โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM โดยมี ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และทีมวิทยากร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและขยายผลนำระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสนับสนุนส่งเสริมส่วนจัดการศึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกำหนดการ  กำหนดการฝึกอบรม edpex    

Read More

การกรอก CHE QA ONLINE โดย ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพ

การกรอก ๔ หมวด สำหรับหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรที่มีแขนงและหลักสูตรแขนง) video การกรอกหลักสูตรรวม (หลักสูตรแยก/หลักสูตรเดี่ยว) video  

Read More

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ.กาญจนบุรี

วัน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ ผู้อำนวยการห้องเรียนเป็นประธานเปิดงานการสัมมนา มีพระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งคณะทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา มจร. จากส่วนกลาง ในการอบรมดังกล่าวทำให้หลักสูตรมีความพร้อมที่จะปรับพัฒนาข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

Read More