การกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online สำหรับส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx

            วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำหรับส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx จำนวน 12 ส่วนงาน เกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set, การจัดส่งโครงร่างองค์กร พร้อมกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของแต่ละส่วนงาน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ (Goal-based) พร้อมรายงานวิธีการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในหน่วยงานว่ามีแนวทางในดำเนินการอย่างไร และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ของส่วนงานเพื่อนำเข้าสู่ระบบ CHE QA Online โดยมี พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการนี้มีบุคลากรของส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวจำนวน 39 รูป/คน

Read More

โครงการให้ความรู้ EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในโซนของภาคกลาง

       วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้ EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในโซนของภาคกลาง โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ EdPEx ณ ห้องสัมมาปัญญา IBSC          โดยมี ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สปอว. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ส่วนงานที่เข้า EdPEx ของโซนภาคกลาง มี คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี และมีวิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เข้าร่วมด้วย ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร (OP) แผนพัฒนาองค์กร และการนำเสนอ โครงร่างองค์กร […]

Read More

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานโครงร่างองค์กร (OP) และแผนพัฒนาองค์กร ให้กับส่วนงานจัดการศึกษา 7 ส่วนงาน ที่เข้าร่วมมี คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการฯ            มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง EdPEx และทบทวนติดตามผลผลการดำเนินงานโครงร่างองค์กร ของทั้ง 7 ส่วนงาน และติดตามแผนพัฒนาองค์กร            ซึ่ง […]

Read More

ประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”

         พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting” มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TOC) เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน 2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น […]

Read More

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

กำหนดการ โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ (ห้องมุก) ชั้น ๑ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ———————————- วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.     พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี นำบูชาพระรัตนตรัย และเปิดงาน                      […]

Read More