จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ 

จุลสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 3

Book Cover: จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ 

ภายในเนื้อหาประกอบด้วย

รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงาน
รายงานโครงการให้ความรู้ EdPEx
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Published:
Tags:

จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ 

จุลสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

Book Cover: จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ 

จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยการอบรมการกรอกข้อมูล CHE QA ONLINE ในระดับหลักสูตรและระดับส่วนงาน และการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย

Published:
Tags:

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

Book Cover: คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ในการพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามที่ระบุไว้ใน พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ได้ประกาศรับรอง สมศ. ให้เป็นหน่วยงานประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ซึ่ง สมศ. มีแนวทางการประเมินและการตัดสินผลการรับรองคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและคุณสมบัติ ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ประกาศกำหนด

คู่มือกรรมการตรวจ ปีการศึกษา 2564

คู่มือกรรมการตรวจ ปีการศึกษา 2564

Book Cover: คู่มือกรรมการตรวจ ปีการศึกษา 2564

คู่มือกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับนี้  จัดทำขึ้นสำหรับเป็นคู่มือของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ขั้นตอนการตรวจประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและตัวอย่างบันทึกต่างๆ ที่จำเป็

Published:
Tags:

แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

Book Cover: แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ กำหนดปรัชญาของงานประกันคุณภาพการศึกษาว่า “การประกันคุณภาพการศึกษาคือเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย” วิสัยทัศน์ว่า ยกระดับการบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” และพันธกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดไว้ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (๒) กำกับและประเมินคุณภาพการศึกษา และ (๓) สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพศึกษา ประกอบด้วย  ๓ ยุทธศาสตร์  ๓ เป้าประสงค์  ๔ กลยุทธ์ ๘  โครงการ