วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสจัดสัมมนา EdPEx

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ EdPEx ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ ดร.ชำนาญ เกิดช่อ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และทีมงานประกันจากสำนักงานประกันคุณภาพส่วนกลาง กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการ EdPEx ของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ทั้งนี้ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ได้มีแผนจะใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือบริหารองค์กรในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

Read More

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM โดยมี ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และทีมวิทยากร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและขยายผลนำระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสนับสนุนส่งเสริมส่วนจัดการศึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกำหนดการ  กำหนดการฝึกอบรม edpex    

Read More

การกรอก CHE QA ONLINE โดย ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพ

การกรอก ๔ หมวด สำหรับหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรที่มีแขนงและหลักสูตรแขนง) video การกรอกหลักสูตรรวม (หลักสูตรแยก/หลักสูตรเดี่ยว) video  

Read More

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ.กาญจนบุรี

วัน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ ผู้อำนวยการห้องเรียนเป็นประธานเปิดงานการสัมมนา มีพระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งคณะทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา มจร. จากส่วนกลาง ในการอบรมดังกล่าวทำให้หลักสูตรมีความพร้อมที่จะปรับพัฒนาข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

Read More