โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx) มาใช้พัฒนาส่วนงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส่วนงานจัดการศึกษาใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ๑๑ ส่วนงาน แยกเป็นส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx มากกว่า ๓ ปี มี ๒ ส่วนงาน คือ (๑) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (๒) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ และส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มี ๙ ส่วนงาน คือ (๑) วิทยาเขตขอนแก่น (๒) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (๓) คณะสังคมศาสตร์ (๔) วิทยาเขตพะเยา (๕) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (๖) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (๗) วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ (๘) วิทยาลัยลำพูน และ (๙) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โดยในวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย มีพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.เป็นประธานเปิดในพิธีและให้โอวาท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๖๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ห้อง ๒ (ห้องมุก) หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา