ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานประกันคุณภาพ

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ระดับอุดมศึกษา

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ระดับอุดมศึกษา

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่พุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  1.กำหนดตรวจประเมินฯ สมศ.รอบสี่ (31 ก.ค. 67)

โครงการให้ความรู้ เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้ เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้ เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2566

อบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2566

อบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2566 (เฉพาะกรรมการใหม่ที่ตรวจประเมินฯ) วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2566

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2566

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting รหัส 4384214568

อบรมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (เกณฑ์65)

อบรมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (เกณฑ์65)

อบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณพ์มาตรฐานอุดศึกษา 2565 วันที่ 112 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา