โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน ๓๐ รูป/คน  


อบรมการกรอก CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ ๑๓ มิถุนยน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมอบรมการกรอก CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๗๕ รูป/คน  


วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่าง 11-12 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติ, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวณะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ สาระสำคัญของกิจกรรม คือ การจัด workshop จัดทำ op เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx  ซึ่งวิทยาเขตพะเยา เป็นส่วนงานที่แสดงเจตจำนงค์ที่จะใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  


อบรมการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรม อบรมการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยมีพระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๗ รูป/คน วีดีโอบรม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕       ลิ้งด้านล่างนี้เป็นวีดีโออบรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  


วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสจัดสัมมนา EdPEx

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ EdPEx ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ ดร.ชำนาญ เกิดช่อ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และทีมงานประกันจากสำนักงานประกันคุณภาพส่วนกลาง กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการ EdPEx ของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ทั้งนี้ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ได้มีแผนจะใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือบริหารองค์กรในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป