จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ 

จุลสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

Book Cover: จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ 

จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยการอบรมการกรอกข้อมูล CHE QA ONLINE ในระดับหลักสูตรและระดับส่วนงาน และการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย

Published:
Tags: