สำนักงานประกันคุณภาพขอถวายมุทิตาสักการะ

สำนักงานประกันคุณภาพ

ขอถวายมุทิตาสักการะ

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีคำสั่งที่ ๑๕๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง “แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา”

แต่งตั้งให้

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร

(ป.ธ.๗, พธ.บ. (จิตวิทยา), ศศ.ม. (จิตวิทยาปรึกษา), Ph.D. (Psychology))

ได้รับการแต่งตั้ง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา