ประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”

         พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting” มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TOC) เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน 2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น […]

Read More

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

กำหนดการ โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ (ห้องมุก) ชั้น ๑ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ———————————- วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.     พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี นำบูชาพระรัตนตรัย และเปิดงาน                      […]

Read More

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx” วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx”ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี มี พระปิฎกโกศล , ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมี วิทยากรอบรมให้ความรู้ดังนี้คือ -พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบตีฝ่ายประกันคุณภาพ -ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิต้านประกันคุณภาพการศึกษา -พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ -นางสาวฐาณิชญาญ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีเข้าร่วมอบรมประมาณ ๓๕ รูป/คน  

Read More

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ———————————————————————- วันเสาร์ที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน ภายในโครงการ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สังคมศาสตร์กับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และการบรรยาย เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ จากนั้น มีพิธีปิดโครงการโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ […]

Read More

วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่าง 11-12 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติ, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวณะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ สาระสำคัญของกิจกรรม คือ การจัด workshop จัดทำ op เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx  ซึ่งวิทยาเขตพะเยา เป็นส่วนงานที่แสดงเจตจำนงค์ที่จะใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

Read More