โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สกอ.

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สกอ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๙ เมษายน  – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี้ 


โครงการอบรมให้ความรู้ EdPEx

สำนักงานประกันคุณภาพจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ให้กับส่วนงานจัดการศึกษา 6 ส่วนงาน ที่เข้าร่วมมี คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากร ณ อาคาร 2 พระพรหมบัณฑิต ชั้น 4 ห้องสัมมาปัญญา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน ๓๐ รูป/คน  


อบรมการกรอก CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ ๑๓ มิถุนยน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมอบรมการกรอก CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๗๕ รูป/คน  


วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่าง 11-12 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติ, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวณะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ สาระสำคัญของกิจกรรม คือ การจัด workshop จัดทำ op เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx  ซึ่งวิทยาเขตพะเยา เป็นส่วนงานที่แสดงเจตจำนงค์ที่จะใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป