วิศวกรรมอุตสาหการ,ครุศาสตร์อุตสาหกรรม,วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
870U570664อดิศักดิ์จำปาทองอาจารย์การโฆษณา/การประชาสัมพันธ์/ วารสารศาสตร์/การสื่อสารการตลาด/การสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเนชั่น
871U570665สมโภชน์เกตุแก้วอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
872U570666ปราณีศรีกอบัวอาจารย์เคมีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
873U570667นวลใยวัฒนกูลอาจารย์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
874U570668ปรเมศวร์ศิริรักษ์อาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
875U570669วราภรณ์โพธิ์งามอาจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยปทุมธานี
876U570670พิมลจงวรนนท์อาจารย์นิติศาสตร์,กฏหมายธุรกิจมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
877U570671ศิริชัยโสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
878U570672ธนัตถากรพิทักษ์อาจารย์การบริหารอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
879U570673ผกาภรณ์พู่เจริญอาจารย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
880U570674สุภกัญญาชวนิชย์อาจารย์กฎหมาย/การศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
881U570675สุวรรณีมงคลรุ่งเรืองอาจารย์พยาบาลศาสตร์และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
882U570676ณัฐวุฒิสถิรางกูรอาจารย์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยภาคกลาง
883U570677ไวพจน์ปัจฉิมอาจารย์มหาวิทยาลัยตาปี
884U570678ศักดากาญจนวนาวัลย์อาจารย์ภาษาอังกฤษ,อุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม)วิทยาลัยดุสิตธานี
885U570679มยุรีเนื่องจากอินทร์อาจารย์การจัดการสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
886U570680ปัญญานีย์พราพงษ์อาจารย์เคมีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
887U570681กิตติศักดิ์ไตรพิพัฒพรชัยอาจารย์อิเล็กทรอนิกส์กำลังมหาวิทยาลัยรังสิต
888U570682เสฏฐวุฒิหนุ่มคำอาจารย์บริหารทรัพยากรมนุษย์/รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
889U570683ฐิติมาพรหมทองอาจารย์สถาบันรัชต์ภาคย์
890U570684อุมาพรเภตราพรโชติอาจารย์การจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยธนบุรี
891U570685ศิรภัสสร์อินทรพาณิชย์อาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/ ครุศาสตร์และบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
892U570686ณรงค์อนันควานิชอาจารย์วิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
893U570687ษมาพรบุตตะโยธีอาจารย์ระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยสันตพล
894U570688จริยารอดจันทร์อาจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยภาคกลาง
895U570689จิโรจน์สูรพันธุ์อาจารย์แพทยศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
896U570690ดาเรศวีระพันธ์อาจารย์เศรษฐศาสตร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
897U570691วีณาลีลาประเสริฐศิลป์อาจารย์เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ
898U570692วิสันต์ตั้งวงษ์เจริญอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
899U570693ประพันธ์ยาวระอาจารย์อุตสาหการ,เครื่องจักรกลอัตโนมัติ,
การวางผังโรงงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
900U570694พิชิตกาลจักรอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
901U570695นีรนุชเนื่องวังอาจารย์การจัดการ,การตลาดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
902U570696สารัชต์วิเศษหลงอาจารย์เทคโนโลยีทางการศึกษาวิทยาลัยสันตพล
903U570697รัชฎาพรวงษ์โสพนากุลอาจารย์การท่องเที่ยว,การโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
904U570698ณัฏฐพงศ์ถือดำอาจารย์ฟิสิกส์,ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
905U570699อัจฉรียาพัฒนสระคูอาจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
906U570700ศิริพรกนกชัยสกุลอาจารย์Computer Science/IT/Multimediaมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
907U570701พรศักดิ์ดีคำปาอาจารย์ระบบสานสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเชียงราย
908U570702ดำรงสัตยวากย์สกุลอาจารย์บริหารธุรกิจ,การจัดการมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
909U570703พนิดาวัชระรังษีอาจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
910U570704วิทูรวิริยพิพัฒน์อาจารย์คณิตศาสตร์,ทักษะการคิด,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
911U570705ธมลววรณสวัสดิ์สิงห์อาจารย์พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
912U570706ปริญนาชัยสิทธิ์อาจารย์วิศวกรรมอุตสาหการ/
วิศวกรรมระบบการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
913U570707กนกกาญจน์ศรีสุรินทร์อาจารย์วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยราชธานี
914U570708นันทวันนาคอร่ามอาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี
915U570709ศศิวิมลแรงสิงห์อาจารย์สถิติมหาวิทยาลัยเนชั่น
916U570710อภิศันย์ศิริพันธ์อาจารย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
,อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
917U570711วิศนียอดสกุลอาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี
918U570712อรรถพงษ์ศิริสุวรรณอาจารย์สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
919U570713โสรัตน์อับอุลสตาอาจารย์การสอนภาษาอังกฤษ,การบูรณาการอิสลาม,อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
920U570714ยุพดีทองโคตรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี
921U570715สุพิชญาสีโยธาอาจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
922U570716สุนทรวงศ์เสนอาจารย์วิศวกรรมเครื่องกลสถาบันรัชต์ภาคย์
923U570717จตุรงค์จิตติยพลอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
924U570718ธนาศักดิ์ข่ายกระโทกอาจารย์การจัดการ/การตลาดมหาวิทยาลัยราชธานี
925U570719ธวัชศรีไชยอาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
,เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยตาปี
926U570720พัทรียาเห็นกลางอาจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
927U570721สมโชคฤทธิ์จำรูญอาจารย์พัฒนศึกษาและการประเมินทางสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
928U570722สุชีราพระมาลาอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชธานี
929U570723อภิรักษ์บูรรุ่งโรจน์อาจารย์นิติศาสตร์
(วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
930U570724นพพันธ์ศรีบุรีอาจารย์เครื่องกลวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
931U570725ศุภชัยดำคำอาจารย์คณิตศาสตร์/สิถิติประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
932U570726ศิริมาวดีศิรธนิตราอาจารย์computer Network/Program/
computer vision
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
933U570727อัญชลีเกตุจันทร์อาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจสถาบันรัชต์ภาคย์
934U570728อรณิชชาทศตาอาจารย์การวัดผลการศึกษา/การวิจัย/สถิติ/
การประกันคุณภาพ
วิทยาลัยนครราชสีมา
935U570729จิรนันท์บุพพัณหสมัยอาจารย์บัญชีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
936U570730สุพรรณีคุณะโคตรอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
937U570731ณัฐวุฒิว่องทรัพย์ทวีอาจารย์วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
938U570732อุไรพรรณ์ฤกษ์โสธรอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
939U570733พฤกษาดวงผาสุขอาจารย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
940U570734สรายุธมงคลอาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
941U570735ชุติมาชวสินธุ์อาจารย์บริหารจัดการ/วิศวกรรมศาสตร์/ITมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
942U570736วิรัตน์รัตตากรอาจารย์สถาปัตยกรรม,ออกแบบภายใน,ผังเมืองมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
943U570737สุพรรณชัยปัณฑวนันท์อาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
944U570738พงศ์วิทย์วุฒิวิริยะอาจารย์วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์กายภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
945U570739เกรียงศักดิ์โชติจรุงเกียรติ์อาจารย์วิทยาลัยสันตพล
946U570740อัญชลีเหลืองอ่อน
อาจารย์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
947U570741เฉลิมชนม์วราหลินอาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
948U570742อนงค์วรรณอุประดิษฐ์อาจารย์การบัญชีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
949U570743ภาณุปัณฑุกำพลอาจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
950U570744วิภาวดีคูณวงศ์อาจารย์การบัญชีการเงิน,วางแผนภาษีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
951U570745กาญจนาวรรณยศอาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
952U570746อัศวินเสนีชัยอาจารย์การวิเคราะห์การถดถอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
953U570747วิไลรัตน์วิริยะวิบูลย์กิจอาจารย์การบริหารอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
954U570748ประไพเสนาบุญฤทธิ์อาจารย์Computerมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
955U570749ภัทราสุขะสุคนธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
956U570750ภูษิตย์วงษ์เล็กอาจารย์วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
957U570751จิตราจันทราเกตุรวิอาจารย์ภาษาอังกฤษธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
958U570752ชยมนบุญลักษณ์อาจารย์กายภาพบำบัดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
959U570753บำเพ็ญไมตรีโสภณอาจารย์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
960U570754สิริวรรณ์รัตนราษีอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
961U570755ทรงสรรค์อุดมศิลป์อาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
962U570756ไพรัชธีระชัยมหิทธิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
963U570757ยุวรัตน์ฐิตินิรันดร์กุลอาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
964U570758เทวินทร์จันทร์ศักดิ์อาจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
965U570759วัชระกสิณฤกษ์ดร.ศาสตราจารย์Immunologyมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
966U570760วิรัตน์ธรรมาภรณ์ดร.รองศาสตราจารย์การวัดผล สถิติและวิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
967U570761ลำปางแม่นมาตย์ดร.รองศาสตราจารย์การจัดการสารสนเทศและความรู้,เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร,เทคโนโลยีการศึกษา,การวางแผนยุทธศาสตร์ นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
968U570762ศุภกรพงศบางโพธิ์ดร.รองศาสตราจารย์ชีวเคมีมหาวิทยาลัยพะเยา
969U570763วิเชียรอุ่นเรือนดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร,ปรับปรุงพันธ์พืช,วิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
970U570764สมหมายผิวสอาดดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Chemical Engineering Process,Polymerization Process,Biogradable Polymer Synthesis and Characterizatioมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
971U570765เฉลิมพลเยื้องกลางดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์,สังคมศาสตร์,สัตวบาล,เทคโนโลยีการเกษตร,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
972U570766สุวรรณีสิมะกรพินธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาตร์,วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
973U570767ประจักร์รอดอาวุธดร.อาจารย์การสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
974U570768กิตติพงษ์คงเอียดอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอรืศึกษา,คอมพิวเตอรืธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
975U570769กีร์รัตน์สงวนไทรดร.นายวิศวกรรมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
976U570770ณรงค์เดชรัตนานนท์เสถียรดร.นายWeb Applicatioมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
977U570771ชัยณรงค์ขันผนึกดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์,การศึกษา,วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
978U570772ธวัชชัยศุภดิษฐ์ดร.ศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,บริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
979U570773วิรัชวรรณรัตน์ดร.รองศาสตราจารย์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
980U570774ปราณีเพชรแก้วรองศาสตราจารย์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
981U570775ทัศนาประสานตรีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
982U570776วชิระวิชชุวรนันท์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาไทย,ประถมศึกษา,การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
983U570777รชฏเชื้อวิโรจน์อาจารย์วิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
984U570778วิวรรธน์ปาณะสิทธิพันธุ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
985U570779ชาติหญิงกสิบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม
986U570780พวงผกาคุณาสิทธิ์อาจารย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
987U570781วีรพันธุ์ศิริฤทธิ์ดร.นายการบริหารงานโดยใช้ศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเชียงราย
988U570782สุดารัตน์สุวารีอาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
989U570783พีณาจันทะแก้วอาจารย์สถิติมหาวิทยาลัยพายัพ
990U570784วราภรณ์ฟูกุลนางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
991U570785บริสุทธิ์ผึ่งผดุงนางสาวกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
992U570786ปิยะชาติโชคพิพัฒน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
993U570787วินัยประลมพ์กาญจน์ดร.ศาสตราจารย์ การผลิตแพะ,การผลิตสุกร,Animal Nutritionผู้ทรงคุณวุฒิ
994U570788บุญชาลทองประยูรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
995U570789สมประสงค์เสนารัตน์ดร.นายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
996U570790พิสมัยกิจเกื้อกูลดร.อาจารย์สรีรวิทยาการสืบพันธ์,สรีรวิทยาต่อมไร้ท่อมหาวิทยาลัยพายัพ
997U570791ขวัญใจจินดานุรักษ์อาจารย์การสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
998U570792อุษาโรจน์ดีร์โจซูโบรโตอาจารย์การบริหาร,การบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
999U570793เกษณีสุจริตจันทร์อาจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1000U570794จงกลณีอัศวเดชกำจรอาจารย์วิจัยการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
1001U570795ชนันดาธีญะวุฒิอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1002U570796สมสมัยเจริญสุขอาจารย์คณิตศาสตร์,สถิติมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1003U570797จันทร์ขาวสายแปลงอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง
1004U570798เบญจลักษณ์ชิดชาญชัยอาจารย์คอมพิวเตอร์ศึกษา,การจัดการคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1005U570799สุวิมลอิสระธนาชัยกุลอาจารย์รัฐศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น การเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1006U570800ขนิษฐาสินสงวนอาจารย์การออกแบบระบบงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1007U570801อัญชลีอุปการอาจารย์การบัญชี,บริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
1008U570802พรรณิศาคำภูเวียงอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1009U570803รุ่งศิริสระบัวอาจารย์บริหารธุรกิจวิทยาลัยสันตพล
1010U570804เตือนใจบรรเจิดกิจดร.นางการบริหารการศึกษา,การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1011U570805ภูษณิศานวลสกุลนางหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1012U570806ศิรินาถทัพแสงนางผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภพการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1013U570807ชัยพงศ์แกล้วกล้านายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1014U570808นูรีมันดอเลาะนางสาวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1015U570809พรจักรีพิริยะกุลนางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1016U570810สุบินยุระรัชดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัยการศึกษา,การวัดผลและประเมินผลการศึกษา,สถิติการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
1017U570811พรรณีชารีแก้วนางสาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1018U570812เกษมบุตรดีนายการศึกษา,นโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1019U570813อารยะรัตน์ชารีแสนนางสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1020U570814อวยพรเรืองศรีนายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1021U570815ปริ่มมาลาขำคมเขตต์ดร.อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ้ด
1022U570816สธาสินีแสงมุกดาดร.อาจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
1023U570817เทอดศักดิ์จันทร์อรุณผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์,การศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก
1024U570818มธุรสชลามาตย์ดร.อาจารย์สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1025U570819วราภรณ์เจริญรัชต์ภาคย์อาจารย์การบัญชี,การเงินสถาบันรัชต์ภาคย์
1026U570820ณัฐวงศ์พูนพลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชีต้นทุน,การบัญชีบริหาร,การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน,ระบบสารสนเทศทางบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1027U570821พงศ์ปณตหาญพิพัฒน์พงศาอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1028U570822รษาทองคงอยู่อาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
1029U570823อมฤทธิ์จันทนาลาชอาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
1030U570824กัมปนาทอาชานายฟิสิกส์,เทคดนโลยีการศึกษา,การประกันคุณภาพ,การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1031U570825วีณัฐกานต์รัตนธีรวงศ์อาจารย์วิศวกรรมโยธา,การบริหารการก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1032U570826สถาพรบริบูรณ์วัฒน์อาจารย์ชีววิทยา(กายวิภาคศาสตร์ของพืช)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1033U570827ธิดาจินดามณีนางภาษาไทยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1034U570828กุลินทรคำแน่นอาจารย์พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
1035U570829สิตาทิศาดลดิลกผู้ช่วยศาสตราจารย์การสอนเคมี/วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1036U570830จิรนันท์กมลสินธุ์อาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
1037U570831ขวัญใจกิจชาลารัตน์ดร.อาจารย์ภาษาจีน,วรรณคดีจีน,จีนศึกษา,ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1038U570832พนาสัณฑ์เกาะสุวรรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์Marketing,International Business Managementมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
1039U570833วราภรณ์สีหนาทดร.นางการศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1040U570834ยุพาวดีเหล่าเลิศชัยดร.อาจารย์สารสนเทศและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1041U580001เตมีย์ภิรมย์สวัสดิ์ดร.รองศาสตราจารย์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาลัยเซนต์เทเรซา
1042U580002ชิตาภาเกตวัลห์ดร.รองศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1043U580003วิไลตั้งจิตสมคิดดร.รองศาสตราจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1044U580004รัชนาศานติยานนท์ดร.รองศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1045U580005จรัสสว่างทัพดร.รองศาสตราจารย์สัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1046U580006ถวัลย์ฤกษ์งามดร.รองศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1047U580007สุรชัยมัจฉาชีพดร.รองศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1048U580008บุญวัฒน์อัตชูดร.รองศาสตราจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1049U580009ยุวดีรอดจากภัยดร.รองศาสตราจารย์สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
1050U580010พรรณีบัญชรหัตถกิจดร.รองศาสตราจารย์สุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1051U580011สุภาพไทยแท้ดร.รองศาสตราจารย์พยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1052U580012วิโฬฏฐ์วัฒนานิมิตกูลดร.รองศาสตราจารย์หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1053U580013นิตย์เพ็ชรรักษ์ดร.รองศาสตราจารย์Power System Optimizationมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1054U580014ธีระเดชริ้วมงคลรองศาสตราจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1055U580015สุนันทาภิญญาวัธน์รองศาสตราจารย์ชีวเคมีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1056U580016ภรณีศิริโชติรองศาสตราจารย์การจัดการสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1057U580017สุภาวดีเครือโชติกุลรองศาสตราจารย์พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
1058U580018พิริยาศุภศรีรองศาสตราจารย์การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์มหาวิทยาลัยบูรพา
1059U580019บุษราสร้อยระย้ารองศาสตราจารย์คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1060U580020วิรัตน์พงษ์ศิริรองศาสตราจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1061U580021วาริศาพลายบัวรองศาสตราจารย์นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1062U580022ชุติรัตน์เจริญสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์การตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1063U580023สุพีชาวิทยเลิศปัญญารองศาสตราจารย์เภสัชวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1064U580024คณิตาตังคณานุรักษ์รองศาสตราจารย์เคมีสิ่งแวดล้อมมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1065U580025สุรชัยเทียนขาวดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
1066U580026โยธินศรีโสภาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพัฒนาและการวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1067U580027วรยุทธศรีวรกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญาและศาสนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1068U580028พรรณิภากวีธนาธรรมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1069U580029มลวิภาภูลสนองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1070U580030นลินีทองประเสริฐดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1071U580031สมถวิลจริตควรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
1072U580032สุรีย์ธรรมิกบวรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1073U580033เพียรสิงห์จานุสงค์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเคราะห์และสำรวจดินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074U580034โปรดปรานสิริธีรศาสน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1075U580035ปณิธานพีรพัฒนาดร.รองศาสตราจารย์การวางฝังโรงงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1076U580036ฤดีนิยมรัตน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตสาหกรรมบริหารและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1077U580037ลัดดาวรรณ์ประสูตร์แสงจันทร์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยแสงธรรม
1078U580038นฤมลธนานันต์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1079U580039ศิวัฒไทยอุดมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Development)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1080U580040ธวัชชัยทุมทองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1081U580041บุษบามาตระกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์วิทยาลัยนครราชสีมา
1082U580042สมศักดิ์ถิ่นขจีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1083U580043สุมาลีงามสมบ้ติผู้ช่วยศาสตราจารย์ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1084U580044เสาวลักษณ์สุขประเสริฐผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1085U580045วรรณวิมลนิลเศรษฐ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีฎวิทยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1086U580046นฤตย์นิ่มสมบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรณารักษ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1087U580047อารีวรรณ์บังเกิดผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1088U580048ณัฐวดีพัฒนโพธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ/การท่องเที่ยว/การบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
1089U580049ดวงทิพย์จันทร์อ่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์การตลาดมหาวิทยาลัยเกริก
1090U580050บงกชอยุธยาผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
1091U580051ปรัชญาชะอุ่มผลผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1092U580052รุจีพาสุกรีผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1093U580053วิพลไชยชนะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1094U580054มานิตบุญประเสริฐดร.อาจารย์การศึกษา-การเรียนการสอน-หลักสูตรมหาวิทยาลัยรังสิต
1095U580055เบญจวรรณทิมสุวรรณดร.อาจารย์พยาบาลสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1096U580056มณฑาทิพย์ไชยศักดิ์ดร.อาจารย์การศึกษาพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1097U580057ลิลลี่ศิริพรดร.อาจารย์กาศึกษาพยาบาลสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1098U580058วรรณะรัตนพงษ์ดร.อาจารย์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1099U580059วิไลอึงพินิจพงศ์ดร.อาจารย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, การวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1100U580060เยาวดีสุวรรณนาคะดร.อาจารย์การศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
1101U580061วรรณีตปนียากรดร.อาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบนมราชชนนี กรุงเทพ
1102U580062วารีวรรณศิริวาณิชย์ดร.อาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
1103U580063ประกิตหงษ์แสนยาธรรมดร.อาจารย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการพลศึกษา
1104U580064ทัศนีย์เกริกกุลธรดร.อาจารย์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
1105U580065ปัทมาทองสมดร.อาจารย์การพยาบาลสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1106U580066กมลรัตน์เทอร์เนอร์ดร.อาจารย์การศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
1107U580067มัณฑนาเหมชะญาติดร.อาจารย์การพยาบาลผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
1108U580068ขวัญตาบุญวาศดร.อาจารย์การบริหารหลักสูตรและการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
1109U580069เบญจวรรณถนอมชยธวัชดร.อาจารย์การบริหารการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
1110U580070ศุกร์ใจเจริญสุขดร.อาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
1111U580071ณัฐกาญจน์สุวรรณธาราดร.อาจารย์การตลาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
1112U580072ไวพจน์จันทร์เสมดร.อาจารย์พลศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
1113U580073พิชญ์สินีมงคลศิริดร.อาจารย์พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
1114U580074ปิ่นนเรศกาศอุดมดร.อาจารย์พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
1115U580075จักรวาลสุขไมตรีดร.อาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
1116U580076ประวิทย์สิงห์โตทองดร.อาจารย์เคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1117U580077เฟื่องฟ้านรพัลลภอาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1118U580078ศิริวัฒนธีรางกูรอาจารย์สาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
1119U580079สุวัฒนาค่านครอาจารย์การบริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
1120U580080ดลใจจองพานิชอาจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
1121U580081ลัดดาวัลย์ไวยสุระสิงห์อาจารย์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
1122U580082วราพรวันไชยธนวงศ์อาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
1123U580083เกษรคงแขมอาจารย์การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
1124U580084สมานสรรพศรีอาจารย์ศึลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
1125U580085เพ็ญศรีทองเพชรอาจารย์จิตวิทยาการศึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
1126U580086ไพบูลย์ชาวสวนศรีเจริญอาจารย์สาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ตรัง
1127U580087ประณัฐโพธิยะราชดร.รองศาสตราจารย์วัสดุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1128U580088ระพีพันธ์ปิตาคะโสดร.รองศาสตราจารย์Optimizationมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1129U580089ณัฐภพนิ่มปิติวันดร.รองศาสตราจารย์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1130U580090เพ็ญศรีทิพย์สุวรรณกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การวัดและประเมินผลการศึกษาข้าราชการบำนาญ
1131U580091บุญชาลทองประยูรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์communicationมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1132U580092สิริแขพงษ์สวัสดิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1133U580093วิเศษชิณวงศ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ,ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1134U580094โพธิพันธ์พานิชดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศึกษาศาสตร์,ครุศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์
1135U580095สดสีสุทธิศักดิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การวิจัยและประเมินทางการศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
1136U580096จิราภรณ์พงษ์ศรีทัศน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตวิทยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1137U580097จงดีศรีนพรัตน์วัฒนดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1138U580098พรทิพาดำเนินดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรณารักษ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1139U580099อิสริยาภรณ์ดำรงรักษ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1140U580100เบญจลักษณ์เมืองมีศรีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1141U580101ภูดิทเตชาติวัฒน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการระบบบริการสุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
1142U580102ปรียาภรณ์เจริญบุตรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1143U580103สุวรรณาถาวรรุ่งโรจน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรคหัวใจและทรวงอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
1144U580104วิชาญจันทร์วิทยานุชิตดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชเคมีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1145U580105ธงชัยมณีชูเกตุดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
1146U580106สุภาณีด่านวิริยะกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1147U580107สิรินันท์พงศ์เมธีกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1148U580108สุภาวดีพรหมมาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1149U580109ลัคนาวัฒนะชีวะกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1150U580110กังวลคัชชิมาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาและวัฒนธรรมโบราณมหาวิทยาลัยศิลปากร
1151U580111เอกสิทธิ์อ่อนสอาดดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1152U580112มารุจลิมปะวัฒนะดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยสยาม
1153U580113วิภาวดีวงษ์สุวรรณ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Energy Engineeringสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1154U580114ปิยรัตน์มูลศรีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1155U580115เสนีย์พวงยาณีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชี, บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1156U580116มนตรีทองมูลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์มหาวิิทยาลัยมหาสารคาม
1157U580117เอกนฤนบางท่าไม้ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
1158U580118นิตยาวรรณกิตร์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1159U580119โองการวณิชาชีวะดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1160U580120วิวัฒน์พัฒนาวงศ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1161U580121ชนิตาไกรเพชรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การวัดและประเมินผลการศึกษาสถาบันการพลศึกษา
1162U580122ปฏิภาณถิ่นพระบาทดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1163U580123ขจีพรวงศ์ปรีดีดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์material scienceมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1164U580124วินัยสยอวรรณดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
1165U580125ขวัญเรือนกิติวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การสื่อสารมวลชนสถาบันกันตนา
1166U580126ธมลภัทรศรีสวยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
1167U580127สุภาวิตาภูติอนันต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
1168U580128ชุติญาจงมีเสร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
1169U580129พรทิพย์ฉายกี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาไทยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
1170U580130กฤดาชุ่มจันทร์จิราผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1171U580131อุไรวรรณวรกุลรังสรรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
1172U580132หทัยรัตน์ทรรพวสุผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1173U580133สถาพรกลางควรผู้ช่วยศาสตราจารย์พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
1174U580134เดือนทิพย์เขษมโอภาสผู้ช่วยศาสตราจารย์พยาบาลวิทยาลัยสภากาชาดไทย
1175U580135ปณิตาโพธิ์โพ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
1176U580136สมทรงจิระวรานน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลผู้ใหญ่วิทยาลัยสภากาชาดไทย
1177U580137วิชราพันธุ์ไพโรจน์ร.อ.หญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร
1178U580138สุพจน์สุทธิศักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยคริสเตียน
1179U580139สิริลักษณ์ชูโตผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาปัตยกรรม Architectureมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1180U580140สุภาพรพงษ์มณีผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยสยาม
1181U580141เนาวรัตน์ตรีเมฆผู้ช่วยศาสตราจารย์พลศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
1182U580142วรัญญาธาราเวชรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์(เคมี)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1183U580143เสนอสะอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1184U580144จุรีรัตน์กอเจริญยศผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลทางศัลยศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
1185U580145ชุมพลรอดแจ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1186U580146ทวีวรรณธารพิพัฒน์ดร.อาจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพายัพ
1187U580147พจนีย์มั่งคั่งดร.อาจารย์บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1188U580148พรชัยผาดไธสงดร.อาจารย์หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1189U580149อรรณพสนธิไชยดร.อาจารย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
1190U580150ชุติมามาลัยดร.อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
1191U580151รัชนีพรไชยมิ่งดร.อาจารย์การศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1192U580152ฆอซาลีเบ็ญหมัดดร.อาจารย์กฎหมายอิสลามมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1193U580153ธำรงรัตนภรานุเดชดร.อาจารย์นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1194U580154ศิรชญาการะเวกดร.อาจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1195U580155สุดาสวรรค์งามมงคลวงศ์ดร.อาจารย์คอมพิวเตอรืและเทคโนโลยีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
1196U580156สมาพรศิริลาภดร.อาจารย์บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
1197U580157กมลกนกเกียรติศักดิ์ชัยดร.อาจารย์Hospitality/Managementมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1198U580158สุภาเพ็ญปาณะวัฒนพิสุทธ์ดร.อาจารย์การบริหารการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
1199U580159อัจฉราจั่นเพ็ชร์ดร.อาจารย์การศึกษาพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1200U580160พรรณีไพศาลทักษิณดร.อาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
1201U580161บุษยาวงษ์ชวลิตกุลดร.อาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1202U580162ธรณิศสายวัฒน์ดร.อาจารย์พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
1203U580163อมาวสีอัมพันศิริรัตน์ดร.อาจารย์พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
1204U580164ดุจเดือนเขียวเหลืองดร.อาจารย์การพยาบาลอนามัยชุมชนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
1205U580165พรฤดีนิธิรัตน์ดร.อาจารย์การพยาบาลอนามัยชุมชนวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
1206U580166ภูวเรศอับดุลสตาดร.อาจารย์การสอนภาษาอังกฤษวิทยาลัยดุสิตธานี
1207U580167พรทิพย์ตันติวงศ์อาจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1208U580168ศิริพรพูนชัยอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
1209U580169เบญจมาศบุญรับพายัพอาจารย์การบริหารการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
1210U580170ยุวันกมลเวชชอาจารย์ฟิสิกส์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
1211U580171ศรีศุภรณ์รุธิวัฒน์อาจารย์การพยาบบาลกุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
1212U580172วุฒิชัยจิตต์ศิริอาจารย์พลศึกษา-สุขศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
1213U580173สุดารัตน์สุวารีอาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
1214U580174จงกรมทองจันทร์อาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
1215U580175ดลฤดีโรจน์วิริยะอาจารย์พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
1216U580176ชัยศักดิ์จิตต์เจริญอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1217U580177เสาวลักษณ์ศรีดาเกษอาจารย์สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
1218U580178พรบุญมีอาจารย์การบริหารการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
1219U580179ศรีสุรักษ์สีวันนาอาจารย์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1220U580180เพ็ญจมาศคำธนะอาจารย์การศึกษาพยาบาลศาสตร์,การพยาบาลผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลพระจอเกล้า เพชรบุรี
1221U580181จำรัสสาระขวัญอาจารย์การพยาบาลเด็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
1222U580182สอาดมุ่งสินอาจารย์การพยาบาลอนามัยชุมชนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
1223U580183สุมีนาบุญส่งอาจารย์บริหารธุรกิจสถาบันการบินพลเรือน
1224U580184เด่นหวานจริงอาจารย์ทัศนศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์
1225U580185จิตรากิจเจริญอาจารย์การจัดการทั่วไปวิทยาลัยแสงธรรม
1226U580186อรรถการสัตยพาณิชย์อาจารย์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1227U580187สัจจาภรณ์แสนคำอาจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
1228U580188สุธีราเข็มทองอาจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1229U580189สุระชัยนันทะบุตรอาจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
1230U580190ปานทิพย์ปูรณานนท์อาจารย์การพยาบาลผู้ใหญ่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี
1231U580191รสสุคนธ์พิไชยแพทย์อาจารย์การพยาบาลชุมชนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
1232U580192พวงแก้วสาระโภคอาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1233U580193วัลลภาศรีทองพิมพ์อาจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
1234U580194อารียาศรีประเสริฐอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1235U580195นารีรัตน์ประดิษฐ์สารอาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยตาปี
1236U580196เด่นบุญมาวงศ์อาจารย์วิทยาลัยทองสุข
1237U580197เกียรติสกุลชลคงคาอาจารย์กฏหมายสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1238U580198วิเชียรโสมวิภาตอาจารย์การตลาดและโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยภาคกลาง
1239U580199ชฎาณัฎฐ์ปิยะวิบูลย์อาจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1240U580200ภาคย์พราหมณ์แก้วอาจารย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1241U580201คำภีร์นิลแสงอาจารย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
1242U580202สุมาลีปัญญาคำอาจารย์พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1243U580203ณภัคอุทัยมณีรัตน์อาจารย์การศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
1244U580204กิตยาการอยุธยาอาจารย์สถิติวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
1245U580205กันยรัตน์ตัญญูอาจารย์รังสีรักษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1246U580206บุษญาแสงแก้วอาจารย์บริหารธุรกิจสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
1247U580207ปานทิพย์แสนสงอาจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
1248U580208ปิติโชคจันทร์หนองไทรอาจารย์การสอนภาษาอังกฤษสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
1249U580209รังสรรค์วงค์สุขอาจารย์วิจัยและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1250U580210กนกพรแสนแก้วอาจารย์นิติศาสตร์วิทยาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
1251U580211นวเนตรสังข์สมบูรณ์อาจารย์การสอนภาษาไทยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
1252U580212สรวิชญ์เภาสมบัติอาจารย์สถาบันการบินพลเรือน
1253U580213สนธิญาณรักษาภักดีนายพุทธศาสนา,สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1254U580214ปิยาภรณ์ธุระกิจจำนงนางสาวสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1255U580215วุฒิชัยวัยวุฒินายการศึกษาผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
1256U580216อรชรวัฒนกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1257U580217ประสงค์สมปุณยอุปพัทธ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลชีววิทยามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1258U580218อมรัตน์โกมลมาศดร.อาจารย์เทคโนโลยีการผลิตพืชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1259U580219ญาลิสาฐ์ต้นสอนดร.อาจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1260U580220วันเดชพิชัยดร.รองศาสตราจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1261U580221วินัยรังสินันท์ดร.รองศาสตราจารย์สถิติมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
1262U580222ธนวดีบุญลือดร.รองศาสตราจารย์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม
1263U580223ศิริพรดอนแก้วบัวดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลสุขภาพเด็กมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1264U580224สุกัลยาปริญโญกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1265U580225คนึงนิตย์เหรียญวรากรดร.รองศาสตราจารย์สาขาเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1266U580226บุญอนันต์พินัยทรัพย์ดร.รองศาสตราจารย์็Higher Educationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1267U580227เดชาพวงดาวเรืองดร.รองศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1268U580228สุภัทราโกไศยกานนท์รองศาสตราจารย์สาขาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
1269U580229นงนุชอังยุรีกุลรองศาสตราจารย์ธุรกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1270U580230คันธรสแสนวงศ์รองศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1271U580231ศีลศิริสง่าจิตรรองศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1272U580232สุณีภู่สีม่วงรองศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1273U580233สถาพรถาวรอธิวาสน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาหารและสายสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1274U580234นิภาพงศ์วิรัตน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1275U580235สุมิตราด่านพาณิชย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1276U580236สมเกียรติวรปัญญาอนันต์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฏหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1277U580237ลินดาเกณฑ์มาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1278U580238โกนิฏฐ์ศรีทองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1279U580239ปริญญาตันตสวัสดิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์electrical engineeringมหาวิทยาลัยชินวัตร
1280U580240ณรงค์ศักดิ์ธรรมโชติดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Design and Manufacturing Engineeringมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1281U580241อัจฉราสังข์สุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1282U580242สุมานิการ์จันทร์บรรเจิดผู้ช่วยศาสตราจารย์มนุษยศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
1283U580243ธีระศักดิ์ดาแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1284U580244ธงชัยสิทธิกรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1285U580245ดรุณีชูประยูรดร.อาจารย์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกริก
1286U580246รัชพลสันติวรากรดร.รองศาสตราจารย์วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1287U580247สุภธัชวุฒิตู้พจดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1288U580248อารีวรรณเอี่ยมสะอาดดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1289U580249จรูญสารินทร์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร
1290U580250ธีราพรอนันตะเศรษฐกูลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรีรวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1291U580251สัญลักข์ปัญวัฒนลิขิตดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ
1292U580252ชิดชนกมีใจซื่อดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสดุศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1293U580253ฐิตาภรณ์สินจรูญศักดิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
1294U580254สุรเชษฐ์กานต์ประชาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
1295U580255ธีระยุทธ์เพ็งชัยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296U580256ปานใจสื่อประเสริฐสิทธิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1297U580257ชิดชัยสายเชื้อผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1298U580258มนตรีไชยานุกูลกิตติผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1299U580259เขมชาติสุรกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีด้านสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1300U580260นันทวรรณบัวราผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1301U580261นาวีอุดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนครพนม
1302U580262ชัชวาลย์สุขมั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1303U580263อาภรณีน์อินฟ้าแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1304U580264วุฒิรัตน์พัฒนิบูลย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1305U580265ปวรรัตนเลิศสุวรรณเสรีผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1306U580266ภคกนกรัตนวราภรณ์ดร.อาจารย์การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1307U580267จุฑาทิพย์สุจริตกุลดร.อาจารย์สังคมวิทยาสถาบันรัชต์ภาคย์
1308U580268สุวิมลจันทร์แก้ว)ดร.อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1309U580269สุวัจนีเพชรรัตน์อาจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1310U580270สมสมัยเจริญสุขอาจารย์การสอนคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1311U580271ดวงจันทร์ขัดสีทะสีผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1312U580271วิภาดาคุณาวิกติกุลดร.ศาสตราจารย์บริหารการพยาบาล นโยบาย และระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1313U580272สมสรรญก์วงษ์อยู่น้อยดร.รองศาสตราจารย์ศึกษาศาสตร์วิทยาลัยดุสิตธานี
1314U580273จันทนาเมฆสีประหลาดดร.รองศาสตราจารย์จุลชีววิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1315U580274สยามดำปรีดารองศาสตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
1316U580275ชัยยุทธศิริสุทธิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
1317U580276นิ่มนวลวิเศษสรรพ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิต
1318U580277ทัศนุพันธุ์กุศลสถิตย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีการผลิตพืช พืชสวนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1319U580278ชัยฤทธิ์ศิลาเดชดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1320U580279อรุณีเฮงยศมากดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลังมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1321U580280ปัญญาทองนิลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1322U580281อัมพรจาริยะพงศ์สกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรีรวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1323U580282อภิรักษ์ชัยเสนาดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1324U580283เขมิกาแสนโสมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1325U580284ณัฐสุภาจิวศิวานนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1326U580285ศิริวรรณวาสุกรีผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรังสิต
1327U580286ชูพงศ์ปัญจมะวัตผู้ช่วยศาสตราจารย์ศึกษาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1328U580287ณฐพรภัทร์อินทร์ศิริพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1329U580288ธรรมนิตย์วราภรณ์ดร.อาจารย์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
1330U580289พัศรุตม์ตรีจิตตนันท์อาจารย์ดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1331U580290มานพชาชิโยอาจารย์คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1332U580291ยุทธศิลป์ชัยสิทธิ์อาจารย์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1333U580292รัชนีวรรณอุ่นแพทย์ดร.รองศาสตราจารย์จุลชีววิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1334U580293จอมพงศ์มงคลวนิชรองศาสตราจารย์ศึกษาศาสตร์บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
1335U580294อรอนงค์บุญคล่องดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1336U580295ลักษณพรโรจน์พิทักษ์กุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1337U580296อดิศักดิ์จูมวงษ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีววิทยามหาวิทยาลัยแม่โจ้
1338U580297จิราภรณ์อินทราไสยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาศาสตร์ (Linguistics) ภาษาอังกฤษ (English)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1339U580298รุจิภาสโพธิ์ทองแสงอรุณดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1340U580299สถาพรแสงสุโพธิ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1341U580300สุวรรณีจรรยาพูนดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1342U580301สมภพรอดอัมพรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Cell transfunction using ultrasound and Electro - parationมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1343U580302มนัสบุณเทียรทองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1344U580303นพนภาจุลโลบลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1345U580304กริชแรงสูงเนินดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การเงิน, การจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1346U580305ผศนิลแสงดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1347U580306ดวงดีแสนรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังมหาวิทยาลัยพะเยา
1348U580307อริยพงษ์วงษ์นพวิชญ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีวเคมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1349U580308ธิตินันธุ์ชาญโกศลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการและการบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1350U580309ถนัดจินตโกศลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสดุศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1351U580310เทพฤทธิ์บัณฑิตวัฒนาวงศ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม
1352U580311จิตรดารมย์รัตนวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1353U580312ธนัณชัยสิงห์มาตย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1354U580313เพิ่มศักดิ์อยู่เป็นสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
1355U580314สมนึกขวัญเมืองผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1356U580315นุศทิพย์แสนคำดร.อาจารย์การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1357U580316เพียงแขภูผายางดร.อาจารย์การบริหารการศึกษา/การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1358U580317ญานพินิจวชิรสุรงค์อาจารย์วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยธนบุรี
1359U580318อภิวัฒน์วงศ์ณรัตน์อาจารย์ออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1360U580319อภินันต์อันทวีสินอาจารย์สถิติมหาวิทยาลัยคริสเตียน
1361U580320น้ำฝนใจดีอาจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1362U580321มยุรีสิงห์ไข่มุกข์นางการศึกษาข้าราชการบำนาญ
1363U580323WayneHamraดร.อาจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
1364U580324ยุทธนาฉัพพรรณรัตน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนตรีไทย,อุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1365U580325อำนาจจำรัสจรุงผลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1366U580326วัลยาธเนศพงศ์ธรรมดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1367U580327ปาเจราพัฒนถาบุตรดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุมหาวิทยาลัยศิลปากร
1368U580328ดวงสมรกิจโกศลผู้ช่วยศาสตราจารย์การสอนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369U580329ศศิพรรณบิลมาโนชญ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1370U580330วสิฐพัชร์วาฤทธิ์อาจารย์ปรัชญา-ศาสนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1371U580331จิตติรัตน์แสงเลิศอุทัยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัยและวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1372U580332สุธิดาเลขะวัฒนะผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
1373U580333สูติเทพศิริพัฒนกุลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1374U580334อาทิตย์ฉัตรชัยพลรัตน์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การบริหารการศึกษา, การจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
1375U580335ปาจรีย์ผลประเสริฐดร.รองศาสตราจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1376U580336สุธัญญาพรหมสมบูรณ์ดร.รองศาสตราจารย์เทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1377U580337เพชราวลัยถิระวณัฐพงศ์ดร.อาจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
1378U580338ธัชชนันท์อิศรเดชดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1379U580339กฤธยากาญจน์โตพิทักษ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การวัดและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
1380U580340วิชชุกรนาคธนดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1381U580341ขวัญหทัยยิ้มละมัยดร.อาจารย์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก
1382U580342ชนัตถาพลอยเลื่อมแสงดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารเภสัชกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1383U580343ดวงธิดาโคตรโยธาดร.อาจารย์civil engineeringมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1384U580344อัตถ์อัจฉริยมนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1385U580345สุรีวรรณแจ้งจิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1386U580346ณัฐธยาน์นภาดลอาจารย์รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยทองสุข
1387U580347มาริสากัณฑาทรัพย์อาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
1388U580348วัลลภาทรงพระคุณอาจารย์พยาบาลมหาวิทยาลัยพายัพ
1389U580349สุดคนึงฤทธิ์ฤาชัย)ดร.อาจารย์สุขภาพจิตและพยาบาลจิตเวชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
1390U580350นาถรพีชัยมงคลดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1391U580351ศิวกรอ่างทองดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์Engineeringมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1392U580352เฟื่องอรุณปรีดีดิลกดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1393U580353ดำรงค์ฤทธิ์วิบูลกิจธนากรรองศาสตราจารย์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1394U580354อรอนงค์บุรีเลิศผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1395U580355รัฐสิทธิ์คุรุสุวรรณรองศาสตราจารย์นิติศาสตร์วิทยาลัยทองสุข
1396U590001จันทร์เพ็ญนิลวัชรมณีอาจารย์พยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
1397U590002วัชรีอมรโรจน์วรวุฒิดร.อาจารย์หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
1398U590003บุญตาสุขวดีอาจารย์การพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
1399U590004จิราพรวรวงศ์อาจารย์การพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
1400U590005วิภาเพ็งเสงี่ยมอาจารย์พยาบาลศาสตร์ศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก
1401U590006นิมัศตูราแวอาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
1402U590007นงณภัทรรุ่งเนยดร.อาจารย์การพยาบาลผู้ใหญ่วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
1403U590008ชฎาวัลย์รุณเลิศอาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก
1404U590009โสภิตสุวรรณเวลาอาจารย์การพยาบาลแม่และเด็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
1405U590010เพลินตาพรหมบัวศรีอาจารย์หลักสูตรและการสอนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
1406U590011พรฤดีนิธิรัตน์ดร.อาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
1407U590012ปัทมาแคนยุกต์ดร.อาจารย์การบริหารการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
1408U590013เกรียงไกรกันแก้วอาจารย์การตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1409U590014อภิชากรดวงแขเพ็ญศิริกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1410U590015ประพันธ์พงษ์ชิณพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจัดการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1411U590016นงลักษณ์พรหมติงการดร.อาจารย์การพยาบาลศัลยศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
1412U590017จีระภานะแสอาจารย์การพยาบาลแม่และเด็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
1413U590018กฤษณาพูลเพิ่มผู้ข่วยศาสตราจารย์การพยาบาลมารดาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
1414U590019เกียรติศักดิ์แซ่อิวดร.อาจารย์เภสัชกรรมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก
1415U590020ทรงคุณสาสนะอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
1416U590021นิกรจันภิลมอาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
1417U590022สุทัศน์เหมทานนท์อาจารย์การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
1418U590023วรรณดีเสือมากอาจารย์การบริหารการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
1419U590024ขวัญใจคงถาวรผู้ช่วยศาสตราจารย์นาฏศิลป์ไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1420U590025รุ่งทิวาหวังเรืองสถิตย์ดร.อาจารย์การพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
1421U590026สุพัตราวัชรเกตุพันเอกหญิงการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
1422U590027มยุรีศรีอุดรอาจารย์พยาบาลศาสตร์ศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก
1423U590028อมราภรณ์หมีปานพันเอกหญิงพยาบาลศัลยกรรมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
1424U590029ดวงใจเกริกชัยวันอาจารย์การพยาบาลอนามัยชุมชนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
1425U590030เชี่ยวชาญยางศิลาผู้ช่วยศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1426U590031พรนิรันดร์อุดมถาวรสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1427U590032พิเศษตู้กลางผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1428U590033สุรชัยรัตนสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1429U590034พิมพ์พจีบรรจงปรุผู้ช่วยศาสตราจารย์การปกครองท้องถิ่นไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1430U590035ธีร์ธนิกษ์ศิริโวหารผู้ช่วยศาสตราจารย์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1431U590036พรภิรมย์หลงทรัพย์ดร.อาจารย์ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1432U590037จิณณวัตรปะโคทังดร.รองศาสตราจารย์บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1433U590038มาเรียมนิลพันธุ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1434U590039เชิงชาญจงสมชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1435U590040วิชชาฉิมพลีดร.อาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1436U590041ภาวนาพงศ์ปริตรอาจารย์บริหารการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
1437U590042สุวะณาศิลปารัตน์อาจารย์บริหารธุรกิจสถาบันการบินพลเรือน
1438U590043บุญทิวาสู่วิทย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หมายเหตุ : รายชื่ออัพเดตล่าสุด ปีการศึกษา ๒๕๖๐