โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

กำหนดการ

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุม ๒ (ห้องมุก) ชั้น ๑ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

———————————-

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.     พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี นำบูชาพระรัตนตรัย และเปิดงาน 

                                           – พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน                            

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.     ทบทวนการการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.     เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)      

                                            – หมวด ๕ : บุคลากร (Workforce)

                                           – หมวด ๖ : ระบบปฏิบัติการ (Operations)

                                           – ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.     พัก

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.     เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)      

                                           – หมวด ๗ : ผลลัพธ์ (Results)

                                          – แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

                                         – ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

เวลา ๑๗.๐๐ น.                พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.     เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)      

                                          – หมวดที่ ๓  ลูกค้า

                                         – ผลลัพธ์ ๗.๒ ผลลัพธ์ด้านลูกค้า

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.     เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)      

                                             – หมวดที่ ๔  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.     พัก

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.       – หมวดที่ ๔  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (ต่อ)

เวลา ๑๖.๓๐ น.                     พิธีปิด โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เวลา ๑๗.๐๐ น.                    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ; กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วิทยากร:  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร

   ๓. อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ