จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ 

จุลสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 3

Book Cover: จุลสาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ 

ภายในเนื้อหาประกอบด้วย

รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงาน
รายงานโครงการให้ความรู้ EdPEx
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Published:
Tags: