จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ๑/๒๕๖๕

Book Cover: จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

ภายในเนื้อหาประกอบด้วย

  • รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงาน
  • รายงานโครงการให้ความรู้ EdPEx
  • กระบวนการการเข้าสู่ EdPEx
  • การเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 200
  • แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
Published:
Tags:

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566

SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Book Cover: SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มนี้ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ แสดงถึงผลการดำเนินงาน ผลการประเมินตนเอง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบสถานภาพที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๙ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ๓ ตัวบ่งชี้ กระบวนการ (Process) ๗ ตัวบ่งชี้ ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) ๙ ตัวบ่งชี้ ใช้ระบบการให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

Published:
Tags: