โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน

                  วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน โดยมี พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียรและอาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมให้ความรู้เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 รูป/คน  

Read More

โครงการอบรมให้ความรู้ในการนำเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มาใช้ในการบริหารหลักสูตร

     “โครงการอบรมให้ความรู้ในการนำเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มาใช้ในการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”        สำนักงานประกันคุณภาพจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการนำเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มาใช้ในการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-17.00 น.      โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ มี ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ของการประเมินด้วยระบบ AUN-QA ด้วยเกณฑ์คุณภาพ 8 เกณฑ์ ประกอบด้วย Expected Learning Outcomes. Programme Structure and Content. […]

Read More

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สกอ.

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สกอ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๙ เมษายน  – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี้ 

Read More

โครงการอบรมให้ความรู้ EdPEx

สำนักงานประกันคุณภาพจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ให้กับส่วนงานจัดการศึกษา 6 ส่วนงาน ที่เข้าร่วมมี คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากร ณ อาคาร 2 พระพรหมบัณฑิต ชั้น 4 ห้องสัมมาปัญญา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Read More